Vizionář Hepidanus von St.Gallen

 Když se řekne vizionář, tak si hned vzpomeneme na světoznámého Nostradama nebo bájnou Sibylu. Málokdo ale má povědomost o skromném mnichu jménem Hepidanus (1010 až 1088), který žil ve švýcarském  benediktinském klášteře Sankt Gallen. V té době to bylo místo odlehlé, kde v údolí Wald an der Steinach stál ohrazený kostel s klášterem a s obytnými a hospodářskými stavbami.

 

 

V roce 590 do tohoto kraje přišel irský mnich Gallus (+ 645) a postavil si zde poustevnu, aby mohl hlásat a šířit mezi zdejšími pohany křesťanskou víru. Byl prohlášen za svatého muže, jehož známe pod jménem sv. Gallen (sv. Havel). V roce 719 nebo 720 nad jeho hrobem nechává (germánský) kněz Othmar vystavit kostel.
Roku 747 sem přicházejí bratři řádu benediktinů a zakládají při kostelu klášter s knihovnou. Kromě jiných činností se věnují psaní a shromaždování teologických i vědeckých knih.
V současné době se v této nejstarší švýcarské knihovně nachází 150 000 knih a okolo 2 000 vzácných rukopisů, z nichž čtyři sta je starších tisíc let. Mezi klenoty knihovny patří keltsko-irské rukopisy a rovněž latinsko-německý slovník z roku 790, který je považován za nejstarší německou knihu.

 

 

Francký král Ludwig Zbožný (778 – 840) přidělil správu kláštera opatu Gozbertovi. Toto období - 816 až 837- je nazýváno Zlatým věkem. Klášter prochází přestavbou a získává na důležitosti. Střídají se zde význační hosté, v klášteře je zřízena věhlasná škola.
Zlaté časy kláštera konči roku 926, kdy jej vyrabovaly maďarské nájezdní hordy a roku 937 jej zničil požár.
V 11. století byl kostel i s klášterním komplexem obnoven a od roku 1067 začíná jeho moc a autorita pomalu stoupat. A právě v době rozkvětu a prosperity – od roku 1081 – žije v klášteře mnich - vizionář Hepidanus. On diktuje a řeholní spolubratr Barthomolaus zapisuje.

 

 

Dnes jsou tyto zápisy, jež obsahují také vizionářské pohledy do budoucnosti uloženy v kapitulní knihovně, a i když je latinský text značně starý, je tak zachovalý, že jej lze snadno přečíst. Pro současnost jsou zápisy zajímavé tím, že se v něm zapsané věštby – přes časový odstup devíti set let naplnily.

Vize Německa?

Obsáhlé pasáže mnichových věšteb jsou věnovány germánské říši. Přestože v době kolem přelomu tisíciletí bylo nynější Německo jen velmi řídce osídleno, Hepidanus již tehdy viděl moderní, zalidněný kraj:
Spatřil jsem v Germanii, kdes se dnes podél toků rozkládají lesy, nesmírně velkou, úrodnou, nespočetnými lidmi obydlenou zemi.

Vize Hitlera?

Dále následuje text, ve kterém Hepidanus vidí revoluční poměry po první světové válce, vzestup velkého Vůdce, vládu nacistů plnou násilí či obsazení Rakouska a Sudet:
Mezi kmeny Germánie povstane národ a stane se hlavním mezi svými bratry. Lesku jeho moci bude předcházet dlouhý rozkol. Pán bude hájit své právo proti kmánovi a poddaný proti svému představenému. Z chaosu různic vzejde muž. Řekne všem, co chtějí slyšet, a lidé budou jeho jméno vyslovovat od vzestupu až k porážce. Bude zatracován a nenáviděn jedněmi, obdivován jinými. V jeho stopách bude kráčet nevýslovná bída a jeho osoba vstoupí do historie obklopené smrtí a horami mrtvol.

