Co je GMO ?

Na webu se rodí nové a pro spoustu lidí velmi zajímavé stránky .... Bez genetické manipulace. Co je cílem tohoto projektu?

Projekt vznikl jako reakce na nejasnou situaci ve vztahu genetického inženýrství ke spotřebiteli, k životnímu prostředí a ke společenské situaci na celém světě.

Zmíněný projekt je především vizuální koncepcí, zahrnující systém značení produktů na trhu, které samy o sobě nejsou geneticky upraveny nebo se v jejich složení neobjevuje geneticky modifikovaná složka. Takový způsob „opačného“ značení (povinnost značit GMO výrobky jsou všichni, jejichž výrobek obsahuje minimálně 0,9 % GM složky) je dle mého názoru prozatím jediná účinná cesta, jak umožnit spotřebitelům svobodně a jednoduše si na trhu vybrat ten výrobek, který je (alespoň z pohledu genetického inženýrství) vypěstován na přírodní bázi, podporuje tradiční zemědělství a způsob hospodaření a biologicky neznečišťuje životní prostředí.

V současné době je celý koncept pouze ve fázi projektu a pracuje se na jeho částečné realizaci. Nicméně, některé materiály zde již k dispozici jsou, takže se podívejme třeba na jeden z nich, nabízející odpověď na otázku, cože je to vlastně to GMO ...


Co je genetické inženýrství?

Genetické inženýrství je soubor technik, které slouží k izolaci, modifikaci, rozmnožování a rekombinaci genů z různých organismů. Umožňuje genetikům přenášet geny mezi různými druhy z různých biologických říší, které by se v přírodě navzájem křížit nemohly. Tímto způsobem je např. možné přenést gen z ryby a vpravit ho do jahody, lidské geny se dají přenášet na ovce a geny prasat na bakterie E.coli, které žijí v zažívacím ústrojí savců. Pokud se tento nový člověkem vyprodukovaný organismus uvolní do životního prostředí a následně řetězce potravin, může se reprodukovat a absolutně se nedá kontrolovat. Nikdo nedokáže odhadnout, jaký to bude mít efekt na životní prostředí z dlouhodobého hlediska.

Co jsou GMO?

Geneticky modifikovaný organismy (GMO) jsou rostliny, zvířata nebo mikroorganismy (např. bakterie) , které jsou vytvořeny způsobem překračujícím přírodní hranice. Genetické inženýrství umožňuje křížit druhy, které by se v přírodě zkřížit nikdy nemohly. Např. geny z ryb se vpravují do jahod a rajských jablíček. Nejčastěji pěstovanými GMO rostlinami jsou sója, kukuřice, řepka, rajčata, brambory a bavlník. Většina dnes pěstovaných GMO plodin náleží k jednomu z typů: ”rezistentní k insekticidům” nebo ”tolerantní k herbicidům”. Jakým způsobem se odlišuje genetické inženýrství od tradičních šlechtitelských metod? V genetickém inženýrství vědci kombinují genetický materiál biologických druhů, které se přirozenou cestou nekříží. Genetické inženýrství umožňuje včleňovat do genomu zcela nové exotické geny, jejichž účinek na fyziologii a biochemii výsledného GMO je nepředvídatelný. Při použití konvenčních šlechtitelských metod se proměňují různé formy (alely) téhož genu. Množení genů a z velké části i přenos genů při genetickém inženýrství zprostředkovávají vektory, které překonávají mezidruhové bariéry.

Které potraviny mohou být geneticky manipulované?

V současné době přicházejí v úvahu především potraviny obsahující geneticky manipulovanou sóju nebo kukuřici. Sója je v různých formách (například jako mouka, olej nebo emulgátor lecitin) přítomna zhruba v 60 procentech zpracovávaných potravin. Pro vegetariány je jedním z nejdůležitějších zdrojů bílkovin.

Jaká jsou zdravotní rizika?

Zavedením cizorodého genu např. z hmyzu do plodiny způsobí, že rostlina produkuje stejnou bílkovinu jako hmyz. Pokud tuto rostlinu sníme, přijmeme bílkovinu, se kterou náš organismus nemá zkušenost. Nevyskytovala se totiž předtím běžně v potravním řetězci. Tyto nové bílkoviny mohou být novými alergeny. Některé GM rostliny obsahují geny rezistentní na antibiotika. Existuje vážná obava, že by se tato rezistence mohla přenést na patogenní bakterie. Ty by se pak staly odolné vůči antibiotikům. GM potraviny mohou představovat také zvýšená rizika nárůstu toxicity a potenciální selhání imunitního systému.

Je pravda, že nejsou dokázány újmy způsobené GMO?

Naopak, důkazy jsou. Víme, že genetickým inženýrstvím se mohou přenášet alergické reakce. Víme, že se může zvyšovat také stupeň toxinů v jídle. Lékaři varují, že antibiotika by se mohla stát nepoužitelná, protože genetické inženýrství využívá genů rezistentních na antibiotika. Dříve vydané studie dokazují, že Bt (GMO) kukuřice má negativní vliv na motýly monarchy. Je pravda, že není dokázáno, že GMO jsou bezpečné.

Existují kromě zdravotních rizik i jiná nebezpečí?

Nejčastěji se s uvolňováním GMO do životního prostředí hovoří o narušení rovnováhy ekosystémů, zániku druhů, snižování druhové rozmanitosti, a také o tzv. ”genetickém znečištění”. Počítačová simulace naznačila, že i malé množství geneticky manipulovaných ryb by mohlo způsobit vyhynutí původních populací Bylo zjištěno, že pyl geneticky manipulované Bt-kukuřice zabíjí larvy motýla monarchy a je velmi pravděpodobné, že i další necílový hmyz. Do Bt kukuřice byl totiž včleněn gen odpovídající za tvorbu toxinu z půdní bakterie Bacillus thuringiensis. Vložený gen způsobí, že si rostlina sama produkuje svůj vlastní “jed”.

Dále viz např. GMO jako biologická zbraň.


JL

Zpět na stránky Zdraví, výživa, ekologie a co s tím souvisí

Zpět k Mostu ?