Erich von Däniken jinak než obvykle

Cestovatel, badatel, spisovatel a vrchní záhadolog Erich von Däniken, jenž vyhledáváním záhad a jejich fantastickým rozluštěním dráždí vědce a okouzluje davy, už léta ve svých knihách sugestivně odpovídá na otázky, na něž věda dosud odpověď nezná. Neúnavně shromažďuje důkazy pro svoji teorii, že na Zemi kdysi dávno pobývali mimozemské bytosti. V éře sebevědomé vědy a techniky předložil pohádková tajemství, jejichž rozluštění hledal jinak než bylo zvykem.

Povídka Zpráva pozorovatele Xaxlippa rodné planetě z knihy Zlomek času se ale dosti liší od jeho klasických líčení záhadných míst či událostí. V této knize líčí své vlastní zážitky, doplněné fantazií. Posuďte sami, zda to nepřipomíná nějakou známou realitu i vám …

Zpráva pozorovatele Xaxlippa rodné planetě

Obdivuhodní bratři a sestry! Doba pozorování planety Šiba, kterou její obyvatelé nazývají Země, končí. Zde je stručný souhrn mé podrobné zprávy posílané sondou 43332.

Obyvatelé planety si říkají lidé. Většina těchto lidí jsou pokrytecké a falešné bytosti, které samy sebe považují za neskonale důležité. Vedou proti sobě války z malicherných příčin a neváhají přitom příslušníky vlastního druhu mučit nejkrutějším způsobem. V zemi nazývané Afrika žil před několika šibskými roky voják podřadné hodnosti, jenž se lstí a násilím dostal do čela státu. Vytvořil hrůzovládu a režim bez lidské důstojnosti a spravedlnosti, dával lidi vraždit a mučit a obohacoval se na úkor svých obětí i na úkor ostatních států. Lidé dnes disponují informační sítí obepínající celou planetu. Proto všichni vzdělaní obyvatelé Šiby věděli, co se děje. To jim nebránilo s tímto řezníkem obchodovat a udržovat s ním diplomatické styky. Tento příklad platí i proto jiné státy až do mého nynějšího pozorovacího období.

Přisluhovači takového státního vedení si říkají politikové. Neustále cestují a dávají sliby, které většinou nedokáží dodržet. jejich mozek funguje jednostranně, ačkoli navenek hlásají pravý opak. Všichni politikové patří totiž k jedné straně, která nesleduje jiné cíle než prosazovat vlastní ideologii. Ideologie v podstatě značně připomíná primitivní náboženství. Tito politikové vynalézají stále nové úkoly, jimiž podkopávají aktivitu svých národů. S vážnou tváří a hranou odpovědností svým národům namlouvají, že stát potřebuje peníze. To je protihodnota aktivity. Vymýšlejí neustále nové předpisy, příkazy a zákazy, a jelikož tyto předpisy vyžadují další a další kontrolní a správní orgány, potřebuje stát stále více zmíněných peněz. Přitom se žádný z politiků neodvažuje staré a dávno překonané předpisy, příkazy a zákazy zrušit, protože by zároveň musel zrušit i jejich kontrolní a správní orgány. To by si však strany nedaly líbit, neboť to odporuje jejich ideologii. V důsledku toho tak vznikají molochy požírající množství peněz, které nakonec zhltnou i aktivitu každého jedince. jedinec je unaven a nemocen, nemá chuť a nechce už pracovat pro ony penězožrouty. Nakonec se na planetě Šiba začínají státní útvary rozpadávat buď proto, aby se na krátký čas spojily do ještě větších monster, nebo proto, že je pohltí nějaký silnější stát. Třetí možností je revoluce, jak zde nazývají vzpouru proti vedení státu. Mnoho států už revoluce protrpělo. Tyto revoluce však původní zlo jen odsouvají, neboť revoluční vlády záhy vytvářejí nové penězožroutské molochy a kolotoč se roztáčí dál směrem k další revoluci. Také revoluce jsou primitivní ideologie, neboť lidem jinak smýšlejícím vnucují násilím ideologii novou. Lidé vynalezli zbrojní systémy, jimiž mohou planetu rozčtvrtit. navzdory své ničivé síle nepředstavují tyto zbraně pro naši obranu žádné nebezpečí. Obyvatelé Šiby ospravedlňují své strašlivé zbraně tím, že musí svou ideologii šířit jinam, jiní naopak tím, že se musí před cizí ideologií chránit. Vedoucí představitelé ideologií jsou vesměs fanatikové. V hlavách mají slámu. Pod pojmem sláma jsou míněna snadno hořlavá, suchá stébla.

