Kvantová mechanika sakrálních rondelů

Vytvořil Amairgil, copyright

Jak vlastně fungují kamenné kruhy a rondelové svatyně? Jaké a proč zrovna takové se v nich děly a dějí obřady?

Toto jsou jenom některé s rondely související otázky, které si pokládá řada profesionálních i amatérských badatelů. Nekladu si za cíl na ně podat jednoznačnou odpověď a ani to není možné, řada klíčových faktů a souvislostí je navždy ztracena. Myslím si ale, že je možné naznačit směr, jakým by se některé odpovědi mohly ubírat. Jedním z těchto směrů je souvislost mezi prací na rondelu a kvantovými fyzikálními procesy. Pojďme se nyní kratičce na tento problém podívat.

Nejprve si musíme určit objekt zájmu. Co jsou to sakrální rondely? Lze je definovat jako ohraničené kruhové sakrální objekty a okrsky. Ty je možno poněkud systemizovat podle povahy materiálu, způsobu provedení a okolností jejich vzniku. Dá se tedy říci, že známe:

Základním materiálem pro stavbu rondelu je kámen, hlína, dřevo (i živé stromy. Myslím si totiž, že i kruhové háje patří mezi rondely). Později to mohly být i dobové vyráběné stavební materiály.

Proč zrovna kruhový rondel? Vždyť je mnoho jiných možností: obdélník, čtverec….

Odpověď známe: protože kruh je jeden z nejstarších náboženských tvarů a symbolů a je užívaný napříč náboženstvími až dodnes. Jenže tato učebnicově přesná odpověď nám nestačí, pakliže hledáme hlubší smysl.

 

Palisádový rondel

 

Abychom tuto odpověď alespoň nahlédli, je potřeba položit si správnou otázku:

Co to ve skutečnosti je rondel, když už o něm konkrétně víme, že je to svatyně ?

Domnívám se,že rondel by mohl být dynamický energetický generátor a kvantový zesilovač. K čemu sloužil a slouží? K intuitivní komunikaci živého člověka s Bohem a se stvořením. Mé tvrzení je rozhodně troufalé a bude mít velmi mnoho oponentů, ale to na něm nic nemění. Na nejčastější námitku – že totiž první rondely stavěli divoši, kteří o kvantové mechanice neměli zhola tušení se odpovědi přímo nabízí. První je ta,že ho oni divoši nestavěli na základě kvantových znalostí, ale na základě citu, senzitivity a intuice a druhá je ta, že kvantové mechanice ve skutečnosti nerozumí ani Stephen Hawking a to není divoch, ale erudovaný fyzik. Pakliže by někdo přišel s námitku, že se na prehistorických rondelech nekomunikuje s Bohem, ale s elementy zcela opačnými, upozorňuji, že odpovědí patří do inkvizičního spisu v rámci hysterického skandálního procesu a nikoli do konstruktivní debaty slušných lidí.

Proč to tak je? Abychom do tohoto tématu poněkud vstoupili, je potřeba názorného popisu. Z jedné strany si za příklad si vezmu klasický megalitický kamenný rondel. Z té druhé si musíme ozřejmit základní kvantová fakta. Kvantové definice praví, že za určitých podmínek se hmota  nechová jako hmota, ale jako proces, kvantum energie, vlna. Tento stav může být takový, že hmota se jednou jeví jako částice a v zápětí se jeví jako chomáček energie v podobě vln. Pak jsou tu i takové podivnosti, jako že v jednom okamžiku to může/nemusí být obojí a nebo obojí současně Jednoduché, že? Vezměte si elektron.

Čím více ho chceme zacílit, detekovat, změřit, tím více nám uniká. Zjistíme, že nám kdesi osciluje a obíhá okolo jádra. To je ten záhadný prostor, kde není přítomen elektron. Je všude a zároveň nikde. Tak praví kvantová mechanika.

 

Základní vzorec Heisenbergova principu neurčitosti

Bylo, nebylo…. Toto vypravovali staří bardové a šamani a věděli svou intuicí, že možné je obojí a na jednou. Naši vědci na to potřebovali dvě stě let. Objevili princip neurčitosti.

Jestliže tedy hmota je jak částice, tak i chomáček energie, pak jsme ve světě, kde je možné zaříkáním (působení psychické energie) posunout předmět z bodu před zdí, do bodu za zdí. Odborně se tomu říká tunelování (prosím nepleťte si to s oním slavným tunelováním, kterým Češi obohatili světové finančnictví.). Tunelování je původně kvantový fyzikální jev, který v podstatě znamená to, že po návštěvě ve vašem domě ctihodný Elf (hmota) neodejde dveřmi, ale změní se v mlhu (chomáček energie) a projde zdí.

O tom ví jako svědek hodně třeba baron Trautenberg...

