Astrologie a další věštebné techniky

Věštebné techniky patří k elementární náboženské praxi, takže jejich počátky jsou zcela v nedohlednu lidské prehistorie. Některé techniky populární ve starověku (např. věštění z vnitřních orgánů obětovaných zvířat) během staletí ztratily oblibu, jiné osvědčily schopnost inovace v nových společenských podmínkách (příkladem mohou být astrologické věštby pomocí současných počítačových programů). Totéž je možno říci i o výsledcích věšteb (tedy o proroctvích): mnohá nenávratně zapadla, některá se periodicky vracejí a díky své nejasnosti získávají novou pozornost zvláště v době společenské nejistoty či přímo zvratů. Příkladem mohou být Sibyliny knihy, dochované z pozdní antiky (asi z 5. stol.), nebo raně novověká proroctví Nostradamova.

Navzdory proměnlivosti lidských civilizací zůstává astrologie pravděpodobně nejpopulárnější věštebnou metodou. Astrologie se snaží zkoumat souvislost mezi vesmírem (makrokosmem) a člověkem, popř. zvířetem, nebo dokonce společenskou institucí (mikrokosmem). Vychází z předpokladu, že jejich osud (nebo alespoň dispozice) je určen (nebo významně ovlivněn) zdánlivým postavením nebeských těles na obloze v okamžiku jejich zrození či založení a že osud nadále s tímto postavením v každém okamžiku koresponduje. Odhalení minulého osudu nebo věštba budoucího osudu pak záleží na výkladu horoskopu, zakreslené poloze hvězd a planet v důležitém okamžiku života. Nejčastěji zkoumaným okamžikem je narození (nativní horoskop) nebo určitá světově významná událost (mundánní horoskop).

Horoskop tvoří astrolog zakreslením vzájemných poloh Slunce, Měsíce a planet (aspektů), určením postavení těchto nebeských těles ve dvanácti znameních zvěrokruhu (mezi něž je rozdělena obloha) a v úsecích nebeské sféry (v domech), zakreslením ascendentu a descendentu (východního, resp. západního průsečíku ekliptiky a obzoru), zakreslením středu a hlubiny nebe a dalšími úkony. Tento graf pak astrolog interpretuje na základě různých takových předpokladů, jako například že každá planeta určuje jiným způsobem duševní výbavu člověka apod.

Popularita astrologie v západním světě ve 20. století stále rostla. Vrchol české meziválečné astrologie je možno spatřovat ve spise Praktická astrologie (1939) Jana Kefera (1906-1941), čelního představitele českého hermetismu. Meziválečnou generaci astrologů s jejich porevolučními kolegy spojila osobnost Josefa Danzera (1907-1999). Tento astrolog se stal čestným předsedou České astrologické společnosti a zažil prudký rozvoj astrologie v době obnovené náboženské a myšlenkové svobody po roce 1989.

Tento rozvoj se týkal jak klasické astrologie, tak různých specializovaných astrologických oborů. Klasickou astrologii u nás již před rokem 1989 reprezentoval Vratislav Jan Žižka. Mezi jeho pokračovateli dnes jako klasický astrolog vyniká Milan Špůrek (* 1938).

Zájem o astrologii a konkurenční prostředí způsobil specializaci tohoto způsobu věštby: tak je např. možno mluvit o karmické astrologii, jejímž účelem je odhalit činy z údajných minulých životů a pomocí tohoto odhalení nasměrovat život současný. Kromě astrologa Petra Rastokina, který v Praze provozuje Astrologickou poradnu Ra (A. Letenské 11, Praha 2) a každoročně pořádá školu nativní astrologie a její karmické nadstavby, přeje tzv. karmické astrologii i známá regresní terapeutka Marta Foučková. Inspirací pro české karmické astrology i regresní terapeuty jsou i v češtině vydaná díla německého autora Thorwalda Dethlefsena (* 1947).

Na partnerskou astrologii (hledání harmonie partnerských vztahů podle astrologických údajů) se specializují profesionální astrologové v čele se Zdeňkem Bohuslavem a Richardem Stříbrným ve sdružení Astrokontakt (Olbrachtova 52-I, Praha 4). Poznatky psychologie aplikuje v astrologii, chápané jako systém symbolů, překladatel i autor astrologicko-psychologických děl Rudolf Starý (* 1939). Pojmosloví moderní psychologie využívá i Pavel Turnovský, astrologický poradce a pořadatel dvouleté školy transpersonální a humanistické astrologie. Turnovský je od roku 1996 vydavatelem a šéfredaktorem Rezonance, sborníku transformační astrologie. Na český trh také uvedl astrologický počítačový program Johannes.