Už více než sto let produkují lidé všeliké užitečné i nesmyslné věci. Přitom dospěli i k řadě rozumných objevů a vynálezů, jež jim usnadňují život. Všechny tyto věci se nazývají výrobky, a protože tyto výrobky vznikají výkonem jedinců nebo skupin lidí, je nutno je prodávat. Prodej přináší právě ony peníze, protihodnotu aktivního výkonu. Peníze jsou tudíž vysoce žádoucím statkem, neboť za peníze lze nakupovat jiné výkony. Mnoho lidí, také sluhové státu a náboženské skupiny, si peníze opatřují bez práce. berou je těm, kdo něco vykovávají. Děje se tak cestou lží, podvodům krádeží, loupeží, zabíjení a ve velkém rozsahu pomocí ideologie. Každá ideologie se snaží dostat k penězům ostatních a rozdělit je mezi přívržence vlastní ideologie. Politikové vládnoucí ideologie lidem nalhávají, že jejich konání je spravedlivé. Doufám, že nyní lépe chápete, že takové jednání silně připomíná chování lidí duševna vyšinutých.

Při produkci svých výrobků lidé zamořují svou planetu natolik, že to vzbuzuje velké obavy. Nejenže těžkými kovy a toxickými látkami všeho druhu ničí chemické struktury, které prodávají, nýbrž jsou navíc natolik umínění, že produkty, které produkují, vytvářejí opět další jedy. Těmto jedům by se dalo snadno zabránit nebo je odfiltrovat, jenže mnoho vedoucích osob se zdráhá tak činit, protože k čištění je třeba dalších výkonů a každý výkon znamená opět vydávat peníze.

Stejně nesmyslné je chování lidí ve vztahu k vlastnímu druhu. Vzdělanci mezi nimi vědí velmi přesně, v čem je příčina všech jejich ekonomických problémů. Čím víc lidí planetu zalidňuje, tím více výrobků je třeba produkovat. Musí koneckonců také někde bydlet, potřebují nábytek, ošacení, nádobí a tak dále. Potřebují také stále více potravy. A tak produkují více odpadu jak při produkci potravin, tak i ostatních výrobků. To vše s sebou nese potřebu vyšších výkonů a energie. Proto spotřebovávají svoje suroviny. Šibané sice mezitím ovládli jadernou energii na slušné úrovni, avšak tuto energii nelze v mnoha regionech získávat. To rovněž kvůli ideologii. Nevědí totiž co si počít s radioaktivními odpady a tvrdí, že by svým vnukům zanechali nebezpečné dědictví. Nenapadá je, že budoucí generace budou mnohem chytřejší než oni a radioaktivní odpad s díky využijí. Koloběh lidského šílenství by se dal regulovat kontrolou porodnosti. Chytřejší mezi politiky a náboženskými vůdci to vědí. Přesto se nedokáží spojit a zastavit populační explozi. Ani jednotlivý předáci velkých uskupení o hrozící katastrofě nikdy veřejně nehovoří. Tady má přednost pouze jejich vlastní prospěch. Každá ideologie a každé náboženství chce ovládat co nejvíc hloupých ovcí – tak se nazývají zvířata žijící v houfech a jdoucí vždy poslušně za vůdcem stáda. proto nemůže kontrola porodnosti nikdy platit pro lidský druh, vždy jen pro ostatní druhy. Přitom existují lidská seskupení, která riskují dokonce i případnou válku kvůli kontrole porodnosti. neskonale hloupí vůdcové těchto bloků totiž věří, že jejich ideologie vzejde z konfliktu posílena.

Přímo nepochopitelně se lidé chovají v rámci hnutí nazývaných zde náboženství. K tomu musím dodat, že na Zemi existují větší náboženství, většinou i starší, a menší náboženské obce, které se od větších odštěpily. Každé takové vyznání víra o sobě tvrdí, že pouze ono je vírou pravou. Proto zatracují příslušníky jiných vyznání jako nevěřící. Odvolávají se přitom na texty, které sami nebo jejich praotcové zfalšovali anebo nepochopili. Dokonce i z pobytu našich předků, kteří jak víme, planetu Šiba už několikrát navštívili, vyčarovali lidé různá náboženství. Tyto konfese byly v minulosti Země – a jsou dodnes – příčinami nejděsivějších válek. Jelikož v jejich nelogičnosti a bezmezném vlastním přeceňování je každý, kdo vládnoucí víru neuznává, nevěřící, a tudíž není dítkem božím, není pro tyto pravověrné morálním problémem takového člověka zabít. Přitom – což je pro naše myšlení těžko pochopitelné – vysílají ve jménu svého boha nebo spasitele své válečníky do bitev. Lidé se k tomu přirozeně propůjčují, jen dokud danému náboženství věří. A aby tomu tak vždy bylo, jsou příslušníci celých států udržováni v nevědomosti. Osvěta je zakázaná. Posílám i několik obrazových sekvencí z různých náboženských slavností. V hlubokém rozjímání uctívají lidé jakýsi posvátný kámen, jiní poklekají před obrovskými sochami s vypaseným břichem a opět jiní si propichují měkké části těla hřebíky anebo za zpěvu a modliteb nosívají ženské postavy ulicemi. většina pozemšťanů uctívá lidskou mrtvolu visící na dřevěném kříži. Říkají, že je to syn jejich nejvyššího boha. Sami uvidíte, jak se při těchto náboženských obřadech oblékají do šatů a obleků pestrých barev a přitom provádějí všelijaké komické a absurdní úkony. To vše dělají s velkou vážností a s bezbřehou vírou ve slova jejich spasitele. Stav planety stejně jako jejích obyvatel je zdrcující. Napáchané ekologické škody by stále ještě dokázali napravit, neboť k tomu vyvíjejí vynikající postupy. Děje se tak ovšem převážně v zemích na vyšším stupni vývoje.

