Fakty o očkování, ktoré by ste mali vedieť

Převzato z WM magazínu č. 75

Očkovacia taktika a prax v USA a Kanade spôsobuje vyššiu chorobnosť a úmrtnosť ako preventívnu ochranu detí.

Po prvý raz v histórii sú deti v USA a v Kanade viac choré, ako boli deti predchádzajúcich generácii. Nie sú na tom horšie len o trošku. Sú na tom výrazne horšie fyzicky, emočne, edukačne a vývojovo. Štatistiky potvrdzujúce tieto skutočnosti boli uverejnené tak často, že už to je až nudné.

Obezita postihuje takmer pätinu detí, čo je trojnásobok oproti roku 1980. Juvenilný výskyt cukrovky vzrástol oproti roku 1980 až o 104%. Autizmus, ktorý bol kedysi považovaný výlučne za genetickú poruchu, sa zvýšil počas menej ako jednej generácie viac ako 1000-násobne. Výskyt astmy sa zvýšil o takmer 75%. Život ohrozujúce potravinové alergie sa za posledné desaťročie zdvojnásobili. Výskyt alergií sa zvýšil takmer 6-násobne. Skoro každé 10. dieťa spomedzi 4,5 milióna detí má stanovenú diagnózu „nedostatočná schopnosť sústredenia sa“.

Objavili sa znovu nedostatky vo výžive detí, ktoré v USA už neboli počas desaťročí, alebo tie, ktoré boli, stále pretrvávajú.

Čo sa stalo? Mnohí tvrdia, že čiastočne to má na svedomí aj rozšírené a agresívne očkovanie. V 80-tych rokoch sa očkovalo viacej v skoršom veku detí ako predtým a taktiež sa používali multivalentné vakcíny, z ktorých mnohé obsahovali ortuť. Ak sú na príčine tieto fakty, potom horlivé očkovanie, na ktorom trvajú školské obvody, federálne zdravotné programy, zdravotné spoločenské infraštruktúry a detskí lekári a ktoré by malo zaistiť, aby boli deti zdravšie, vlastne znamená, že sme zamenili väčšinou benígne a liečiteľné detské choroby za neliečiteľné, celoživotné a extrémne nákladné choroby.

Znamená to, že súčasná očkovacia taktika a prax v USA a Kanade spôsobuje vyššiu chorobnosť a úmrtnosť ako preventívnu ochranu detí. Zdroj: „Why Do Pediatricians Deny The Obvious?“ (Prečo detskí lekári popierajú to, čo je zrejmé?“). Autor: Judy Converse, MPH, RD, LD.

Vakcíny v Kanade: Kanadské deti môžu byť v súčasnosti očkované od veku dvoch mesiacov až 8 vakcínami naraz. Vo veku 6 rokov môže mať dieťa za sebou až 41 dávok 11 vakcín (viaceré vakcíny sú nové). Injekcie nie sú prispôsobované hmotnosti dieťaťa: dieťa o hmotnosti 5 libier (cca 2,25 kg) dostane rovnakú dávku ako dieťa s hmotnosťou 12 libier (cca 5,5 kg), (1 libra = 453,6 g, poznámka prekladateľa).
Zdroj: „Canadian Immunization Guide“ – Kanadský sprievodca očkovaním,
6. edícia: www.phac-aspc.gc.ca

Je očkovanie bezpečné a účinné?

Historické trendy naznačujú, že očkovacie látky majú slabý pozitívny účinok: ukazujú, že úmrtia spôsobené detskými chorobami, poklesli až o 98% ešte predtým, ako sa vôbec začalo s očkovaním. Záznamy ukazujú, že na pokles chorôb mali pozitívny vplyv najmä: dostupnosť čerstvej stravy, zlepšený životný štandard a nie vakcíny. Záznamy tiež ukazujú, že spojenie štatistík za posledných 60 rokov (myslí sa tým spojenie štatistík o chorobách očkovaných a neočkovaných detí, poznámka prekladateľa) spôsobilo, že vplyv očkovania sa javí účinnejší, ako v skutočnosti je.

