Kdo jsou vlastně andělé?

Anděla si tradičně představujeme s tělem dívky nebo hocha i jako malé buclaté děti. Významní umělci je zpodobnili s křídly nejen bílými, ale i šedými a černými, malými i o velkém rozpětí.

Přední biolog londýnské Univerzity College profesor Roger Wotton si položil otázku, zda by andělé s takovouto anatomií těla mohli létat a na základě svého bádání odpověděl že nikoli. Andělé sedící na vrcholcích vánočních stromů by se tam nevznesli pomocí svých křídel ani náhodou. Anděl by svými silami ani nevzlétl...

Profesor srovnal stavbu těl ptáků s obrazy náboženských a mytických bytostí a zjistil, že jim chybí potřebné svalstvo a jejich těla jsou příliš těžkopádná. Některé náboženské texty zmiňují ďábla dokonce se šesterými křídly...

 

 

Zvláště cherubínům, kteří bývají zobrazováni jako baculaté děti s drobnými křidélky, by v rozletu bránila zemská přitažlivost. Anděl má navíc ruce a ty samy o sobě letu překážejí. A ikdyby anděl použil klouzavý let, tak při silnému větru by mu nepomohla žádná křídla a byl jeho silou a rychlostí odfouknut pryč.

Poznámka: Umíte si představit letícího anděla jako bytost zavěšenou na rogalovém křídlu s motorovým pohonem?

 

 

Také víly nemohou létat. Mívají hmyzí křidélka, převážně motýlí nebo jako vážky. Tento hmyz má ve stavbě těla v hrudní oblasti kompletní mechanismy letu, které mu umožňují mávání křídly. To víly nemají a proto nemohou létat.

Andělé jsou všudypřítomní

K období adventu a samotným svátkům Vánoc andělé neodmyslitelně patří. Anděl zvěstoval Panně Marii, že porodí Boží dítě, anděl vyzval Josefa, aby odvedl Marii s Ježíškem z Betléma do Egypta.

I nás provází v běžném životě ať chceme nebo ne anděl strážný; když nám nateče voda do nosu a pusy tak polykáme andělíčky...

 

 

Anděl – z řeckého Angelus – je označení pro svatou a dokonalou duchovní bytost, která slouží Bohu.

Významný britský literární historik Sir John Frank Kermode (1919 – 2010) ve své studii tvrdí, a má pravdu, že představa andělů pomáhala od pradávna utvořit lidské chápání toho, co sice neexistuje, ale je možné.

Andělé jsou velmi silné náboženské ikony pro lidi s vírou. Jejich podobnost s lidmi přispívá k jejich moci. Mají vzezření lidí, ale pro svá křídla jsou více než lidé. Andělé jsou prostředníky – nositeli zpráv - mezi lidmi a Bohem co sídlí v nebi a proto musí létat.

 

 

Křesťanství rozlišuje anděly na posly nebeské (ti sídlí v nebi) a anděly padlé – démony, ďábly, čerty, satany, kteří pobývají a vládnou v podzemí – pekle.

Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili,
ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit,
aby byli postaveni před soud.
Satan totiž a ostatní zlí duchové
byli Bohem stvořeni přirozeně dobří,
ale sami ze sebe udělali zlé.

Bůh stvořil všechny bytosti a všechny jako dobré

V křesťanské nauce o andělech se dozvíme, že zcela na počátku všeho sídlili všichni andělé v nebi. Došlo však ke vzpouře několika andělů proti Otci Bohu a ten tyto „padlé“ anděly svrhnul z nebe do podzemí.

V době pozdní antiky dochází k rozlišení těchto padlých andělů jejichž vládcem je Lucifer.

Hřích andělů se chápe jako absolutní - neodpustitelný, nezrušitelný, pro neodvolatelný charakter všech jejich rozhodnutí. Po pádu už nemají možnost litovat, tak jako už nemohou litovat lidé po smrti.

Andělé nebeští mají svá jména a jsou roztříděni do jednotlivých andělských řádů jež jsou součástí jednotlivých andělských kůrů. Na přelomu 5.a 6. století n. l. křesťanský mystik Pseudo - Dionysios Areopagita ve svém spise poprvé popsal (nejspíše čerpal z dřívějších tj. pohanských tradic) rozdělení andělů do devíti hierarchických stupňů, takzvaných andělských chorů.

 

 

Ty se dále dělí do tří kůrů (triád, sfér):

Středověká církev tuto hierarchii dále rozvíjí a to do konečných deseti vzestupných tříd.

Nejznámější z archandělů jsou Michael, Gabriel a Rafael. V Bibli je však archandělem výslovně označen pouze Michael, jež velí Božímu vojsku.

 

 

Katolická církev uctívá anděly v těchto dnech: 2. října je svátek Andělů strážných a 29. září je den zasvěcený archandělům Michaelovi, Gabrielovi a Rafaelovi.

Andělé procházejí příběhy a ději popsanými v Bibli na mnoha místech: anděl předpovídá narození Jana Křtitele, narození Ježíše Krista Panně Marii a betlémským pastýřům, ve snu hovoří s Josefem, zvěstuje i Ježíšovo zmrtvýchvstání, ....

Nám však nejznámější je anděl strážný coby průvodce a ochránce lidí v nejrůznějších životních situacích.

Přestože katolická církev nikdy jeho činnost oficiálně nedefinovala, lidová zbožnost k nim vypěstovala nebývalou úctu. Již od dob raného křesťanství lidé věřili, že každý člověk má svého anděla strážného, jež ho chrání a pomáhá mu vést správný život.

V době Adventu a Vánoc jsou andílci nedílnou ozdobou svátečních domácností a vánočních stromů, jejich přítomnost navozuje příjemnou atmosféru klidu a pohody.

Andělské svíčky ať nám voní,
andělské zvonky ať nám zvoní!
Pohodu a krásné snění
přinesou nám do setmění.
Přivolají hvězdu Boží,
která po obloze běží.
Až ta nad Betlém doletí
Anděl se pastýřům objeví:
Spěchejte, spěchejte,
slávu volejte:
Narodil se Kristus Pán!

 

 

AT VÁS ANDĚL STRÁŽNÝ PROVÁZÍ V TOMTO ČASE SVÁTEČNÍM A PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK!


VEZA

zpět na Stránky s nádechem tajemna

Zpět k Mostu ?