VÝZVA poslancům PSP ČR, aby odmítli Istanbulskou úmluvu, Dublin IV a Globální kompakt anebo vyhlásili jednorázové referendum na toto téma.

Vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vám zaslat V ý z v u poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o:

  1. Ppodpis smlouvy Dublin IV.
  2.  Podpis smlouvy Globální kompakt k migraci
  3. Ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluva

Ačkoliv naše Ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.

Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich, parlament, prezident ani premiér či vláda nebudou mít při rozhodování o těchto smlouvách možnost opřít se o referendum vycházející ze záko na o obecném referendu, neboť jeho projednávání je již ve značném zpoždění oproti potřebě jeho použití v případě těchto třech smluv.

V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených třech smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, vyzýváme tímto současně sněmovnu, aby pomohla iniciovat a podpořila vyhlášení ad hoc referenda k těmto třem smlouvám, a to za podmínek, které umožní ověřit si včas postoj našich občanů k návrhům obsaženým v této „Výzvě“ (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, tedy bez nu tnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.

 

 

V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o: 

  1.  Podpis smlouvy Dublin IV. - která mj.:

Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má přitom dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21 000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné. Expremiér Sobotka těsně před skončením své funkce takový závazek za ČR již podepsal (viz Evropský pilíř sociálních práv).

  1.  Podpis smlouvy Globální kompakt k migraci – která má být podepsána na podzim 2018 mezi OSN a vedením EU (a to i bez souhlasu členských zemí EU) a ve vazbě na podpis smlouvy Dublin IV. Uzavřením této smlouvy má dojít k(e):
  1. Ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluva – která pod rouškou ochrany práv žen legalizuje krádeže dětí jejich rodičům, podobně jako tomu bylo v případě dětí pí Michalákové v Norsku.

Z obsahu uvedených smluv je zřejmé, že ve všech uvedených případech tyto smlouvy ohrožují ve svých důsledcích další existenci našeho státu, národa, jazyka, rodiny, kultury apod. a že jsou tudíž:

V této souvislosti je rovněž nutné upozornit na to, že usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu smlouvy Dublin IV. přijaté dne 17.1.t.r. je zcela nedostatečné, neboť:

Jednodušší je tedy podpis smlouvy Dublin IV. odmítnout v plném rozsahu, což se ovšem dosud nestalo.

Je třeba přitom připomenout, že smlouva Dublin IV. není připravována proto, že by byla smlouva Dublin III. nedostatečnou ve vztahu k invazi migrantů do Evropy, nýbrž proto, že exodus statisíců migrantů do Evropy byl organizován, byly záměrně porušovány povinnosti příhraničních zemí EU chránit hranice schengenského prostoru, přičemž někteří západoevropští a zejména eurounijní politici migranty k příchodu do Evropy dokonce zvali se slovy, jak to zvládnou. Nezvládli to a dnes se proto snaží řešit důsledky svých chybných kroků a neschopnosti prostřednictvím smlouvy Dublin IV na úkor dalších členských zemí EU, jako je právě ČR, které s touto praxí nemají nic společného a které své povinnosti vyplývající z členství v EU neporušily.

Smlouva Globální kompakt k migraci je smlouvou prezidentského typu. Je proto nezbytné:

Je zřejmé, že v tomto případě je přímá účast prezidenta republiky na tomto kroku nezastupitelná. Nicméně v tomto směru je žádoucí rovněž iniciativa Poslanecké sněmovny.

Smlouva pod názvem Istanbulská úmluva byla podepsána naším velvyslancem při EU již v r. 2016, v letošním roce má dojít k její ratifikaci. S ohledem na její obsah legalizující krádeže dětí z českých rodin k „převýchově“, podobně jak tomu bylo v průběhu 2. sv. války v podobě nechvalně známého projektu „Lebensborn“, je třeba ratifikaci této smlouvy odmítnout a ze smlouvy po jejím novém projednání vypustit její škodlivé pasáže.

Obracíme se proto tímto na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR s následující výzvou k řešení zásadních problémů obsažených v uvedených 3 smlouvách, které bude spočívat v:

  1.  odmítnutí podpisu smlouvy Dublin IV;
  2.  odmítnutí podpisu smlouvy Globální kompakt k migraci a v požadavku na odstoupení od této smlouvy a
  3.  odmítnutí ratifikace smlouvy Istanbulská úmluva v její stávající podobě legalizující krádeže českých dětí jejich rodičům.

Ačkoliv naše ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.

Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich, parlament, prezident ani premiér či vláda nebudou mít při rozhodování o těchto smlouvách možnost opřít se o referendum vycházející ze zákona o obecném referendu, neboť jeho projednávání je již ve značném zpoždění oproti potřebě jeho použití v případě těchto třech smluv.

V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených 3 smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, vyzýváme tímto současně sněmovnu, aby pomohla iniciovat a podpořila vyhlášení ad hoc referenda k těmto třem smlouvám, a to za podmínek, které umožní ověřit si včas postoj našich občanů k návrhům obsaženým v této „Výzvě“  (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, tedy bez nutnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.Stále více našich občanů si uvědomuje, že v tomto roce se dostáváme opět na historickou křižovatku, kdy postup politické reprezentace našeho státu k těmto třem smlouvám bude mít zásadní dopad na další osud našeho státu a národa. Obracíme se proto na Vás všechny, kteří budete z titulu svých funkcí mít možnost, ale i povinnost tyto tři smlouvy ovlivnit s touto výzvou tak, aby osud nás všech nebyl učiněn fatálním.

 

S pozdravem:

V Praze 31. 3. 2018

 

Převzato ze stránek Quintus Sertorius
Vlk Samotář

Zpět na stránky Politická nekorektnost

 

Zpět k Mostu ?