Vize Třetí říše?

Stejně hodnověrnou působivost však mají pasáže pojednávající o zničení Německa. Léta nacistické diktatury přinesla Evropě bídu a miliony lidských obětí. Hitlerova vysněná tisíciletá říše zanikla po dvanácti letech existence a vzala sebou několik historických království. Hepidanus předvídal i to:
Nestane se nic z toho, o čem se většina lidí domnívá, že on chce dosáhnout. Onen muž je nástrojem k tomu, aby starý svět proměnily trosky a přivedl lid, z něhož povstal, k definitivní svobodě. Ať už to chtěl nebo ne. Běda tomu, kdo bude žít v oněch strašlivých, ale i velkých časech, a odváží se říci svůj názor...

Vize pokračuje dál a říká, že v těch dnech pochyb a nevíry přijdou falešní proroci a budou svými slovy vylévat jed a trávit ty, kteří v ně lehkověrně uvěří. V oněch dnech prý zanikne mocná říše:
Od východu přichází vichřice a ze západu kvílí vítr. Běda všem, kteří se dostanou mezi tyto strašlivé víry. Tisíciletá sídla vládců zaniknou... mezi Rýnem, Labem a na východ tekoucím Dunajem se rozkládá pole mrtvol...

Vize 3. světové války?

Ve spisech najdeme i pasáže proroctví, které se ještě (naštěstí !) neuskutečnilo. Bylo zapsáno v roce 1083:
Viděl jsem, že Země je rozdělena do dvou táborů. Sever táhne na jih jako nepřítel, syn proti otci. Neštěstí ho následuje přes hory, jako noc následuje den. Ale brzy nastane den, vyjde světlo a osvítí půlnoc na severu jasnějšími paprsky než polední slunce jih. I polední slunce vybledne před oním světlem. Ihned se však mezi ono světlo a lidstvo rozloží pochmurný mrak. Z oblaku povstane strašlivá bouře, jež pohltí třetinu lidstva. A každá třetí část polí a sklizně bude zničena. Stejně tak třetí díl měst a vsí a všude vypukne velká bída a nářek.

Co vizionář vlastně spatřil? Mohlo by jít o explozi atomové bomby, jejíž ničivá síla skutečně dokáže zničit vše živé ve svém okolí? A co měl na mysli, když mluvil o rozdělených táborech? Nevíme, můžeme se jen domýšlet…
Jedno z možných rozluštění nabízí stále se zostřující napětí mezi bohatými průmyslovými zeměmi na severní polokouli a chudým třetím světem na jihu. Už dnes se totiž objevují prognózy, že jižní státy jednou zaútočí na své sousedy. Stačí si jen připomenout stále vzrůstající ilegální migraci obyvatel latinské Ameriky do USA či směřování afrických uprchlíků do Evropy.
Radikální snahy o omezení přistěhovalectví pak mohou snadno vyústit až k apokalyptickému konfliktu, který možná kdysi v 11. století popsal Hepidanus. Když se podíváte na článek Vize Antoina de Gebelina zjistíte, že podobnou vizi o světě budoucím měl i on.

 

 

Dnes je Sankt Gallen metropolí stejnojmenného kantonu na severovýchodě Švýcarska. Kanton se rozkládá na severu od Bodamského jezera (Boden see) na východ k řece Rýnu a na jihu sousedí s dalšími švýcarskými kantony. Nížiny podél Rýna a Bodamského jezera přechází na jihu v hornaté oblasti - na 80 procentech to jsou Schweizer Bürger. Čtvrtina kantonu je pokryta lesy a více než polovina alpskými pastvinami.
V klášterním komplexu dnes můžete navštívit Lapidárium, kde jsou vystaveny kromě jiného i krásné kamenné artefakty z dřívějších období existence kostela a kláštera. Samozřejmě je pro návštěvníky přístupná i věhlasná knihovna.


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

VEZA