Symbol kříže (nejen) v křesťanství

Symbol je znamení, které mimo svého vnějšího významu v sobě skrývá ještě zvláštní vnitřní smysl. Má nám připomínat určitou událost, čin nebo osobu či postoj. Pomocí symbolu lze člověka zařadit do určitého společenství. Slovo samo pochází z řeckého  σύμβολον (symbolon), což znamená asi tolik, co poznávací znamení, emblém, značka či obraz.

Symboly náboženské tvoří základní prvky náboženské identifikace, mluvy i jednání. Ve svém okolí se setkáte s celou řadou takových symbolů -- mezi nimi jsou jedny z nejstarších symboly křesťanské, které vznikaly již v dávných dobách raného křesťanství v Římě, kdy tam byli křesťané ještě nemilosrdně pronásledováni.  V podzemí, kde se tehdy první křesťané tajně shromažďovali a kde pochovávali své zesnulé, lze dodnes vedle obrazových biblických výjevů spatřit různé nápisy, znamení, monogramy a znaky, mající různý symbolický význam

Pomocí různých symbolů ovšem vyjadřují své ústřední koncepty i jiná náboženství. Mezi symboly má dominantní postavení symbol kříže -- nejdůležitější a nejrozšířenější symbol křesťanství. Jistě jste si všimli, že ne vždy se jedná o tvar vnímaný jako klasický -- svislé břevno překřížené zhruba ve třetině své délky kolmo vodorovným břevnem kratším. Kříž je obecně chápán jako znak mučednictví, připomínající cestu Ježíšova utrpení, bolesti a smrti. Kříž, považovaný dnes obecně za symbol křesťanství, má však dlouhou předkřesťanskou historii. Lidé ho užívali ji před mnoha tisíci lety a první křesťané ho dokonce považovali za symbol potupy a hanby. Po zmrtvýchvstání Ježíše se však kříž změnil v symbol vítězství, věčného života, radosti a vykoupení. e znak  Dlužno poznamenat, že v raném křesťanství měl velkou důležitost též symbol ryby -- odvozený patrně od apoštola Petra, který byl původně rybářem.

V dnešní společnosti je kříž často nošen jako šperk z určité pózy, aniž jeho majitel(ka) vlastně toho příliš ví o jeho původním a dodnes živém významu. V předchozím režimu bylo nošení křížků navíc symbolem vzdoru totálistickému režimu, snažícímu se potlačovat duchovní aspekty života.

Přehled některých křesťanských symbolů ve tvaru kříže

 

Řecký kříž --  Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž.. V této podobě jej obvykle užívá východní křesťanská církev.

Latinský kříž -- prodloužením svislého břevna vznikl kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve a v církevním umění .

Antonínský kříž -- k nejstarším podobám kříže patří kříž s třemi rameny ve tvaru písmene T; lze se s ním setkat již na starých egyptských památkách. František z Assisi této podoby kříže užíval při svém podpisu. Rembrandt v proslulé kresbě Tři kříže použil právě tohoto symbolu. Kříž v podobě písmene T využívali Římané pro popravy ukřižováním nejčastěji  -- i když je v této souvislosti obecně vžitá představa kříže latinského typu.

Ondřejovský kříž -- ondřejovský (ondřejský) kříž je kříž, který se opírá o dvě ramena, takže připomíná řecké písmeno CH (psáno X) ze slova Christos. Podle legendy byl na kříži tohoto tvaru ukřižován Svatý Ondřej. Zřídka kdy se ho používá jako náboženský symbol, častějiší výskyt lze pozorovat v heraldice (např. na vlajce Skotska).

Petrovský kříž -- podle pověsti se prý dal Petr ukřižovat hlavou dolů, protože se necítil hoden toho, aby zemřel po způsobu svého Mistra a Pána. Proto označovala stará církev kříž, který delším břevnem mířil nahoru, za kříž petrovský. V moderní době jej používají jako jedem ze svých symbolů také satanisté jako symbol negace křesťanství. Toto nové použití přineslo kříži další pojmenování: satanský kříž.

Patriarchální kříž -- dvojitý kříž o šesti ramenech se nazývá patriarchální kříž. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Ruský kříž -- z pravoslavné ruské církve pochází tak zvaný ruský kříž. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Papežský kříž -- je specifikem  katolické církve;charakterizují ho tři příčná, různě dlouhá břevna uspořádaná shora od nejmenšího po největší

Jeruzalémský kříž -- je to velký kříž se čtyřmi malými v rohových polích. Je nazýván tak proto, že je ve znaku města Jeruzaléma. Podle jiného výkladu je to kříž evangelistů, protože prý velký kříž je symbolem Ježíše Krista a čtyři malé kříže symbolem čtyř evangelistů.