Vakcíny obsahujú cudzie, zvieracie bílkoviny

Očkovacie látky sú kultivované v takých tkanivách, ako sú: obličkové bunky opíc, králičie a psie mozgy, konská krv, fetálna teľacia krv, kuracie embryá a dokonca aj v pľúcnom tkanive ľudských plodov. Za normálnych okolností sa ľudské telo stretáva s cudzími, zvieracími bielkovinami len prostredníctvom zažívacieho traktu; keď sa ale tieto proteíny vstreknú priamo do krvi, môžu spôsobiť v tele očkovaného jedinca ďalekosiahle škody.

Očkovacie látky môžu obsahovať zvieracie vírusy

V použitom zvieracom tkanive je absolútne nemožné úplne oddeliť jeden vírus od druhého. V dôsledku toho predstavujú takéto vakcíny najväčšie riziko krížového prenosu chorôb medzi živočíšnymi druhmi. Dávky očkovacích látok podávané v minulosti obsahovali neželané zvieracie vírusy. Jestvuje dokonca dôkaz, že vírusy HIV sa rozšíril na ľudí z opíc prostredníctvom kontaminovanej vakcíny proti obrne, ktorá bola podaná viac ako 300 000 Afričanom. Odvtedy aj iné vakcíny obsahovali náhodné a záhadné zvieracie vírusy, z ktorých jeden je SV40. Tento spájajú niektorí vedci s non-Hodgikonovským lymfomom a určitými nádormi mozgu istej generácie detí!

Vakcíny obsahujú nebezpečné konzervačné látky a prísady (adjuvanty)

Chemikálie pridávané do vakcín ako konzervačné látky a prísady posilňujúce ich účinok, sú nebezpečné: obsahujú formaldehyd, alumínium fosfát, fenol (kyselina karbolová), kamenec, acetón a, áno, niektoré stále obsahujú THIMEROSAL (konzervačná prísada obsahujúca 50% etyl ortuti)! Mnohé z týchto chemikálií sú neurotoxické a vedú k množstvu iných zdravotných problémov. Spájajú ich aj s autizmom, so syndrómom nedostatočnej schopnosti sústredenia sa a inými vývojovými poruchami. Tieto toxíny sa časom zabudovali do systému.

Medicinské spoločnosti vám povedia, že „nejestvuje jednoznačný dôkaz“, spájať tieto poru-chy s očkovacímí látkami, lebo sa odvolávajú na štúdie sponzorované samotnými farma-ceutickými firmami. Taktiež odmietajú dlhodobé štúdie, porovnávajúce všeobecný zdravotný úžitok u skupín plne očkovaných s neočkovanými. Všeobecný cit by nám mal povedať, že vstreknutie toxických chemikálií do telíčiek neurologicky nezrelých detí je nebezpečné. (Treba dodať si, že očkovacie látky proti chrípke stále obsahuje ortuť.)

Baktérie nie sú nevyhnutne nebezpečné

„Očkovacia teória“ je založená na „bakteriálnej teórii“, ktorá hovorí, že choroba je spôsobená baktériami. Táto teória bola vždy otázna. Každý deň sa stretávame s miliardami baktérií, no neochorieme každý deň. „Terénna teória“ predpokladá, že vírusové infekcie nie sú spôsobené baktériami ale toxickými podmienkami v tele, ktoré sa tak stáva priaznivým hostiteľom týchto organizmov. Tieto baktérie majú s naším telom symbolický vzťah, živia sa na ňom a zároveň pomáhajú eliminovať toxíny. Takže kľúčom pre zvládanie infekčných chorôb nie je zabíjanie baktérii, ale vytvorenie takých podmienok, aby bol z nášho tela nepriaznivý hostiteľ: základným predpokladom pre to je zdravo sa stravovať a neotravovať telo jedmi. Očkovaním sa zavádzajú do tela jedy (toxíny), ktoré môžu spôsobiť chorobu. Pozrite práce Clauda BERNARDa alebo Antoine BECHAMPa.     

