Příčina civilizačních chorob poodhalena ?

Současný životní styl projevující se hlavně stravovacími návyky, uspěchaností spojenou se stresem, malou pohybovou aktivitou, znečištěným ovzduším, potravinami znehodnocenými chemickou konzervací, přispívá ke vzniku mnoha civilizačních nemocí. Je alarmující, že hlavně nárůst nemocí cévních, srdečních mozkových příhod a rakovinných onemocnění je značný a postihuje podstatnou část lidstva.

Světová lékařská věda objasnila podstatu zdraví a příčinu civilizačních nemocí. Objevila mechanismy, kterými tyto choroby narušují lidské bytí. Poruchou v nitrobuněčné metabolizaci vzniká v krvi zvýšená hladina homocysteinu (HCY), který je toxický a má přímý vliv na poškození enzymů, poruchy biochemických procesů, vznik volných radikálů, neurotoxicitu, poruchy imunity, genové mutace a další.

Pachatel se jmenuje homocystein

Homocystein je aminokyselina, kterou její objevitel de Vigneaud (1932) označil za toxickou. Je zajímavé, že v našich buňkách neustále vzniká látka, která je ve zvýšeném množství toxická natolik, že dokáže v krátkém čase zahubit človéka. Homocystein se vyskytuje v živých buńkách, a to nejen vyšších organismů. Mimo prostor vlastních buněk, tedy v krevní plazmě, je koncetrace této látky u zdravého jedince velmi nízká. Biologický význam homocysteinu naznačuje skutečnost, že při normální metabolizaci se 90-95 % vzniklého homocysteinu účastí chemických procesů v buňce a jen zbytek se dostává do krve. Homocystein ovlivňuje základní životní procesy, jako je hospodaření s kyslíkem - buňečné dýchání, řízenou tvorbu energie, její ukládání a využívání, dále syntézu a recyklaci některých klíčových metabolitů a rozmnožování buněk.

To, že aminokyselina homocystein je - alespoň zčásti a v případě nadměrně zvýšené hladiny - odpovědná za vznik různých, na první pohled nesourodých, chorob a chorobných stavů, které jsou obvykle označovány jako civilizační nemoci, se zjistilo poměrně nedávno. Pojmem civilizační nemoci se v tomto případě rozumí například kardiovaskulární onemocnění (srdeční infarkt, angina pektoris, ischemická choroba srdeční, náhlé mozkové příhody (mozková mrtvice), aterosklerózy aj.), Alzheimerova nemoc, poruchy vnímání, demence, hluboké žilní trombózy a řada dalších. 

Aminokyseliny obecně hrají v lidském organismu klíčovou roli - jsou to totiž základní kameny, z nichž jsou zbudovány všechny tělesné bílkoviny - proteiny v lidském těle, to znamená svalovina a tkáně a především různé enzymy, tedy „katalyzátory“ nutné pro průběh naprosté většiny metabolických pochodů. Aminokyseliny se obecně mohou rozdělit na tak zvané neesenciální, které si dovede lidský organismus vyrobit sám a na esenciální, které si vyrobit nedovede a musí mu být dodány z vnějšku, s potravou.  Homocystein (HCY) je neesenciální aminokyselina, která vzniká při přeměně esenciální aminokyseliny methioninu. Zvýšená hladina HCY, označovaná jako hyperhomocysteinémie byla nalezena u většiny chorob, u nichž je patrný nárůst jejich výskytu v posledních padesáti létech, tedy i u těch, které byly vyjmenovány v předchozím odstavci.

Přesný mechanismus účinku zvýšené hladiny této aminokyseliny není dosud přesně znám. Naštěstí, jak bylo zjištěno v řadě odborných studií, neblahé důsledky hyperhomocysteinémie mohou být odstraněny zajištěním odpovídajících dávek těch vitaminů, které hrají roli v metabolizmu homocysteinu. Jde především o vitaminy řady B, zejména vitamin B12 a kyselinu listovou. Pravidelný přísun těchto vitaminů v potravě nebo jejích doplňcích tedy dokáže hyperhomocysteinémii odstranit a spolu s ní i její nebezpečné důsledky – nejrůznější civilizační choroby, které zkracují a znepříjemňují náš život.

Shrňme si, co zvýšená hladina jedné jediné aminokyseliny v organismu dokáže negativně ovlivnit:

Pilulky = chemie v organismu ...