Jetelový kříž -- malíři a sochaři během staletí obohacovali prosté linie kříže různými ozdobnými formami. Tak vznikl například tzv. jetelový kříž, jehož každé rameno je ukončeno jetelovým trojlístkem -- znamením svaté Trojice.

Kotvový kříž -- je dalším příkladem ozdobně pojatého kříže; Kotva je starý symbol křesťanské církve pro naději.

Maltézský kříž -- je nápadný svou osobitou formou -- je to v zásadě řecký kříž, jehož břevna se ke středu zužují, přičemž jejich okraje jsou prolomené a vytvářejí osm špiček -- ty zřejmě mají symbolizovat  osm blahoslavení z kázání na hoře. Původně to byl kříž řádu rytířů johanitů. Maltézský kříž je jako symbol v současnosti používán zejména Maltézským řádem a Řádem Johanitů a mimo nich i dobročinnými organizacemi, které byly těmito řády založeny.

Kříž nad zeměkoulí -- evangelium o spasení v Ježíši Kristu šlo po celém světě svými cestami v nejrozmanitější podobě kříže. Tuto myšlenku chce vyjádřit symbol kříže nad zeměkoulí, symbol, který se stal odznakem evangelických sdružení mládeže.

Lodička s křížem -- lodička na vlnách se vztyčeným křížem je symbolem církve plující na vlnách světa. Tento znak se stal znamením moderní světové ekumenické práce.

 

Označení některých křížů užívaných v církevní praxi

Nápisy na křesťanském kříži

Kříže v heraldice

Svatojiřský kříž -- souměrný ležatý kříž, vyskytující se například na vlajce Velké Británie a vlajkách z ní odvozených

Skandinávský kříž -- setkáte se s ním na vlajkách skandinávských zemí -- je podobný svatojiřskému, jen svislá příčka je posunuta více k žerdi. Původně pochází z dánské vlajky nazývané Dannebrog.  .

Ondřejský kříž -- setkáte se s ním například na vlajce Skotska (bílý kříž v modrém poli) a ve znacích různých měst, například Amsterodamu.

Také řecký kříž lze nalézt na některých vlajkách -- například na vlajce Švýcarska nebo vlajce Červeného kříže.

 

Vlajka Velké Británie vznikla spojením vlajky Anglie se svatojiřským křížem, vlajky Skotska s ondřejským křížem a staré vlajky Irska s křížem označovaným jako kíž sv. Patrika.

Britská vlajka sama se stala součástí vlajek států bývalých i dosud současných britských kolonií (zleva Austrálie, Nový Zéland, Fidži a Bermudy).

Původní dánskou vlajku převzaly všechny ostatní skandinávské země. Zleva to jsou: Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Island, Faerské ostrovy a Ǻlandy.

Řecký kříž na vlajkách Švýcarska a Mezinárodního červeného kříže. Švýcarská vlajka má netypický čtvercový tvar -- na světě jsou jen dvě takové vlajky; ta druhá patří Vatikánu. Je zajímavé, že lodě plující pod švýcarskou vlajkou užívají klasický obdélníkový formát vlajky s poměrem stran 2:3.

Keltský kříž

Keltský kříž je vlastně kříž, jehož střed obepíná kruh. Je to prastarý univerzální symbol, užívaný snad již před deseti tisíci lety. Kříž i kruh patří mezi nejstarší tvary lidmi vnímané a samostatně postavené mohou sloužit jako elementární symboly struktury světa -- není tedy divu, že se záhy objevuje i jejich spojení, a to nejen u Keltů.

Původní keltský kříž vycházel z rovnoramenného kříže a je otázkou, zda teprve s příchodem křesťanství vznikly kříže s jedním delším svislým břevnem nebo zda toto delší břevno vzniklo přirozeným vývojem v důsledku požadavku na přenositelnost či naopak na stabilní umístění kříže ... . J

Jak známo, Keltové své učení i mytologii předávali pouze ústní formou. Z toho důvodu existuje několik odlišných vysvětlení: významu symboliky keltského kříže. Dá se například předpokládat, že kříž symbolizuje čtyři světové strany a také tzv. světový strom. Ten svými čtyřmi paprsky -- končetinami -- drží pohromadě podsvětí, zemi i nebeskou klenbu a brání tak vzniku chaosu. Kruh může symbolizovat Slunce, ale může to také být symbol ochrany -- podobně jako u kruhových opevnění či kruhového tvaru půdorysu obydlí. Však také keltské kříže slibují svým majitelům ochranu ... Kruh také může symbolizovat koloběh roku, zatímco jeho ramena jsou vyjádřením čtyř ročních období.

Souvislosti spojení symbolů kruhu a kříže jsou dodnes ne zcela jasné a dají se vykládat mnoha různými způsoby; dále si uveďme několik námětů k úvahám.