Velmi častá je mezi českými astrology specializace na otázky zdraví (astromedicína). Proslulosti v tomto oboru dosáhl astrolog Emil Václav Havelka (* 1944), který provozuje v Praze na Smíchově astroapatyku Astrál. Spolupracuje s ní i další propagátor astrologie Josef Kulovaný. Léčitelství a astrologii spojuje i Miroslava Mašková a její centrum Esotera (poradna pro psychoterapii, astrologii a alternativní způsoby léčení) v Praze 8, Trojská 50. Tématům astrologie a zdraví se věnuje Ariadna, společnost pro duchovní rozvoj a léčitelství.

Varovná proroctví, založená na astrologickém bádání, rozšiřuje úspěšná autorka Zoša Kinkorová (* 1921). Politickým tématům se ve svých věštbách nevyhýbá ani astrolog Antonín Baudyš (* 1946), který se jako bývalý ministr české vlády těší stálé pozornosti médií. Astrologickým poradenstvím se zabývá také jeho syn, Antonín Baudyš ml. (* 1972).

Různé věštebné techniky kombinuje První pražská astrologicko-léčitelská škola - Šárka Sehnalová se v ní věnuje především numerologii, Jiří Sehnal věštbě z karet a indiánské astrologii, se školou spolupracuje i další známý astrolog, Petr Messany.

Po celé ČR působí desítky podobných škol, astrologických poraden, popř. poraden, které nabízejí také astrologické služby. Příkladem mohou být pražská zařízení: astrologická poradna Gemini Jana Kotiše nebo Centrum duchovního rozvoje Jakuba Sotony. V Plzni má astrologickou poradnu s širokou paletou služeb Jiří Kubík. Tento astrolog se také výrazně podílí na přednáškové a propagační činnosti v rámci činnosti plzeňské Astrologické společnosti. Kromě výše jmenovaných škol můžeme zmínit pražskou astrologickou školu Kavalle, třebíčskou Vegu nebo snahu o ustavení Avestské astrologické školy v roce 1993. Do školy astrologie a astrojógy zvou posluchače svých přednášek Lada a Andrej Iliničovi.

Roku 1989 byla založena profesní organizace astrologů pod názvem Astrologická společnost. Několik let společnost řídil Pavel Turnovský, dnes toto občanské sdružení udává jako svou adresu soukromé sídlo jiného výše jmenovaného astrologa, Zdeňka Bohuslava. Astrologická společnost uspořádala dva mezinárodní kongresy v letech 1994 a 1997. Vydává časopis Konstelace.

Astrologii ve formě populárních horoskopů podporuje řada českých společenských časopisů. Někteří astrologové však mají hromadné horoskopy za pokleslou formu astrologie. Specializovaným časopisem na horoskopy čtenářů a na související populární jevy je "první český astrologický týdeník" Astro. Řadu astrologických spisů vydala nakladatelství Vodnář, Sagittarius a Eminent.

Jinou dnes populární formou věštění je numerologie. Jejím základním předpokladem je, že každá číslice a kombinace číslic nese určitý vzkaz pro toho, pro něhož jsou tyto číslice významné. Numerologie pracuje nejvíce s datem narození, které má mít - stejně jako podle astrologie - vliv na osud či alespoň psychický stav svého nositele. Kromě data narození používá i další čísla, často odvozená z klientova jména.

Kořeny numerologie se hledají ve skutečnosti, že v některých starověkých jazycích se číselné hodnoty zapisovaly písmeny. Proto byla pro numerologii významná řečtina a zvláště hebrejština. Právě z kabaly, židovské ezoterické nauky, pochází gematrie, tedy hledaní skrytého, vnitřního smyslu slov pomocí součtu číselných hodnot jejich jednotlivých písmen. Současná numerologie se ovšem často pokouší zdůvodnit své postupy v souladu s moderním chápáním reality např. tím, že každá číslice obsahuje zvláštní "energetické vibrace".

Známými postavami mezi numerology jsou Lucie Debelková a Soňa Křečanová. Numerologii, ale také věštění z karet se v posledních letech věnovala populární herečka Helena Růžičková (1936-2003).

