Nejsem zvíře, abych žila v parku nebo v lese

Věra Říhová - převzato z Britských listů

To byla poslední slova paní Milady, o které jsem se několikrát zmínila v loňském roce ve svém seriálu o zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Paní Milada byla vysokoškolačka hovořící 5 světovými jazyky, která přišla o práci ve věku padesátiletých, kterou po třech letech marného hledání jakékoliv práce a po vyčerpání veškerých úspor na stáří připravil exekutor o panelákový byt. Zvolila dobrovolnou smrt a nebyla jediná.

Kolik lidí už v České republice z těchto důvodů zemřelo, nikdo neví, neboť se žádné takové statistiky nevedou, naopak pravda o zoufalé bídě pracovitých, vzdělaných a naprosto zdravých lidí je popírána. Politicky i mediálně.

K tomu "Stát přitvrdil a ze seniorů se stávají bezdomovci, varuje Ostrava"

Přečetla jsem si Manifest SPaSu a jeho text „Nucená práce“. Spojenectví práce a solidarity jsem uvítala s úlevou, neboť na takový krok politických činitelů, mezi které pan Jan Kavan bezesporu patří, a společensky uznávaných i vážených lidí jako je Milan Neubert a Ilona Švihlíková, už občané dlouho čekají.

Není pravda, že jsou všichni lidé zbabělí a pouze brblají u piva, pravda je, že mnozí lidé již dlouho křičí, píší, protestují, ale nikdo je neposlouchá, nikdo je nebere vážně, nikdo s nimi nechce diskutovat. Často jsou vystaveni posměchu jako neschopní fňukalové nebo je s nimi jednáno jako s nepřizpůsobivými, kteří ve „slušné“ svobodné společnosti nemají co pohledávat.

Dokud neřekne pravdu „někdo důležitý“ a oficiálně ji nevyhlásí pro veřejnost, jako by pravda neexistovala. Remarqueovo „Na západní frontě klid“ je stále poplatné. V naší zemi se politikům podařilo vytvořit obraz spokojené a blahobytné majoritní společnosti, sociální problémy jako by měli pouze Romové. Ten, kdo z bílých domorodých Čechů, Slezanů a Moravanů si stěžuje, je považován za stejný společenský odpad jako Romové, je stejně líný, nepřizpůsobivý a parazitní.

„Kdo nepracuje, ať nejí !“ , šíří se naší zemí. „Nepřizpůsobiví příživníci nemají právo nás okrádat o naše spravedlivé zisky a úspory“ , šíří se naší zemí. Touha po zavedení pracovních táborů se šíří naší zemí. Kde se to v lidech najednou bere ?

Úsporám a reformám, které nám naše vláda předkládá, já osobně říkám ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI.

Od smrti paní Milady naše vláda schválila další škrty v sociální oblasti a další připravuje na příští rok. Škrtací mánie zaplavila celou Evropu včetně naší republiky. Již v letošním roce jsou tisíce občanů okrádáni na pojistných dávkách, na které si poctivě vydělali a které za ně povinnými odvody zaměstnavatel odvádí státu jako tzv. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tento příspěvek je součástí zákonem nařízeného pojištění - odvodu z mezd ve výši 1,2% z maximálního vyměřovacího základu. Vlády po 20 letech poctivého pojišťování zaměstnanců pro případ krachu firmy odmítají vyplácet pojistné plnění, na které mají občané plné právo.

Jedním z opatření na příští rok bude odebrání podpory v nezaměstnanosti občanům bez ohledu na jejich vzdělání a předchozí praxi, kteří po 2 měsících registrace na úřadu práce odmítnou nabídku veřejných prací v rozsahu 20 hodin týdně. Opatření se budou týkat občanů, kteří dostanou podporu v nezaměstnanosti a těch je už dnes stále méně.

Podporu nedostane občan:

  1. který neodpracuje 12 měsíců v průběhu posledních 2 let, do čehož se nezapočítávají krátkodobé brigády;
  2. který neodpracuje mezi jednotlivými dávkami 6 měsíců a to odpracuje málokdo, neboť sezónní, zástupné a jiné krátkodobé smlouvy se uzavírají na 3-5,5 měsíce;
  3. který dostane odstupné, odchodné a jiné částky od zaměstnavatele v souvislosti s výpovědí.

Krácenou podporu v nezaměstnanosti dostane každý, kdo:

  1. podepíše odchod ze zaměstnání dohodou,
  2. sám si podá výpověď.