Nilský kříž

Symbolika kříže byla známá a využívaná rovněž ve starém Egyptě. Jeho podoba označovaná jako Nilský kříž (Ankh, Anch, crux ansata) je považován za jeden z hlavních duchovních symbolů starého Egypta. Na dobových památkách bývá zobrazen v souvislosti s bohyní Isis. Ta patřila k nejmilovanějším bohům starého Egypta; jako manželka boha Usira a matka boha Hora představovala patronku života. S představou života bývá spojován i samotný kříž. Jeho tvar zdánlivě připomíná lidské tělo s rozpaženýma rukama, přičemž zaoblený tvar v horní části kříže představuje hlavu.

Kříž se stal již pro Egypťany nositelem života a nesmrtelnosti a znamenal symbol hlubokého porozumění a spojení s vesmírem. Představuje živly jako je voda a vzduch, také je v některých spisech zmiňován jako klíč k podsvětí. Tento kříž patří mezi silné tvarové zářiče a setkal jsem se s tvrzením, že senzitivní jedinci mohou být jeho účinkem dokonce "popáleni".

Hákový kříž

Hákový kříž neboli svastika má původ nesrovnatelně starší než byl nechvalně známý symbol nacistického Německa. Svastika se jako vyskytovala náboženský symbol v mnoha kulturách po celém světě. Lze jej najít u severoamerických indiánů (Navahové) stejně tak  jako v Evropě u Slovanů, Polabských Slovanů. a Germánů. Vyskytuje se také prakticky ve všech filosoficko-náboženských učeních indického původu – v buddhismu, hinduismu i džinismu. Je to mnohoznačný symbol, obecně je však chápán jako symbol štěstí. Slovo svastika pochází ze sanskrtu:(svástika) a označuje kříž se stejně dlouhými rameny, ohnutými (většinou v polovině) do (obvykle) pravého úhlu a to buď ve směru hodinových ručiček (pak se jedná o pravotočivou svastiku) nebo proti němu (levotočivá svastika).

Další obecně akceptované křesťanské symboly

Zjednodušený symbol ryby -- byl tajným znamením  prvních křesťanů. Ti si tento prastarý mystický symbol zvolili za své tajné znamení, protože jednotlivá písmena řeckého slova ICHTHYS (ΙΧΘΥΣ), což znamená ryba, reprezentují první znaky slov spojení Iesus CHrésts Theú Zios Sóter, tedy Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel Nelze také pominout fakt, že několik Kristových učedníků byli původně rybáři a Kristus sám všechny své apoštoly později označil za rybáře lidí.

Snad jen málokdo si uvědomuje, že mezi křesťanské symboly patří i snubní prsten. Tento symbol je obecně rozšířený v západním křesťanství. Jeho nošením  dává žena i muž najevo, že je ve stavu manželském. Symbol v dnešní době převzala obecně i západní společnost bez ohledu na křesťanské vyznání. Snubní prsteny figurují i v řadě východních katolických i pravoslavných církvích -- odlišnost je tam v tom, že výměna prstenů nebývá součástí svatebního obřadu jako v západních regionech.

V poslední době se čím dál častěji můžeme setkat s pojmem prsten čistoty (prsten cudnosti). Je to symbol, který  nosí mladí křesťané, aby deklarovali svoji křesťanskou víru a odhodlání v souladu s křesťanským učením se odříkat partnerského pohlavního života až do svatby (žít do té doby v celibátu). Prsten čistoty začal být zaváděn poměrně nedávno -- bylo to v polovině devadesátých let 20. století americkými evangelikály (představiteli konzervativní protestantské větve). Od té doby se postupně rozšířil do většiny proudů křesťanství a v našem okolí se s ním v hojném počtu lze setkat u polské katolické mládeže.
Prsten nemá určený žádný jednotný vzhled; obvykle však nese symbol kříže nebo několika křížů či stručný nápis typu Love waits. Může, ale nemusí být zdoben úlomkem nějakého drahého kamene. Obvykle se nosí na levé ruce na prsteníčku nebo prostředníčku, ale ani to nemusí být pravidlem. 

Obzvláště o Velikonocích se uplatňuje symbol beránka. Ten je spojován s obětí Ježíše Krista a Starým zákonem - zde je podchycen tzv.  Exodus -- zvyk obětovat beránka a pomazat zápraží domu jeho krví.

Symbol holubice bývá používán pro znázornění Ducha svatého --  v křesťanství jedné z božích osob, konkrétně třetí z osob v trojjediném Bohu - tedy Nejsvětější Trojici.

Pro označení církve jako celku bývá užíván symbol lodě.(viz výše uvedený symbol lodička s křížem).

Červený kříž

Symbol kříže, užívaný v dnešní době snad nejčastěji, najdeme na vlajce Mezinárodního červeného kříže -- humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je tomu potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.). Vlajka s červeným křížem na bílém podkladu vychází z vlajky Švýcarska -- jen barvy jsou prohozené.

 


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

JL