Stálou oblibu v běhu staletí vykazuje věštění z hracích karet. Královnou v tomto oboru je tarot, soubor osmasedmdesáti karet s ezoterní symbolikou. Dvaadvacet z nich zobrazuje tzv. velkou arkánu (tajemství), tj. základní pojmy ezoterického popisu světa. Ostatních 56 karet (malá arkána) nesou stejné symboly jako hrací karty. Nejstarší sady tarotových karet pocházejí ze 14. století a rozkvětu se tato věštebná technika dočkala hlavně po vynálezu knihtisku, který ji zpřístupnil široké veřejnosti. Novodobý zájem o tarot podnítil na počátku 19. století Hermetický řád Zlatého úsvitu a Aleister Crowley.

Za znalce tarotu u nás platí především Bohumil Vurm (* 1952), autor encyklopedické příručky Tajemství karet. Tarot chápe především jako nástroj sebepoznání. Podobně využívá tarot i ve své praxi psychoterapeutka Judita Peschlová.

Na rozdíl od výše zmíněných technik vyžadují další způsoby věštby jen minimální teoretické znalosti, ale o to snazší praktické dovednosti při jednání s lidmi a při odhalování jejich životní cesty a momentálního psychického stavu. Věštění z ruky (chiromantie), věštění z křišťálové koule či věštění z kávové sedliny se od sebe liší pouze předmětem, k němuž věštec upírá svou pozornost, aby se mohl dostatečně soustředit na pronesení orákula. Potřebnou jistotu, kterou pak přenáší na příjemce věštby, může věštec získat v lehce extatickém stavu, k jehož dosažení mu pomáhá právě pohled soustředěný do jednoho bodu.

To platí i pro věštebný úkon, který se provádí pomocí tzv. siderického kyvadélka. Pro jeho funkčnost je třeba zvolit určitý kód, jímž může být např. obrazec s vepsanými slovy, která se týkají předmětu věštby, anebo mapa, na níž věštec kyvadélkem určuje polohu objektu, který si přeje nalézt. Podobně musí proutkař stanovit kód pro pohyby proutku (virgule). Populární, ale patrně chybné vysvětlení, čím je vychylování virgule a kyvadélka způsobeno, poskytuje parapsychologie (psychotronika).

Telestézie (tj. používání virgule a siderického kyvadélka) je základem činnosti společnosti Noetis, která vznikla roku 1990 v Ostravě pod názvem Psychonia. Z původního Studijního centra psychoniky vznikla po několika letech Telestézická akademie jako zařízení pro studium tzv. dispoziční prognostiky. Učitelé na této akademii tvoří společnost Dipos, která je spolu s Telestézickou akademií sekcí společnosti Noetis. Jejím prezidentem je zakladatel Stanislav Sohr (* 1925). Dálkové studium akademie umožní adeptovi získání interních hodností a funkcí až k cíli studia - titulu "dispoziční prognostik".

Dispoziční prognostika je pozoruhodná směs věštebných metod popsaných technickým jazykem, založená na osobitém výkladu světa. Klientům slibuje změnu jejich nepříznivého osudu (dispozic), která se může týkat zdraví, škodlivých zón, neplodnosti, účinku kleteb apod. Telestézickými metodami mohou být odhaleny klientovy pracovní, talentové i partnerské dispozice. Dispoziční prognostici dále nabízejí klientům změnu osudu programováním a posílení amulety a energetickými zářiči (3.17). Občanské sdružení Noetis má kromě ostravského ústředí v Přívozské ulici 10 pobočku v Praze a kontakt ve Slovenské republice. V nakladatelství Dimensis vydává studijní publikace z pera Stanislava Sohra a interní zpravodaj Orientace.

Především kartami, ale i kávovou sedlinou a astrologií se zabývá patrně neznámější současná věštkyně Dagmar Kludská (* 1943), autorka řady publikací na toto téma. V Brně, v Taussigově ulici 15, sídlí Škola věšteckých umění (pořádá např. kurzy chiromantie nebo tarotu), věštírna Via regia a nakladatelství Spiral Energy spolu s knihkupectvím. Kromě knih nakladatelství vydává od roku 1999 i časopis Energie. Firma Spiral Energy obchoduje také s křišťálovými koulemi, tarotovými kartami a dalšími věštebnými pomůckami.