„Očkovanie zahŕňa v sebe atypickú manipuláciu imunitného systému s laboratórne pozmenenými vírusmi a baktériami, ako aj s mnohými potenciálne škodlivými zložkami, počínajúc hliníkom a formaldehydom až po endotoxíny a zbytky DNA so zvieracích a ľudských substrátov. Biologické mechanizmy znefunkčnenia mozgu a imunitného systému spôsobené živými vírusmi alebo zabitými baktériami sú rôzne. Odstránenie ortuti z vakcín zníži ich toxickú záťaž, no neodstráni riziko poškodenia a smrti, vrátane očkovaním vyvolaného autizmu a iných vývojových porúch“ Barb FISHER, NVIC: National Vaccination Inform. Center

Očkovaním sa obchádza normálna imunitná obrana tela

V súvislosti s očkovaním, teda vstreknutím patogénov vyvolávajúcich infekčné choroby priamo do krvného riečišťa, jestvuje základný problém: týmto spôsobom sa obchádza prvá línia imunitného systému, ktorý sa označuje ako hladina Th1. Dochádza tak k „prekvapivému útoku“ priamo na druhú obrannú líniu nazývanú hladina Th2. Táto skutočnosť je pre telo tak stresujúca, že môže spôsobiť anafylaktický šok. Normálne sa choroby dostávajú do tela prirodzenými cestami, teda nosom, ústami, kožou a pľúcami. Tým sa spúšťa obranná línia obranného systému skôr, ako sa choroba prejaví aj v krvi. Opakované útoky na hladinu Th2, takpovediac „zákerné odzadu“, spôsobujú, že sa imunitný systém stáva precitliveným a potom reaguje neadekvátne a na ináč neškodné substancie, ako sú napríklad búrske oriešky. Výsledkom je generácia detí s poškodeným imunitným systémom, ktorá trpí na potravinové a ekologické alergie a s pribúdajúcim vekom je ohrozovaná anafylaktickými poruchami.

Poškodenia vakcínami nie sú dostatočne ohlasované

Hoci jestvuje vládny systém pre ohlasovanie poškodení spôsobených očkovaním, lekárska komora nepodnecuje tieto hlásenia a voči lekárom, ktorí sa rozhodnú nehlásiť takéto prípady, nie sú vyvodzované žiadne postihy. Lekári, ktorí prirodzené nechcú priznať účasť na praktikách poškodzujúcich deti, často popierajú, alebo ignorujú, aj tie najzrejmejšie spojenia medzi náhlymi zdravotnými problémami a očkovaním. V dôsledku toho sú poškodenia očkovaním veľmi málo ohlasované (odhaduje sa, že v skutočnosti sa hlási menej ako 10% reakcií na očkovanie), takže je nemožné poznať, koľko detí sa poškodí očkovaním každý rok.

Niektorí bádatelia spájajú s očkovaním aj syndróm náhleho úmrtia a odhadujú, že počet úmrtí za rok, súvisiaci s očkovaním, výrazne prevyšuje počet úmrtí spôsobených samot-nými detskými chorobami. Váš doktor vám najskôr povie, že „výhody očkovania prevyšujú riziká“. Nedajte sa učičíkať takýmito prehláseniami v domnienke, že ohrozené je nejaké iné dieťa a to vaše bude mať z očkovania len úžitok. Len sa opýtajte desiatok tisícov rodičov, žijúcich v realite s „očkovaním poškodeným“ dieťaťom.

Detské choroby nie sú nevyhnurné zlé

Pri zdôvodňovaní očkovania proti chorobám ako osýpky, príušnice a ovčie kiahne sa vychádza z toho, že tieto choroby sú nebezpečné a „zlé“. Naopak, iní veria, že detské choroby podporujú imunitný systém a že pre zdravé deti nie sú tieto choroby nebezpečné. V skutočnosti ich prekonanie v detstve zabezpečuje prirodzenú obranu proti nim počas celého života a chráni telo proti nebezpečnejším chorobám v dospelosti. Napríklad pásový opar sa objaví vtedy, keď dospelí, ktorí mávali predtým ovčie kiahne, už nie sú vystavení „zvýšenému výskytu“ ovčích kiahní v spoločnosti.

