Jak Rockefellerové předělali ženu

Převzato ze stránek OrgoNet...

Feminismus je vynikajícím příkladem toho, jak Rockefellerův megakartel využívá obrovské moci masových médií, neboli propagandy, k ovládání společnosti.

Během pouhých 40 let ztratily mnohé ženy kontakt se svými přirozenými instinkty lásky. Následkem toho jsou rodiny ve zmatku, sexuální zvrhlost vymykající se kontrole a prudce klesající porodnost.

Budu se zde zabývat rolí Rockefellerů, ale nejprve je třeba si připomenout, že pro ženu je láska instinktivním aktem sebeobětování.

Žena dává sama sebe manželovi a dětem, naplňuje ji, když vidí, že se jim dobře daří, a přijímá jejich lásku, úctu a vděčnost.

Žena činí tuto nejvyšší oběť pouze jedinému muži, který se o ni bude starat, chránit ji a starat se o svou rodinu. Muži instinktivně chtějí tuto odpovědnost naplnit. Toto je podstata heterosexuálního vztahu (například manželství): ženská síla výměnou za mužskou sílu vyjádřená jako láska. Sex je symbolem tohoto exkluzívního pouta. Manželství a rodina nemusí být pro každého, ale pro většinu je to přirozená cesta. 

Feminismus naučil ženy, aby odmítaly tento model jako „zastaralý, tyranský stereotyp“, i když odráží jejich přirozené instinkty. 

Jeden britský spisovatel napsal, co zaslechl v rozhovoru dvou mladých žen:

„Dneska jsou všichni muži k ničemu,“ řekla jedna. „Jo,“ řekla druhá. „Problém je, že nepřijali výzvu feminismu. Nechápou, že potřebujeme, aby byli více mužní, a oni se místo toho z toho vyvlékají.“

Co je to za logiku? Ženy jsou méně ženské, a muži mají být více mužní? Muži nejsou určeni k tomu, aby bojovali se ženami. Potřebují, aby jejich role byla potvrzována ženským uznáním a důvěrou. Když ženy s nimi neustále soupeří, tak se muži z manželství a rodiny „vyvlečou“ . 

Nyní, když láska a manželství jsou „diskreditovány“, ženám nezbývá jiná náhrada za lásku než sex. A tak jsou mnohé nepřirozeně posedlé svým vzhledem a pateticky dávají svá těla kdekomu. 

Stálá láska není založena na sexuální přitažlivosti ženy, ani na osobnosti a výkonech. V podstatě je založena na sebeobětování. Lidé milují lidi, kteří je milují. 

Velký obraz: centrální bankéři

Lidé si neuvědomují, že feminismus je masová indoktrinace, protože nedokážou rozpoznat ani původce, ani prostředky a motivy. 

Nedávno tyto všechny věci popsal Aaron Russo, filmový producent („Amerika: Od svobody k fašismu“) a potvrdil tím, co zde říkám já.

Nicolas Rockefeller, který se snažil získat Russoa do Rady pro zahraniční vztahy (CFR), mu řekl, že jeho rodina "vyrobila osvobození žen“ pomocí kontroly sdělovacích prostředků v rámci dlouhodobého plánu zotročení lidstva. Přiznal, že nás chtějí „očipovat“. Zadejte si „Rockefellerova nadace“ (Rockefeller Foundation) a „Ženská studia“ (Women´s Studies) do Googlu a dostanete půl miliónu odkazů.

Skrytým cílem feminismu je zničit rodinu, která zasahuje do vymývaní mozků mládeže státem. Postranními účinky jsou snižování počtu lidí a rozšiřování základny daňových poplatníků. Muž byl zbaven role zajišťování rodiny, což rovněž rodinu destabilizuje. 

Drastický posun v modelu rodiny musí dávat světu nějaký smysl. Rockefellerové jsou součástí soukromého světového centrálního bankovního kartelu, který ovládá i média, obranu, farmacii a další kartely. Aby ochránili svůj monopol na kredit a bohatství, vytvářejí světový policejní stát („světovou vládu“), přičemž využívají falešné útoky jako např. 11. září jako záminku permanentní války. Rockefeller řekl Russovi o tomto plánu rok před 11. zářím. 

Básník Charles Peguy řekl: „Vše začíná ve víře a končí v politice.“ Bankovní kartel potřebuje nějakou filosofii, která by ospravedlnila spoutání lidstva. Touto filosofií je satanismus. Kartel ovládá svět skrze síť tajných společenství spojených se svobodným zednářstvím, komunismem, Vatikánem a organizovaným Židovstvem (Bnai Brith, ADL, AJC, Sionismus). Nejvyšším tajným řád je znám jako Illumináti.

Moderní západní kultura je zednářská, založená na luciferianismu. Svobodné zednářství učí, že člověk, nikoli Bůh, určuje realitu. (Přirozeně, musejí odmítnout přírodní a duchovní zákony, aby mohli vnutit svou vlastní moc.) Povšimli si, že lidé jsou bázlivé a poddajné bytosti, které raději věří tomu, co se jim řekne, než aby věřili svému vlastnímu rozumu a vnímání. A tak například média úspěšně propagují homosexuální hodnoty, které jsou v rozporu s našimi přirozenými instinkty. 