Způsobů věštění je bezpočet - kromě výše uvedených jmenujme ještě alespoň věštění podle losů, z letu ptáků, ze zvuků vody v míse či větru v posvátném stromoví, z ohně, z hladiny vody, z tvaru cínu, za horka nalitého do vody, ze slov náhodně otevřené posvátné knihy apod. Velmi starou věštebnou technikou je nekromantie, komunikace se zemřelými. Tento způsob, pocházející z úsvitu lidstva, dosáhl na Západě velké popularity opět v 19. století. Vžilo se pro něj označení spiritismus. Vzhledem k jeho významu a rozsahu je mu zde věnována samostatná kapitola (3.8). V posledních letech získala na Západě oblibu i starověká čínská věštebná příručka I-ťing (Kniha proměn).

Některé věštebné techniky odhalují skutečné charakteristiky duševního života člověka, takže stojí na pokraji vědy nebo inspirují vědecké bádání. Hlubinnou psychologii inspirovala jedna z nejstarších technik - věštění ze snů - ke zkoumání lidského podvědomí. Stará technika grafologie (věštění z tvaru písma) inspirovala psychodiagnostickou a psychoterapeutickou metodu, která - ač se nazývá stejně - pracuje na vědeckém a nikoli věštebném základě. V ČR mají příznivci vědecké grafologie specializované periodikum Grafologie s podtitulem Časopis věnovaný poznávání osobnosti a životnímu způsobu. V 19. století byla za vědeckou metodu považována frenologie (věštění z tvaru lebky), její závěry se však nepodařilo prokázat a postupně opustila jak oblast vědy, tak věštebnou praxi. Určitým pokračováním frenologie je tzv. antropologická typologie, kterou na Slovensku i u nás provozuje Ján Šramo. Tohoto muže ovšem odhalil jako šarlatána i časopis Regenerace, který je jinak věštbám velmi příznivě nakloněn.

Pokud se věštci dostává údajného poselství pro jeho klienta nejen prostřednictvím slov, ale i obrazů v jeho mysli, hovoříme o tzv. jasnovidectví (tento pojem je však často používán i jako synonymum věštebných schopností). Některým jasnovidcům (či jejich spolupracovníkům) se tyto vize daří zachytit slovy. Také pro jasnovidnost má populární vysvětlení parapsychologie (psychotronika).

V případě, že se tyto praktiky netýkají jen osobní situace jednotlivého klienta, ale zahrnují budoucnost větší skupiny lidí - národa nebo celého lidstva, se často označují slovem proroctví. Tato proroctví v některých případech vykazují obdivuhodnou životnost, která pravděpodobně stoupá, pokud jsou proroctví formulována dostatečně dramaticky, ale zároveň natolik nejasně, aby mohla být uplatněna na různé historické situace.

Mezi nejznámější proroctví patří předpovědi francouzského lékaře a astrologa Michaela de Notre-Dame, zvaného Nostradamus (1503-1566), které dosáhly obrovské popularity před koncem druhého tisíciletí. Některá z téměř tisíce jeho velmi nejasných čtyřverší Centuries (Staletí, 1555), vzniklých na základě věštění z nádoby s vodou, byla v posledních letech minulého století vydávána s nesčetnými komentáři, které jsou samy vlastně proroctvím. Za nejvýznamnějšího novodobého proroka je považován tzv. spící prorok Edgar Cayce (1877-1945), proslulý léčitel, který diagnózy, ale i svá proroctví sděloval v transovém stavu podobném spánku.

Pro astrologii a další výše uvedené věštebné techniky je důležitý osobní styk s věštcem a jeho schopnost reagovat na klientovu nedostatečně reflektovanou osobní situaci. Věštec pak může klientovi pomoci tím, že ho donutí revidovat jeho dosavadní život, uklidní jeho obavy z budoucnosti, nebo ho naopak přivede k větší opatrnosti. Naproti tomu zjevným zneužitím obav z budoucnosti a strachu některých lidí z nepoznaných, okultních sil, je praxe věštebných firem, působících i v ČR. S logem Lumini Sacre vystupovaly dvě z nich - jednak Institute of Parapsychological Sciences, resp. Shop Expres, která nabízela služby věštce Juliena de Garavela, jednak Tempo, s. r. o., s věštkyní a jasnovidkou Sophií de St Preux. Prostřednictvím doručování do osobních poštovních schránek nebo celostránkových inzerátů (uveřejňovaných hlavně v časopisech s ezoterickou tematikou) získávala zákazníky firma CS Direct, resp. Biotonic, která nabízela věštkyni Marii Duvalovou nebo astrologa Jeana Rignaca. Vzhledem k jednání na hranici podvodu je třeba předpokládat, že uvedená jména nejsou pravá.

