METEORA - Svaté kameny

 V prefektuře Tricala, mezi pohořími Pindos a Chasia, v místech, kde se Thessalská nížina setkává s prvními pahorky těchto velikánů Středního Řecka se nachází skalní seskupení METEORA.

Gigantické tmavě zbarvené skály jež se zde tyčí, vytvářejí úchvatnou scenérii - pohled na velikost a různorodost těchto skalních výběžků vyvolává smíšené pocity malosti a nicotnosti lidského bytí v těchto nekonečných prostorech.

  Na vrcholech skalních homolí se rozkládají pravoslavné kláštery, některé připomínají spíše velké ptačí hnízdo - vystavěné poustevníky a mnichy. Pro svou krásu a jedinečnost je METEORA považována za osmý div světa.

K těmto místům se neváží žádné pověsti ani balady. Ani pravěká mythologie se nikdy nezabývala tímto zvláštním útvarem, žádný historik se o něm nezmiňuje. V mlze minulých století se ztrácí jakákoliv stopa existence těchto míst. Až v posledním tisíciletí na sebe tato místa upoutala pozornost.

Vznik těchto jedinečných útvarů se pokusilo vysvětlit mnoho řeckých i cizích geologů. Jako nejpřijatelnější vysvětlení se zdá teorie německého geologa Filipsona, podle něhož byly tyto obrovité homole - slepené z říčních kamenů a vápence - kdysi dnem velké řeky, která se po miliony let vlévala do úzkého a hlubokého mořského zálivu v místech dnešní Thessalie. Během geologických změn zemského povrchu se tato část uvolnila a vyvýšila a vody zálivu se přelily do Egejského moře. Asi v období třetihor se vytvořilo pohoří Pindu a koryto řeky Pinios úplně osamostatnilo tento skalní útvar, později nazvaný METEORA.

Tato těžko přístupná hradba skal sloužila v uplynulých stoletích jako úkryt při dobyvatelských nájezdech do Thessalie.

Od 9.století se zde v přírodních jeskyních usazovali poustevníci a osamoceni ve svých malých modlitebnách sloužili Bohu. Daleko od všeho světského na vrcholcích strmých skal prosili o Boha o odpuštění hříchů a udělení posmrtného ráje.

V 11.století se začali poustevníci a mniši shromažďovat a zakládají v této nedostupné oáze klidu a bezpečí kláštery, aby mohli lépe plnit své křesťanské povinnosti a v nebetyčné výši skal byli Bohu blíž…

Hle, dny přicházejí a budou otevřeny knihy,
kde jsou napsány hříchy všech,
kdo zhřešili a také pokladnice,
kde je shromážděna spravedlnost všech těch,
kteří při stvořeni byli ospravedlněny.

„Kláštery zavěšené na Nebi“ jak se také těmto horským ortodoxním klášterům říká jsou vystavěny v nadmořské výšce 530 až 613 metrů a jsou roztroušené po vrcholcích skal na ploše 375 hektarů.

Přesné datum osídlení Meteoru není známo. Všechny písemné zprávy jsou již z dob organizovaného osídlení mnichy orthodoxní pravoslavné církve. Historikové uvádějí jako prvního poustevníka mnicha Barnaba, který v letech 950 až 970 založil první klášter AGHION PNEVMA. V roce 1020 následovalo založení kláštera METAMORPHOSIS krétským mnichem Andronikem. Později v roce 1160 byl založen klášter DOUPIANI. Až za dalších dvěstě let zakládá mnich Varlaam klášter TRION IERARCHON a AGHION PANTON. Neznámí mniši pak pokračovali ve výstavbě dalších 22 klášterů. V průběhu let tento klášterní státeček získal církevní autonomii, rozrůstal se a bohatl především z darů a různých privilegií udělovaných mu křesťanskými velmoži. Největšího rozmachu dosáhl asi koncem 17.století. Potom jeho význam a vliv začal postupně upadat. V dnešní době je obydleno a využíváno k službě Bohu pouze šest klášterů:

Tyto kláštery je možno navštívit, prohlédnout si vymezené části kostelů a klášterních místností. Některé objekty slouží jako výstavní síně církevních předmětů a oděvů, jiné jsou využity pro prodej pohlednic, knižních průvodců (a to i v češtině!) a dalších upomínkových předmětů.

Ostatní kláštery se v průběhu věků zřítily, některé byly vybombardovány za 2.světové války a po některých už nezůstaly ani stopy…

První poustevníci slézali vrcholky skal pomocí lešení, které upevňovali do skalních mezer. Dodnes se po tomto lešení zachovaly stopy. Později nahradily lešení provazové žebříky. Ti, kdož si netroufali takovýto žebřík použít byli vytahováni nahoru v síti pomocí kladky a lana. Až ve 20.století byly vytesány do skal schody, které umožňují návštěvníkům bezpečný výstup. Sítě se dnes používají jen k vytažení zásob pro kláštery.