Příštím rokem se opět zvýší počet občanů, kterým nebude přiznána podpora v nezaměstnanosti nebo jim bude po 2 měsících odebrána. Zákonné a ústavou zajištěné právo na základní životní potřeby je již nyní občanům kráceno nebo upíráno a od příštího roku bude tato zločinnost ještě zvýšena, neboť dalším opatřením je možnost odebrání sociálních dávek na úhradu dlužných částek. Vyřazování občanů z evidence nezaměstnaných pro naprosto nesmyslné důvody se děje již několik let.

Do dluhů se dostane každý občan, který nemá finanční podporu v rodině či příbuzných, protože náklady na bydlení až několikanásobně převyšují životní a existenční minimum. Náklady na bydlení hradí sociální správy pouze ve formě nájemného a základní energie. Ostatní náklady na bydlení, kterým se nelze vyhnout, protože jsou povinné – například fondy oprav v domech sdružení vlastníků nebo členů bytových družstev, daň z nemovitosti a další platby.

Počet občanů, kterým je přiznána dávka v hmotné nouzi, se také stále snižuje, neboť jsou stále upravovány podmínky pro její získání takovým způsobem, který vede ke snížení výplat. Výše dávky v hmotné nouzi postačuje sotva na potraviny a základní hygienu, články o zneužívání sociálních dávek jsou manipulativní. Samozřejmě, že se vždy a všude najde několik jedinců, kteří si najdou cestu ke zneužívání systému, tomu se nelze nikdy vyhnout. Se zneuživateli je třeba vést neustálý boj, ale současná podob opatření proti několika zneuživatelům je pouhou zástěrkou pro okrádání všech potřebných. Jediní, kdo jsou skutečně všemi vládními opatřeními potrestaní, jsou poctiví lidé.

Vláda i těmito zákonodárnými kroky porušuje Listinu základních lidských práv a svobod.

Článek 7

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 9

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

Článek 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno

Článek 26

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

Článek 30

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Odebrat občanům základní životní potřeby znamená mučení jak psychické tak fyzické, znamená nelidské a ponižující zacházení. Kdo nezažil na vlastní kůži hlad nebo alespoň potravinový šok, nemůže rozumět. Nikdo se na nerozumějícího nemůže zlobit, že nerozumí, přesto ani nerozumějící nemá právo jiné občany mučit, ponižovat a vystavovat nelidskému životu. Kdo hlad alespoň jednou v životě po delší dobu zažil, ví, o čem mluvím. Mě naučili hladu komunisté, vím, jaké to je žít o chlebu a bramborách a o vodě. Proto mám plné právo nazývat stav věcí pravým jménem.

Žádná vláda nemá právo trestat nevinné občany za neúspěch až zločinné jednání jiných občanů – majitelů firem nebo dokonce trestat občany za rozhodnutí vlastních ministrů a dalších státních úředníků.

Žádná vláda nemá právo nutit občany k rozhodování mezi životem a smrtí, žádná vláda nemá právo vydávat zákony nutící občany ke zvířecímu způsobu života, k návratu k barbarství a k zločinným způsobům zachování života.

Žádná vláda nemá právo vynucovat otrockou práci, za kterou místo mzdy bude poskytovat právo na život, na ubohou stravu a místo pod mostem. Nový zákon dává právo loajálním státním úředníkům šikanovat občany vyšší mírou nežli je to tomu dnes, v horším případě občany vydírat a činit z nich bezprávné otroky. A takové úředníky již dnes máme.

Občanům - odmítačům neboli nepřizpůsobivým bez ohledu na národnost, barvu pleti, vzdělání či vyznání, věk, zdraví či rodičovských povinností budou práva zajištěná listinou základních lidských práv zcela upírat! Svoje zločinné jednání dnešní vláda skrývá vyvoláváním rasismu a třídní nenávisti, rozeštváváním občanů mezi sebou.

Za vyvolání rasismu a jeho rozšiřování je naše vláda plně zodpovědná. Jsou to naši ministři a parlament, kdo upírání základních lidských práv občanů zdůvodňuje opatřením proti nepřizpůsobivým a kdo nepopírá vztah termínu „nepřizpůsobivý“ k Romům. Vyvolává tak nenávist lidí proti skupině obyvatel a tím porušuje další ze zákonů naší republiky. Nezaměstnaní často slýchají, že za jejich nuzný život mohou Romové, protože to kvůli nim jsou ožebračováni. Není to pravda, viníkem nejsou Romové, ať už spořádaní nebo nepřizpůsobiví, ale v naší republice je to naše vláda a zákonodárný sbor.