Hromadná imunizácia

Imunizácia predpokladá, že to je v poriadku, keď sa v prospech mnohých obetuje niekoľko jedincov

Hromadná imunizácia je založená na princípe „mentality stáda“ a to dvoma spôsobmi:

1, predpokladá, že každý jedinec je rovnaký a preto každý by mal byť liečený rovnakým spôsobom.

2, vyžaduje si presvedčenie, že je akceptovateľné, obetovať niekoľkých málo jedincov pre
  dobro väčšiny. (Tých „niekoľko málo“ rodičov detí poškodených, alebo zabitých vakcína-
  mi, by s tým určite nesúhlasilo).

Vakcinačná veda predpokladá, že príroda je nedokonalá

Presvedčenie o účinnosti vakcín je založené na myšlienke, že príroda je v zásade nedokonalá a napraviť to môže len veda, teda že bez jej pomoci je imunitný systém človeka neschopný chrániť jeho telo. Na druhej strane, iní sú presvedčení, že takáto vedecká intervencia vážne poškodzuje naše zdravie a že vakcíny a iné kontaminanty ako sú: znečistenie ovzdušia, pesticídy, chemické hasiace prostriedky, chlórovaná a fluorizovaná pitná voda, geneticky modifikované a príliš tepelne spracované potraviny atď, atď., otravujú naše telá. Tieto toxíny ohrozujú naše zdravie a robia nás náchylnejšími na choroby.

Prirodzená imunita sa dosahuje zdravým spôsobom života

Jestvujú dôkazy, že očkovanie nie je ani bezpečné, ani účinné ..., a že imunizácia voči relatívne neškodným detským chorobám môže byť zodpovedná za dramatický nárast autoimunitných ochorení, ako aj chronických chorôb, ako je rakovina. Zopakujme: treba vychádzať zo základného princípu: vyživujte telo zdravými zdrojmi energie a neotravujte ho jedmi a ono sa bude brániť a liečiť samo – bez potreby farmace-utickej intervencie. Niekoľko uskutočnených štúdií ukázalo že neočkované deti sú zdravšie ako očkované.

Očkovanie nie je v kanade povinné

Porovnajte svoje práva: „Na rozdiel od niektorých krajín nie je očkovanie v Kanade povinné. Je to-mu tak kvôli kanadskej ústave. Len 3 provincie majú legislatívu alebo vyhlášky, v zmysle ktorých je nutné preukázať zaočkovanie detí pred ich nástupom do školy. Ontário a New Brunswick vyžadujú potvrdenie o zaočkovaní proti záškrtu, tetanusu, obrne, osýpkam, mumsu, a červienke. V Manitobe je požadované len očkovanie proti osýpkam. Treba ale zdôrazniť, že aj v týchto 3 provinciách sú povolené výnimky, a to na medicínskom a náboženskom základe, ako aj na výhrade svedomia. Legislatíva a vyhlášky nesmú byť interpretované ako povinné očkovanie“.

Zdroj: „Immunization in Canada – volume 2354, máj 1997“, „Canadian National Report on Immunization, 1996“, „Health Canada Webside: www.phanc-aspc.gc.ca
 
VRAN: Vaccination Risk Awareness Network: www.vran.org
VRAN je nezisková dobrovoľnícka organizácia založená v Kanade. Pracujú v nej takmer výlučne ľudia, ktorí majú deti poškodené očkovaním, alebo ktorých deti zomreli v dôsledku očkovania. Naliehavo vás žiadame, aby ste sa informovali o očkovaní skôr, ako sa uskutoční. Predtým, ako dáte vaše dieťa zaočkovať, zadovážte si dostatok informácii, aby bolo vaše rozhodnutie uvážené, na základe týchto informácii.


JL, Převzato z WM magazínu č. 75

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?