Nyní od kvantového Trautenberga k rondelu. Jestliže v našem klasickém selském newtonowském světě je rondel kamenný kruh, pevně po tisíce let posazený na přírodní svatyni, tedy hmota, tak v kvantovém pohledu je to relativní. Protože to může být jak hmota, tak i chomáček energie. No, chomáček – řádný chomáč, Kvantum! Rondel jako kvantum energie. Sic(!).

 

Základní vzorec Einsteinovy teorie relativity

 Ctihodní kněží, od tohoto okamžiku jste ve svém živlu. Jakákoli kněžská služba ( je li to kněz a nikoli pouze kazatel) je práce s energiemi, kterými se komunikuje se stvořením a s Bohem. Opět zdůrazňuji, s Bohem !!! Kněžská služba se neskládá z věcí, ale z procesů, které jsou z pohledu fyziky neurčité a relativní. Kněžská služba se řídí kvantovými zásadami. Skutečný kněz je kvantový kněz. Je tedy věcí ctihodného Druida, jestli se po pastorační návštěvě rozhodne odejít z domu jako Druid, nebo jako mlha. (ze společenských důvodů bych doporučoval, aby odešel jako člověk.)

Co je to ale za energie, které provází kněžskou službu a které vychází z rondelu? Jsou to energie života, protože Bůh je život. Mnohokrát jsem četl definice, že tyto energie jsou neměřitelné apod. Každá energie je měřitelná, ale třeba změřit emise energie Země, které vychází z menhiru zatím ještě neumíme, nemáme na to vybavení. Detekovat ji ale lze. Nikoli ovšem přístrojem, nýbrž senzitivní intuicí člověka. Jsou jedinci, kteří takové kvantum umí i odhadnout. Zdůrazňuji odhadnout. Možnost ověření tohoto odhadu měřením ovšem zatím nemáme. Tyto energetickosenzitivní schopnosti se nazývají psychickými. Proto je pro potřebu tohoto článku označím jako „ Psí člověka“ Energii Země jako „Psí Země“ Člověk tyto energie emituje v kvantech a naše planeta Země také. Vygenerovaná kvanta se šíří v soustředných kruzích a proto tedy rondel.

 

Kvantová ohrádka

Máme  tyto veličiny: rondel – klasický kamenný kruh, kněze, psí člověka, psí země a v neposlední řadě jejich kvantovou interakci. Jak to popsat a zařadit do souvislostí? Nejlépe praktickou demonstrací.

K té potřebujeme ještě další veličinu, velmi nebezpečnou, (od tohoto okamžiku se z toho stává dobrodružství s nejistým koncem), potřebujeme“ blbce“. (Tato veličina je proměnná. Nechť si za ní každý dosadí vlastní hodnotu. Upozorňuji, že bohatě stačí jeden.) Máme tedy stanoveny základní veličiny, ke kterým ještě musíme připočíst okolí rondelu, protože všechny zúčastněné veličiny interagují s okolím. Okolím tedy bude les.

Rondel sám o sobě, nepozorován, je v klidovém režimu, je tedy neurčitý, to jest, zatím není rozhodnuto, jestli je to kvantum energie na vlnové frekvenci kamenného rondelu, nebo částicová hmota, kámen. Toto rozhodnutí nastává v okamžiku, kdy na rondel přichází další veličina, člověk. My se budeme držet v intencích našeho velmi zjednodušeného popisu a proto zjednodušeně dodáme, že tím rozhodujícím faktorem je totožnost příchozího a jeho další chování, které z této totožnosti plyne. Když přijde na rondel kněz s jasným úmyslem vykonat zde bohoslužbu, nastane pravděpodobně první možnost, rondel se stává kvantem, nastartuje se a pracuje.

Pakliže přijde místo kněze blbec, rondel to shodí na jinou vlnovou frekvenci a kameny negenerují nic.

Musím upozornit, že existuje k druhé možnosti ještě třetí. Je možné, že z nějakého důvodu blbec rondel nastartuje taky a začne tam vyvádět nějaké nesrozumitelné obřady za pomoci astrálů (v lepším případě), fialových svíček a sandálů s pentagramy. Touto třetí možností je, že se vytvoří obě možnosti najednou, ale každá v jiné dimenzionální realitě. Lze si jen přát, aby v některé z těchto realit začala bouře a nebo nějaká bytost blbce nakopla po zásluze do zadnice. V takovém případě nastane interakce s okolními stromy, které si oddechnou, že ten blbec konečně utíká pryč.

Je to pochopitelně nadsázka a lze z toho odvodit mnohé. Například, že rondel knězi fungovat může, ale také nemusí.

 

Rondel kontinuálního vyznání víry

Podíváme se nyní na možnost jedna blíže. K čemu vlastně dochází při nahození rondelu na pracovní frekvenci?  Odpovědi jsou velice zajímavé. V první řadě je to interakce kněze a rondelu prostřednictvím sladění psí kněze a psí Země. Jedině při sladění těchto frekvencí totiž rondel zvolí možnost energetického režimu na místo režimu částicového. Kněz tedy opravdu musí být kněz a senzitivní člověk aby toto sladění prostě vytušil a provedl start svatyně. A to se netýká jenom přírodních kamenných kruhů, ale i rotund.