Na planetě Šiba nevládne jakýkoli jednotný řád. Vláda každého státu si dělá co chce a vyprošuje si jakékoli vměšování cizích států do svých věcí. Sice došlo k vytvoření určitého umělého planetárního útvaru nazvaného United Nations (OSN). Avšak tyto Spojené národy nemají zákonodárnou moc. Nemají ani sílu odstraňovat nespravedlnost nebo zabraňovat válkám. Politikové těchto United Nations jsou svými státními vůdci vysíláni na Valné shromáždění. Jelikož státy jsou i zde poslušny svých ideologií, projednávají se jejich problémy pouze ideologicky. Neústupná stanoviska zástupců jednotlivých států jsou už před každým jednáním známa.

Umím si, obdivuhodní bratři a sestry, představit váš údiv nad chováním Šibanů. Doporučuji planetě Zemi a jejím obyvatelům účinně, avšak nenápadně pomoci. Každý přímý zásah by u lidí způsobil šok. Většina Šibanů, zvláště jejich duchovní vůdcové, totiž věří, že jsou jedinou inteligentní formou života ve vesmíru.

Objímám vás, obdivuhodní bratři a sestry, a přenechávám nyní pozorování planety Šiba laskavému Uptilovi.

Naše ubohá realita

Ten pozorovatel naší planety má zatraceně pravdu! Nenasytní penězožrouti, zbyteční političtí molochové…jak jinak nazvat i naše pány senátory, kteří opět plivli svým voličům do obličeje! Zpráva z 31.července 2005: V tichosti si senátoři skandálně zvýšili platy! Těm, kteří totiž zastávají některé dosud neplacené funkcionářské posty by se měl plat zvýšit až o deset tisíc korun! Jde například o místopředsedy komisí apod. Současný základní plat senátorů a poslanců je 54 500 korun. Pokud zákon schválí i poslanci ve sněmovně, vydělají ústavní činitelé další tisíce korun měsíčně i na náhradách za dopravu. U mimopražských by se náhrady zvedly ze současných 30 300 korun na 37 800 korun. (Podrobně  viz ...) Co dodat ? Nejvýstižněji by reagoval můj dědeček - odplivl by si!

Jak chtěl osud, tak šel život …

Erich Anton Paul von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu. Jeho otec vlastnil továrnu na konfekci, matka pracovala v hotelu. Po absolvování katolického gymnázia se vyučil číšníkem a vypracoval se časem na manažera velkého hotelu. Ale Dänikena více zajímalo něco zcela jiného a tak intenzivně laicky studoval archeologii, kosmonautiku, biologii, filozofii a historii. Již jako hoteliér v Davosu podnikal cesty na záhadná místa naší planety a pak se stal v jeho životě zásadní zvrat - napsal knihu Vzpomínky na budoucnost. Zpočátku nemohl najít vydavatele, ale v roce 1968 kniha konečně vyšla a stala se ihned světovým bestsellerem. Následovaly další tituly: Zpátky ke hvězdám, Setba z vesmíru, Bohové byli astronauti,… Na kontě má do této doby 28 knih, jež byly přeloženy do 32 jazyků.

V současné době je zcela pohlcen svým projektem MYSTERY PARK, který byl v Interlakenu otevřen v květnu 2003. V sedmi tématicky zaměřených pavilonech pan Däniken představuje záhady přírody, architektury i cizích civilizací, rozeseté po celé planetě:

Pan Däniken hodně kouří a má rád ostrá jídla. S manželkou, kterou potkal v jednom curyšském restaurantu, má dceru Kornélii. Letos na jaře oslavil v plné síle a svěžesti sedmdesátku! DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Knihu Zlomek času vydal v roce 2005 Knižní klub. Originál Für 100 Franken die ganze Welt vydalo nakladatelství Othello v roce 2003.

O Mystery Parku se můžete dočíst na Internetu v němčině na stránce Mystery Park nebo na stránce Freizeitpark Mystery Park.


zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?

VEZA