Bolí vás hlava hlava, břicho, srdce či klouby? Kupte si pilulky!
To je dnešní univerzální odpověď na všechny naše neduhy. Chemie nás spolehlivě provází celým životem ... ovšem, naskýtá se celkem logicky otázka, zda nejsou vedlejší účinky dlouhodobého požívání tělu cizích chemikálií právě přímou příčinnou vzniku oněch obávaných civilizačních chorob. Bez velké nadsázky si lze položit otázku -  nevzali už jste již za svůj život dohromady více léků než sami vážíte? Je vůbec možné ale žít jinak, bez té chemie, aniž bychom ohrozili své zdraví a snížili kvalitu našeho života? Je možné žít bez chemických léků? To jsou otázky, které před časem položili redaktoři časopisu Regena MUDr. Karlu Erbenovi, víceprezidentovi Svazu pacientů ČR. Ten se již deset let zabývá prevencí kardiovaskulárních chorob a významu homocysteinu. Doktor Karel Erben byl celý život hygienik. Zažil začátky Hygienické fakulty a oceňuje, že je tenkrát naučili epidemiologicky myslet. Tento způsob myšlení mu umožnil pochopit to, co uniká mnoha lékařům dodnes - význam homocysteinu pro vznik civilizačních chorob
Celý článek najdete např. na stránkách RA-VIT (odkaz Napsali v tisku). Zde si ocitujme jen několik myšlenek:

Perpektiva života bez chemických léků
Odpověď na tuto otázku hledá řada z těch pacientů, u nichž léky předepsané lékařem vyvolávají nepříjmné vedlejší účinky, nebo se jim zdá, že použití léku nevede k vyléčení nemoci, ale jen k potlačení jejích nepříjemných či bolestivých projevů. první část jejich odpovědi na jejich dilema je v tom, jak farmaceutická chemie vznikla. Od jakživa využívali lidé přírodní látky z rostlin, u nichž rozpoznali léčivý účinek. Zvídavost vedla moderního člověka k pátrání po účinných extraktech rostlinného původu, které po očištění od balastu byly účinnější než původně používané části rostlin. Další etapou bylo hledání ještě výkonnějších látek na podkladě jejich chemické příbuznosti. I to se zdařilo, ale za cenu prvních nežádoucích vedlejších účinků. Vývoj šel dál a přinesl velmi účinné léky, například proti bolesti, ke snížení krevního tlaku při hypertenzi nebo k odstranění vysoké hladiny cholesterolu. Ty jsou již účinkem velmi silné, ale za to vzdálené od původních přírodního. To už jsme v současnosti, jejíž součástí je nutnost snášet vedlejší účinky léků, a to čím dál tím více pacientů odmítá.

Vedlejší účinky léků
Za vedlejšími účinky je skryt mechanismus, který je vyvolává. Má podobu chemicky poškozených enzymů, které nemohou plnit svoji funkci v dirigování biochemických procesů. Důsledek je chybění, nebo naopak hromadění látek, které narušují stálost vnitřního prostředí v buňkách a působí poruchy funkcí orgánů, které člověk nepříjemně vnímá. Výsledek je, že nevyužité léky stojí v kredenci a jsou pro část lékařů i důvodem k volání po vyšších příplatcích pacientů. Mají při tom představu, že budou-li pacienta léky víc stát, bude si jich více vážit.

Existuje vztah mezi účinky poruchy v malém úseku metabolismu v lidských buňkách, která se projevuje zvýšenou hladinou metabolitu homocysteinu v krvi pacientů a jejich postihování infarkty, mozkovými příhodami, nádory a dalšími civilizačními chorobami. Nahromaděný homocystein je toxický a vyvolává v organismu stav jako při chronické otravě nějakým jedem. Porucha je naštěstí snadno odstranitelná pomocí vitaminů: kyselina listová, B6 a B12. Tím se zabrání i vzniku jmenovaných onemocnění. Tak je možné jít s lékařským zásahem na samotný počátek poruchy a tu zastavit, nastane něco, co medicína dosud neuměla: Toto opatření je u většiny lidí tak účinné, že bez další intervence, tedy jen v souběhu k prvotnímu léčení se začnou ztrácet příznaky ostatních civilizačních chorob. Znamená to, že je možné se bez práce dalších odborníků a bez nových finančních nároků bránit tímto způsobem před nádory, srdečně-cévními onemocněními, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonismem, roztroušenou sklerózou, migrénami, revmatickými záněty kloubů a dalšími poruchami vazivového ústrojí, artrózami kloubů, chronickým únavovým syndromem, před postižením vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku a zánětlivými nemocemi střav typu ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby a osteroporózou

Jak je možné, že taková škála nemocí vzniká z jediné základní příčiny?
Protože toxicita homocysteinu spouští celou kaskádu druhotných biochemických procesů, které jsou začátkem vývoje civilizačních chorob. Jedna z hlavních škod jsou zničené enzymy. Jde o ještě výraznější negativní působení, než jaké vidíme u některých produktů farmaceutické chemie

Je metabolická porucha zvyšující hladinu homocysteinu v krvi častá?
Rozšíření je celopopulační, postihuje ponejvíce lidi středního a vyššího věku, ale v poslední době narůstá i mezi mladými. Jejím projevem je přibývání neplodných mladých párů, které se uchylují k asistované reprodukci, vysoký podl rizikových těhotenství, množství vrozených vývojových vad a vrozených poruch imunity a metabolismu mezi dětmi. Jde o zbytečná postižení či poškození.