To oni se dopouští stejných zločinů jako kdysi komunisté, jenom jim dávají nový kabát a nová jména, ale stejně jako vůně růže, tak ani smrad z výkalů se nezmění přejmenováním zdroje.

To oni jsou plně zodpovědní za své jednání a rozhodnutí a žádná politická imunita je této zodpovědnosti nezbavuje. V opačném případě by jim musely být odebrány občanské průkazy a museli by být zbaveni svéprávnosti. Každý dospělý občan republiky je plně zodpovědný za své jednání nebo nemůže být občanem a pak nemůže vykonávat politické funkce.

Překvapuje mne, kolik občanů rasistickému zdůvodnění věří. Nebo chce věřit, protože mstít se na slabších je pohodlnější nežli čelit vlastní bezradnosti proti silnějšímu protivníkovi. Terčem násilností nejsou pouze Romové, ale všichni slabší spoluobčané. Násilí se šíří naší zemí a nejenom naší. Termín „nepřizpůsobivý“ je už dnes vztahován na nezaměstnané a zdravotně postižené všeobecně, je vztahován na zaměstnance, kteří se nechtějí nebo nemohou přizpůsobit idiotským a ponižujícím příkazům svých nadřízených a majitelů firem.

Podívejme se na internetu na jakoukoliv stránku zabývající se Programem vlády, co nám naše vláda slibovala v oblasti lidských práv.

Například :

„Vláda považuje respekt k lidským právům za úhelný kámen, na kterém stojí společnost a demokratický pořádek země a který je základem pro svobodný život každého občana. Proto budeme rozhodně podporovat všechna opatření, která účinně pomohou každému občanu ČR domoci se svých ústavou zaručených práv. Zvláštní zřetel si zaslouží příslušníci zranitelných skupin občanů, pro které je často neřešitelným problémem dovolat se spravedlnosti a rovnoprávného postavení – dětí, zdravotně postižených, seniorů.

Vláda povede rozhodný boj proti všem druhům rasové, třídní a sociální nesnášenlivosti a nenávisti. Se znepokojením sledujeme rostoucí projevy extremismu a zavazujeme se přijmout rázná opatření k jejich eliminaci. Zároveň považujeme za nezbytné zintenzívnit a prohloubit preventivní opatření zejména u mladé generace a sociálně rizikových skupin.

Vláda podpoří sociální integraci obyvatel vyloučených lokalit do společnosti a využije za tímto účelem činnosti Agentury pro sociální začleňování.Vláda se zasadí o legislativní úpravu ochrany soukromí a osobních údajů před nepřiměřenými zásahy, které umožňují moderní technologie, zejména kamerové a jiné sledovací systémy.“

Zdroj: ZDE

Dalším porušením Programu vlády je zřízení povinných bankovních účtů a vyplácení důchodů včetně sociálních dávek pomocí bankovních karet. Je to zákonem umožněné okrádání občanů a zneužívání dávek sociálního systému bankovním sektorem. Jako občanka České republiky protestuji proti vyplácení bankovních poplatků ze sociálních dávek, stejně jako protestuji proti zneužívání sociálního systému majiteli nemovitostí, kteří si stanovili nehorázné nájemné vyplácené prostřednictvím sociálně potřebných občanů a zajistili si převod nadhodnocených částek ze sociálních dávek do své kapsy.

Protestuji proti nepřiměřenému zásahu do soukromí občanů a proti kontrole nákupů pomocí bankovních karet, které v obchodech budou působit jako žlutá hvězda na kabátě Židů v době nacismu. Sociálně potřební občané bez ohledu na národnost, barvu pleti, vzdělání či vyznání, věk a zdraví se stanou terčem veřejného opovržení, ztráty lidské důstojnosti, terčem zločinnosti. Žádná vláda nemá právo cejchovat občany jako dobytek.

Děkuji panu Janu Kavanovi, Milanu Neubertovi a Iloně Švihlíkové za jejich práci. Děkuji za Manifest.

Je naší povinností bojovat proti zločinnosti slovem i písmem, je naší povinností bojovat dříve, nežli lidé vezmou do rukou vidle a půjdou si spravedlnost vymoci po svém. Je naší povinností druhým naslouchat.


Vlk Samotář (JL) - Převzato z Britských listů

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?