Pravoslavné kláštery, bohatě vyzdobené ikonami a cennými předměty, vystavěné na vrcholcích nedostupných skal se jakoby vznášejí ve více nežli třistametrové výšce nad okolní krajinou. Skutečně kouzelná místa ticha osamění pro modlitby a meditaci.

Výchozím bodem pro cestu ke klášterům je městečko Kalambaka. Odsud stoupá horská silnička, která se kroutí mnoha serpentinami vzhůru až k nejvýše položenému klášteru Metamorphosis, aby se zase vrátila obloučkem zpět do údolí. Jiné cesty zde nejsou a tato jediná silnice v podstatě ani neruší jedinečné kouzlo tohoto velebného místa. Nad autobusem stoupajícím silničkou ke klášterům pokojně kroužili dva orlové….

AGHIOS NIKOLAOS - ANAPAFSAS

Západně od klášterů Varlaam a Metamorphosis stojí na vrcholku hory klášter Agios Nikolaos-Anapafsas. Je prvním z klášterů, který již při příjezdu do Kalambaky z dálky uvidíte.

Klášter vystavěl v roce 1527 Larisský metropolita Dionisios. Je vyzdoben nástěnnými freskami světců a jejich životními příběhy, jejichž tvůrcem je ikonomalíř z ostrova Kréty mnich Theophanis Bathas-Strelitzas.

Nejen staletí, ale i dlouhý čas, po který byl klášter zcela opuštěn vykonaly své. Teprve nákladné opravy, které byly provedeny v posledních letech odvrátily hrozbu zřícení této vzácné památky.

METAMORPHOSIS – jinak také Velký Meteor

Skála, na které je klášter Proměny Páně postaven je nejvyšším vrcholem Meteoru. Jeho nadmořská výška je 613 metrů, od úpatí dosahuje do výše 475 metrů. Prvním obyvatelem skály byl poustevník Athanasios (přišel sem z klášterů na hoře Athos) a ten pojmenoval vrchol pro jeho výšku METEOR.

V průběhu staletí byly vystavěny na vrcholku čtyři kostely: Aghios Athanasios, Aghion Konstantinou-Elenis (1789), Prodromou (1600) a Metamorphosis-Sotiros, který je nejstarším a největším kostelem na Meteoru. V sakristii kostela jsou přechovávány ve stříbrných pouzdrech lebky zakladatelů kláštera, pozůstatky Svatých, zlatá štola prvního představeného kláštera. Klášter vlastní knihovnu s více jak 500 svazky vzácných rukopisů. I zde byl do kláštera možný výstup jen provazovým žebříkem nebo v síti. Až v roce 1923 byly do skály vytesány schody a prokopány štoly umožňující bezpečný přístup.

AGHIOS STEFANOS

Na jižním okraji Meteoru se nachází skála s klášterem Aghios Stefanos, který je s protějším návrším v současné době spojen dřevěným asi 8 metrů dlouhým mostem. Díky snadnému přístupu na vrchol byl klášter obýván již před rokem 1200. V areálu kláštera byly vystavěny dva chrámy: Aghios Stefanos a pozdější Aghios Charalambos. První byl postaven celý ze dřeva mnichem Jeremiášem v roce 1300. Jeho nádherná výzdoba je částečně zničena bodáky pohanských nájezdníků. Novější chrám postavený v roce 1798 mnichy Ambrosiem a Theofaniem má tři kopule s nádhernými nástěnnými malbami uvnitř.

Klášter Aghios Stefanos byl nejbohatším klášterem na Meteorech. V roce 1333 zde totiž krátce přebýval byzantský císař Andronikos III. Paleologos, který klášteru věnoval pozemky, velké finanční částky a vzácná umělecká díla,  dodnes uchovávaná v sakristii.

 VARLAAM

Asi v roce 1350 zde postavil mnich Varlaam, který je považován za prvního obyvatele této skály, malý kostelík a několik cel. Po jeho smrti vše zpustlo. Až v roce 1518 se na skále zabydleli dva bratři - Nektarios a Theofanis z rodu velmožů Apsaradon z Ioannena. Na místech původní stavby postavili kostel Trion Ierarchon a později byly postaveny další dva: Aghion Panton a Prodomou. V roce 1548 vyzdobil hlavní chrám byzantský ikonomalíř Frangos Katelanos kresbami ze života Svatých a v roce 1566 kněz Georgios dokončil výzdobu celého chrámu.