Spojencem jsou vitamíny B6, B12, kyselina listová a enzymy 

Na přeměnu homocysteinu v neškodné látky byl vyvinut český kombinovaný vitamínový a enzymový přípravek na RA-VIT. Tento přípravek je schopen pokrýt potravinový deficit vitamínů, nezbytných pro fyziologickou přeměnu HCY  na neškodné látky. Zároveň poskytuje i bioaktivní látky nezbytné pro obnovu poškozených enzymů.

RA-VIT je sirup z vysoce biologicky aktivního rakytníkového extraktu, který je obohacen kyselinou listovou a vitamíny B2, B6 a B12  v dávkách, které respektují fyziologickou potřebu.

Sestavení preparátu odpovídá poznatkům základního výzkumu - objevu, jak podstata lidského bytí závisí na hladině homocysteinu. V plném rozsahu své skladby respektuje RA-VIT poznané přírodní zákonitosti funkcí lidského těla a má napomáhat tomu, aby vyladění těchto funkcí bylo v souladu se základním požadavkem pro uchování zdraví - udržovat stálost vnitřního prostředí organismu. Posílení imunity, reparačních a regeneračních mechanismů umožňuje RA-VIT tělu, aby se samo vypořádalo s nemocí nebo zabránilo jejímu vzniku.

Časopis Regena v březnovém čísle (2004) uvádí:
V našem regeneračním centru Harmonie v Bystřici pod Hostýnem se snažíme u našich klientů pracovat, metodami, které mohou přinést znovu nastolení rovnováhy ...
... Začali jsem proto používat přípravek RA-VIT a pravidelně denně podávat našim klientům ve vodě a doporučovat k delší aplikaci. Výsledky jsou opět překvapující. První klienti využívající přípravek ­
RA-VIT, kteří nás s odstupem následných dvou měsíců znovu navštívili, měli podstatně snížené množství této toxické látky (až o 75 %). Přitom uvádějí, že se cítí nebývale lépe a daří se jim udržet u nás nabytou rovnováhu a tedy pocit zdraví.
Přes krátkou dobu aplikování RA-VlTu se nám ukazuje, že homocystein je jednou z příčin vzniku civilizačních chorob a RA-VIT ho dovede udržet v neškodné míře.

O dostatečném snížení hladiny homocysteinu v krvi informuje pokles krevního tlaku do normálních hodnot, normalizují se hladiny krevních lipidů a poklesne hladina krevního cukru na normální hodnotu. Lhůty pro tyto poklesy jsou většinou několikaměsíční. Počítejte s tím, že s těmito prostředky většina lékařů dosud neumí zacházet, nebo je ani nezná. Zjistíte, že je dost lékařů, kteří nad Vaším úmyslem využít tato doporučení mávnou rukou, nebo vám použití potravinových doplňků začnou rozmlouvat. V tom případě si buď hledejte jiného lékaře, nebo vyčkejte, až k dotyčnému lékaři dorazí potřebné informace a změní názor. Tyto projevy neinformovanosti snad časem vymizí a pak se dočkáme, že naše populace bude zdravější.

Tipy na závěr kapitoly

Odběry krve na zjištění hladiny homocysteinu: MUDr. Dušková - mobil: 602 255 213, Poliklinika - Jabloňová 195, Praha 10, Od března 2004 za cenu cca 500 - 600 Kč.

Kde můžete koupit přípravek RA-VIT?

Jedno 250 ml balení RA-VITu stojí 275 Kč.  Při odběru 5 a více kusů zaplatíte, v případě zasílání na dobírku, za jedno balení jen 220 Kč. Doporučuje se dávkovat 2 x 10 ml přípravku denně (pro dospělé), čili na jednoměsíční kůru jsou třeba dvě balení.


Sestaveno s použitím internetových zdrojů, článků v časopisu Regena a na základě materiálů a informacích laskavě a ochotně pozkytnutých paní Datlovou v poradně Alterna-medica v Praze. Tam jsem také přípravek skutečně zakoupil (červen 2004).


zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?

JL