Patrně největší škálu nabídek tohoto typu obsáhla firma I. D. M. (International Direct Marketing), která nabízela služby "slavného jasnovidce" Sophrose, "mága" Lui Padreho, nejmenované "Šlechetné dámy" a dalších. Tato firma vystupovala také jako Dům kouzel či Společnost Modrého kříže. Modrý kříž nabízela jako talisman, který měl být zdrojem zázračných sil.

Zvláštním druhem věštění je geomantie. Tímto slovem se označují dvě zcela různé činnosti. Jednak je to dnes již téměř zapomenuté věštění za pomoci bodů, náhodně zakreslených do písku nebo do hlíny (nověji na papír). Ve druhém významu se jako geomantie označuje věštebné určení vhodného místa v krajině pro stavbu lidského příbytku nebo kultického objektu.

V tomto druhém významu získala geomantie významné místo v Číně, kde mistři nauky feng šui o tzv. dračích žilách a dalších anomáliích zemského povrchu působí již několik tisíc let. Feng šui se v posledních desetiletích rozšířila i na Západě. Moderní obdobou tohoto věštění je zjišťování tzv. geopatogenních zón. Mají to být místa, v nichž dochází k výronu proudů energií, které údajně procházejí pod povrchem Země. Tyto oblasti mají být významná pro zdraví člověka (proto v nich údajně byly vždy stavěny nejrůznější svatyně), pro domácí zvířata, úrodu, ale i elektronická zařízení apod. Geopatogenní zóny často vyhledávají proutkaři a jimi také v některých případech vysvětlují své úspěchy při nacházení pramenů vody a dalších podzemních zdrojů. Za odborníky v této oblasti platí např. Břetislav Nový ze Starých Čivic nebo geofyzik Evžen Andres. Údajnými geopatogenními zónami se zabývá řada dalších parapsychologů či psychotroniků a léčitelů.

Na předpokladu existence geopatogenních zón spočívá podnikání s jejich určováním v bytech či kancelářích a s jejich odrušováním (např. firma Aquafarm prodává tzv. deaktivátory geopatogenních zón, firma Depolar prodává "anténní jímač kladného vesmírného záření", který má měnit záporné "vyzařování geopatogenních zón", Eduard Boháč z Mníšku pod Brdy prodává odrušovač geopatogenních zón Geosan 01 atp.). Geopatogenním zónám také často léčitelé (a v některých případech dokonce i lékaři) přisuzují příčinu vzniku různých chorob. Obvyklé je to zvláště u poruch spánku, proti nimž pak bývá předepsáno posunutí lůžka do jiné části místnosti. Pobyt v údajných geopatogenních zónách je ovšem někdy "diagnostikován" i u těžkých a nevyléčitelných chorob.
Věštbám - zvláště astrologii a zjišťování geopatogenních zón - se často věnuje měsíčník Regenerace, časopis pro zdravý životní styl. Před některými z výše jmenovaných firem však redakce své čtenáře varovala.

Literatura: astrologie: Kefer (1993); Špůrek (1997), Havelka (1997), Kinkorová (1999); karmická astrologie: Dethlefsen (1992 a 1998); transpersonální astrologie: http://www.stand.cz/ astrologie/ceska/; Astrologická společnost: http://pha.comp.cz/bohuslav/; http://astro.czechian.net; kriticky o astrologii: Heřt a Pekárek (1998) str. 9-35; Okultismus a věda (1994) str. 37-56; tarot: Vurm (1995); Noetis: Sohr (1995a a 1995b); další způsoby věštby: Kludská (2001a, 2001b), http://www.magick.cz/via/my/; proroctví: Cayce (1995); o Nostradamových proroctvích: Brennan (1996); o Cayceovi: Stearn (1992); geopatogenní zóny: Janča (1992), str. 66-77; Chmelař (1996); kriticky o geopatogenních zónách: Heřt a kol. (1995), str. 139-145.


Ukázka z knihy Encyklopedie náboženských směrů v České republice, kterou vydalo nakladatelství Portál

zdroj: Veronika Vašková

zpět na Úvahy a zamyšlení

 

Zpět k Mostu ?