Kostel Trion Ierarchon byl zrenovován v roce 1627. V sakristii jsou uchovávány zbytky těl a oděvů Svatých, železné opasky prvních poustevníků, vzácné rukopisy psané na pergamenu, zlatem vyšívané štoly. Chrám má vzácnou sbírku knih. Ve sklepení kláštera Varlaam lze spatřit obří ručně zhotovený sud o obsahu 13 000 litrů ze 16. století.

ROUSSANOU

Na vrcholu skály, která ční osamoceně mezi kláštery Varlaam a Aghia Trias postavili poustevníci klášter Roussanou. Přístup byl možný jen ze severní strany po provazových žebřících. Až v roce 1897 byla skála spojena s protějším návrším dvěma dřevěnými můstky a v roce 1930 byla zhotovena konstrukce, která dodnes zajišťuje bezpečný přístup. V současné době jsou přístupové betonové schody obkládány žulou.

Prvním obyvatelem této skály byl poustevník Roussanos, podle něhož byl klášter pravděpodobně pojmenován. Podle dochovaných historických spisů jsou zakladateli kláštera mniši Nikodimos a Benediktos (rok 1380).

V roce 1545 byl klášter mnichy Maximosem a Iosafem opraven a zvětšen. Kostel zasvěcený Spasiteli je vystavěn v byzantském slohu. Většina nástěnných maleb i po uplynutí 400 let se zachovala ve velmi dobrém stavu. Jedna z místností před vstupem do samotné kaple je celá vyzdobena nástěnnými malbami, na kterých můžeme vidět snad všechny známé způsoby mučení, jež museli podstoupit Svatí – muži i ženy. Průvodkyně vás upozorní, že je to podívaná jen pro silné povahy…

V současné době tento malý klášter obývají jeptišky. Celý objekt je velice krásně upraven, dřevěné podlahy voní balzámem, všude na terasách jsou květiny a lavičky. Stačí se jen posadit a hledět dolů na to lidské hemžení nebo se kochat krásou pohledu na protější klášter Varlaam či jen tak zírat do nebe…

Až nahoru, kousek pod vrchol skály nanosily kdys jeptišky z údolí hlínu, aby zde mohly založit malou zahrádku, kde pěstují květiny a zeleninu. Květiny jsou vysázeny vždy do obrazce, letos je to znamení pravoslavného řeckého kříže.

AGHIA TRIAS

Jedna z nejpěknějších scenérií na Meteorech je pohled na skálu s klášterem Svaté trojice. Pohled, který se nabízí návštěvníku kláštera je úchvatný – směrem na jih se prostírá Thessálská nížina, na severozápadě ční vrcholky pohoří Pindos, pod čtyřsetmetrovou skálou za korytem řeky Pinios začínají první stavení městečka Kalambaka.

Jelikož se nezachovala žádná písemná zpráva, odhadují historikové vznik kláštera mezi roky 1458 až 1476. Prvním obyvatelem skály byl pravděpodobně mnich Demetios.

Kostel vystavěný v byzantském slohu se skládá ze dvou chrámových lodí a nízké kopule. Vzácné nástěnné malby pocházejí z roku 1692.

Malý kostelík vytesaný do skály u levého vchodu kláštera je pravděpodobně modlitebnou prvních obyvatel skály. Později byl včleněn do hlavní stavby.

I zde byl dříve výstup možný pouze po provazových žebřících. Až teprve v nedávné minulosti byl ve skále vytesán průchod a později ještě schodiště se 140 schody umožňující pohodlný přístup do kláštera.

Zajímavost: areál Aghia Trias můžete vidět ve filmu „James Bond - For Your Eyes Only“.

Celý komplex 24 klášterů byl roku 1988 zapsán do Listiny památek světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO.

Návštěvní dny klášterů:

Navštívit Meteory není tak nemožné. Pokud si naplánujete dovolenou v Řecku, celodenní výlet s prohlídkou dvou klášterů (více se nedá stihnout) vám zajistí kterákoliv cestovní kancelář. Cena pro jednu osobu se pohybuje okolo 23 euro a vstupenka do kláštera stojí 2 euro.

I přes značné množství autokarů a návštěvníků tuto skutečnost skoro nevnímáte, protože výšky, propasti a kláštery vás zcela uchvátí a přenesou do jiného světa – světa orlů, krásy, rozjímání…

METEORA mě okouzlily a fascinovaly svou monumentalitou, poetikou a dá se říci přímo „ztrátou zemské tíže“ – je to prostě neidentifikovatelný pocit, vzbuzený i obdivem k lidem, kteří dokázali, aby lidské dílo dokonale splynulo s přírodou v celek dokonalé krásy…

Věra Zahálková