Média vymýtila lásku

Pro indoktrinaci a sociální kontrolu s konečným cílem zotročení jsou využívány veškeré aspekty masových médií (filmy, televize, časopisy, hudba, reklamy, zprávy). Existuje spojitost mezi tím, co se dělo v komunistickém Rusku a tím, co se děje v dnešní Americe. V obou případech se centrální bankovní kartel snaží vnutit svou totalitární kontrolu. 

Funkcí masmédií je nás od toho rozptýlit. V současné době používají jako rozptýlení globální oteplování.

Za účelem zničení rodiny média přesvědčila ženy, že se nemohou spoléhat na heterosexuální vztah. 

Myrna Blythová byla v letech 1981-2002 šéfredaktorkou „Domácího časopisu pro ženy“ (Ladies Home Journal). Ve své knize „Spin Sisters“ (2004) říká, že média vnutila současným ženám „kariéru přesně stejným způsobem nátlaku, jako jejich matkám byl vnucen obraz Štastné ženy v domácnosti.“ (38) 

Illumináti podkopali přirozený milující instinkt žen použitím následujících stále opakovaných tvrzení:

  1. Mužům se naprosto nedá důvěřovat. Blythová například v Lifetime Networks činí závěry, že: „všichni muži jsou 1) nevěrné krysy, 2) vulgární bestie, 3) proradní parchanti, 4) to vše dohromady. Ženy na druhé straně jsou … silní a úspěšní lidé, kteří dosahují úspěchů přesto, že jeskynní muži je chtějí udržet na starém místě.“ (62-63)
  2. Ženy jsou obětmi jen proto, že jsou ženy. Blythová říká, že „média tento signál vysílají jasně a zřetelně. Protože jsme ženy, jsme oběťmi ve svém soukromém životě, v práci i ve společnosti jako celku.“ (156) Takže ženy musejí mít pocit křivdy, nároků a vzpoury. Stejná taktika je používána k manipulaci Židů, černochů, dělníků i gayů. (Viz můj článek „Oběť jako morální zombie“.  )
  3. Ženy mají být sobecké. Blythová říká: „Je tu osvobození a sebeláska. Volný čas nyní znamená čas jen pro sebe, strávený o samotě, nebo maximálně s nějakou kamarádkou, ale rozhodně bez manžela a dětí... Je nekonečně mnoho článků, které káží toto nové feministické evangelium, že dopřávání si požitků je důležitou součástí zdravé, vyrovnané ženy.“ (66)
  4. Sex není vyhrazen pro lásku a manželství. Magazíny jako Glamour a Cosmopolitan naléhají na mladé ženy, aby „se spustily na své první schůzce,“, „otevřeně házely okem po mužích“, a „byly výkonné v posteli“. Vůbec se tam nemluví o manželství ani rodině. (160) Takové ženy nemohou důvěřovat muži dostatečně na to, aby se mu v lásce odevzdaly.
  5. Sebenaplnění spočívá v kariérním úspěchu, nikoliv v manželovi a rodině. „Mít zaměstnání je pro ženu rozhodující pro její pocit hodnoty a sebeúcty,“ hlásala Betty Friedanová. Ve skutečnosti však „většina práce je hluboce ordinérní,“ říká Blythová (35-36). (Neříkám, že ženy nemohou mít zaměstnání, ale neměly by se nechat odradit od rodiny, pokud ji chtějí.)

A tak mnohé pracující ženy jsou rozpolcené, protože se pokoušení sladit své přirozené instinkty s neustálým vybízením, aby činily opak. Trosky tohoto počínání – rozbité rodiny a dysfunkční lidé – jsou rozesety všude. 

Ve stejnou dobu zaměřil magazín Playboy podobné poselství na muže. Nepotřebujete být v manželství, abyste mohli mít sex. Manželství a děti jsou otrava. 

Závěr

Toto neustálé masírování médii je organizované vymývání mozků. Společnost je již totálně rozvrácena centrálním bankovním kartelem, používajícím satanský kult a svobodné zednářství jako hlavní nástroj. Většina zednářů si této pravdy není vědoma, ale majitelé masmédií zajisté ano. 

Dříve bylo rčení: „Je to tak americké jako mateřství a jablkový koláč“. Pouze satanisté zatracují mateřství. Feminismus, místo aby ženám dal větší moc, mnohé zbavil ženskosti. Zbavil je bezpečné a úctyhodné role a zredukoval je na sexuální objekty a nahraditelné pracovníky.

Luciferiáni podporují vzpouru, protože popírají to, co je přirozené a vede ke štěstí. Stejně jako jejich symbol, Lucifer, si chtějí hrát na Boha. 

Boží láska spočívá v ženině oddanosti manželovi a dětem. A tak ji bankéři musejí zničit.

 

Zdroj: How the Rockefellers Re-Engineered Women; překlad OrgoNet


Vlk Samotář, převzato ze stránek OrgoNet

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?