 

Rotunda se zvonicí

 

Předpokládejme, že se start zdařil, rondel je v kvantovém vlnovém režimu a v soustředných kruzích vysílá psí Země. Kněz se nachází uvnitř rondelu a sám je též silným generátorem lidské psí. Protože je frekvence jeho psí a psí Země sladěná , může započít obřad. A nyní je to nejzajímavější. Ze všech živých tvorů na zemi mají lidé nejsilnější psí. Tak silnou, že dokázali přetvořit celou planetu. Lidská psí dokáže dokonce zakřivit časoprostor. To se přesně stane v uzavřeném prostoru rondelu. Kněz vytváří okolo sebe svou vlastní intuicí mandoru, která silně generuje kvanta do nastartovaného rondelu. Zatímco  samostatně rondel vysílá kvanta psí země v soustředných kruzích vodorovně, díky knězi se“ horizont událostí“ rondelu uvnitř zakřiví (vypoukne) a kvanta se šíří i vzhůru, k Bohu. Senzitivnější jedinci, kteří něco takového uvidí, mohou pozorovat silnou modrou auru kamenů rondelu a zlatobílou záři aury kněze, která ještě při každém kroku obřadu zahraje všemi barvami. Kněz se tak stává bránou pro Boží Působení.

O to větší a radostnější, že se na ní podílí přirozené, přírodní Boží stvoření.

Psí se řítí v kvantech všem směry, stromy ho přebírají kořenovým systémem a zesilují sami směrem vzhůru. Celý okolní les jsou jedinečné živé varhany svatého ducha. Tohle nemůže Bůh neslyšet. Odpověď bývá zpravidla kladná a vše se synchronizuje s Bohem, většinou skrze stvoření

Poté, co kněz obřad vykoná, dojde k rozladění obou psí, neboť knězovo přepíná na jinou frekvenci. Tato změna způsobí i přepnutí rondelu na částicový režim hmoty. Obřad tím končí.

Nyní se letmo podívejme na rotundu, vrchol rondelového sakrálního stavitelství.

Stálo by za zjištění, jestli někdy při obřadu v rotundě samovolně nezvučel zvon ve vrcholové kopuli rotundy. Protože rotunda je sice kruh, ale vysoce obezděný, tedy v kvantovém pohledu funguje jako rezonanční válec, jakási sakrální hlásná trouba nasměrovaná k nebesům.

Kvanta se tedy šíří hlavně směrem vzhůru, což je také záměr. Rotunda nejenže tedy rezonuje soustřednými kruhy do okolí, ale zejména do nebe. Jsem přesvědčen, že vykonal - li by v rotundě kněz okružní rituál za aktivní účasti věřících, byl by nesmírně účinný. Tomu ovšem brání, bohužel, moderní, do kostelů umístěné lavice.

Na konec bych se rád pozastavil u prostých vyšlapaných kruhů. Jak vlastně mohl takto pracovat pouhý vyšlapaný kruh? Asi velmi prostě. Kvantum se generovalo na základě přirozené lidské psí, soustředně synchronizované knězem a dokola na kruhu stojícími a do kola tančícími lidmi. Psí země potom vychází jednoduše z pozemku, na kterém se vše odehrává, asi jako z membrány šamanského bubnu.

Co se týče stromových kruhů, je sporné, jestli je možno pokládat osázení vyšlapaného kruhu rondelu za následný vývojový krok, nebo příklad z jiného prostředí. Tedy náboženská praxe z plání (vyšlapaný kruh), náboženská praxe z lesů (stromový kruh). Každý tento způsob víry ovlivněný prostředím ve kterém se praktikuje, má své rovnocenné způsoby využití vlastního zvykově zažitého stavebního slohu.

Přítomnost živých stromů na rondelu má pozitivní přínos. Strom svou podstatou kvanta obou psí energií sbírá a usměrňuje je vzhůru, k nebesům. Možno se též domnívati, že je také zesiluje.

 

Od prostého rondelu ke Stonehenge.

 

Shrneme – li celé téma, lze říci, že rondely, kameny a stromy jsou nejstaršími kněžišti a shromaždišti vůbec. Diskuse k tomuto  tématu je neustále otevřená, tím jak postupně přicházejí nové a nové poznatky z různých oborů lidského poznání Boha a stvoření. Můj článek je pouze amatérský příspěvek do této diskuse a doufám, že alespoň nepatrně rozšíří obzor poznání moderních kněží. Je to příspěvek do bohatství spirituality stvoření.  Vzhledem k tomu, že nastala další etapa v dějinách vztahu člověka s Bohem, myslím si, že dobří kněží by si mohli klást podobné otázky.

Použitá literatura

 Připravuji


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

 

Souhlasím s uveřejněním svého článku Kvantová mechanika sakrálních rondelů na webu Most do Říše snů.
Ladislav Amairgil Míšek.