Kaple pod Hochsteinem

Vydáte-li se na Šumavě na Třístoličník, doporučuji nenáročnou procházku na Hochstein (1331 m), což je skála s obrovským vrcholovým křížem, odkud je krásná vyhlídka do Čech, Rakouska a Německa. Od horské restaurace Dreisesselgasthof se vydáte lesní cestou, která je označena velkým ukazatelem směru - Zum Bishop-Neumann-Kapelle. Pár metrů od výstupu na vrcholovou skálu Hochstein, pod skalním útvarem, obrácena průčelím do Čech, je kaple zasvěcená biskupovi sv. Janu Neumannovi. Na uctění památky svého slavného rodáka ji zde nechalo v roce 1990 postavit město Prachatice. Navštívíte-li Prachatické muzeum najdete zde i stálou expozici Sakrálních památek regionu, v níž je připomínán tento slavný rodák. 

První americký světec byl ze Šumavy 

Tento svatý muž je v podstatě české veřejnosti neznámý. Kdo byl Jan Nepomuk Neumann? Jeho otec Filip Neumann (*1774 až + 1860) byl původem z Obernburgu nad Mohanem, tedy Němec, který však žil trvale v Prachaticích a měl zde punčochářskou dílnu. Jeho druhou manželkou se roku 1805 stala Anežka Lebischová. Z tohoto manželství se narodilo celkem sedm dětí - Jan se narodil 28.března 1811 jako dítě čtvrté. Od dětství se, na přání maminky, připravoval na dráhu duchovního. V letech 1817 až 1823 chodil do městské školy v Prachaticích. V roce 1831 dokončil studium na Piaristickém gymnasiu v Českých Budějovicích a vstoupil tamtéž do kněžského semináře. Poté odchází do Prahy a studuje na bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy, kterou ukončil v roce 1835. Po studiu se vrací do Prachatic, avšak pro nadbytek kněží v budějovické diecézi nebylo mu povoleno vysvěcení na kněze. Hledal tedy cesty a možnosti, jak vysvěcení dosáhnout. Roku 1836 se mu naskytla příležitost a Jan Neumann učinil konečné rozhodnutí - se svolením svého Ordináře a na pozvání biskupa Františka Patrika Kenricka odjíždí 8.února do Ameriky, aby se tam pokusil dosáhnout svěcení. Odchází jako chudý klerik, bez peněz přes moře, s cílem konat misii mezi "americkými Němci". 20. dubna odplouvá z Le Havru do New Yorku. V New Yorku jej 2.července přijal biskup Jean Dubois a v co nejkratším termínu mu udělil kněžské svěcení. Za tři dny nato Jan Neumann odchází na vzdálené působiště v oblasti Niagarských vodopádů. Zde mladý kněz-misionář působí čtyři roky na území mezi městy Buffalo a Rochester, musíl překonávat stovky kilometrů na koni, v člunu, nebo pěšky přes neschůdné lesy, močály a řeky, aby mohl navštívit roztroušené domy a vesnice novousedlíků.

"Budu obcházet americké diecéze jednou, dvakrát, třikrát. Budu prosit o dovolení pracovat pro duše, které jsou nejvíce opuštěné, ať už jsou to Němci, nebo Indiáni. A jestliže mne nikdo nepřijme, stáhnu se do samoty, kde budu dělat pokání za své hříchy i za hříchy druhých."

Později za ním přijel jeho bratr Václav, který mu pak pomáhal v misijní činnosti. Oba bratři vstupují roku 1840 do řádu Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v Pittsburgu a skládají zde řádový slib. Jan Neumann v té době již píše velmi ceněné katechetické příručky a ovládá sedm jazyků. 

F Za čtyři roky se stává superiorem řeholního domu v Pittsburgu a roku 1847 představeným všech redemptoristů na území USA. I přes tyto zodpovědné funkce nadále vykonává misionářskou práci a organizuje farní život v nových církevních obcích. Pořádá duchovní obnovy, buduje kostely, zakládá farní školy a rozličná farní sdružení. Roku 1851 převzal vedení důležité farnosti v Baltimore. V tomto roce zemřel philadelphský biskup a baltimorský arcibiskup František Patrik Kenrick se nemusel dlouho rozmýšlet a na uprázdněný biskupský stolec navrhuje Jana Neumanna. Ten je v roce 1852 vysvěcen na biskupa.

Jeho motto bylo: "Bete und arbeite ohne Unterlass!"
 (Modlit se a pracovat neustále!)

Nový biskup v sobě nezapřel misionářského ducha. Nejvíce času a energie věnoval vizitacím farností. Za osm let biskupského působení se zasloužil o vybudování 80 kostelů, včetně katedrály sv.Petra a Pavla e Philadelphii. Zvláštní pozornost věnoval zakládání farních škol. Když se stal biskupem, byly v celé rozsáhlé diecézi pouze dvě farní školy, za jeho působení jich bylo již přes sto. Školy byly dobře organizované a tak je Jan Neumann právem pokládán za spoluzakladatele amerického katolického školství. Nevěnoval se pouze věřícím. Zreformoval kněžský seminář a vybudoval i malý seminář, jeden z prvních ve Spojených státech. Ke správě nemocnic a sirotčinců, které nechal postavit, založil zvláštní kongregaci Sester františkánek - "Sestry Třetího řádu sv.Františka". Některé řeholní řády tak zachránil před zánikem, současně podporoval i příchod nových sester z Evropy.

O jeho všeobecné oblibě svědčí i jeho přezdívka "náš malý biskup" - to proto, že byl vysoký jen 160 cm.

Na podzim roku 1854 odcestoval do Vatikánu, kde jej papež Pius IX. přijal na osobní audienci. Před návratem do Spojených států chtěl Jan Neumann navštívit i svou vlast, kde ještě žil jeho otec a dvě sestry. Nejdříve v Praze navštívil svoji sestru Janu, jež byla představená u sv.Karla Boromejského. Pak přes Vyšší Brod dojel do Prachatic, kde se zdržel týden u otce a nejmladší sestry. V březnu 1855 se vrací přes Německo a Anglii nazpět do USA a pokračuje stále ve vysokém tempu ve své misijní práci. Dne 5.ledna 1860, dva měsíce před dovršením 49 let, cestou od notáře domů umírá na ulici na srdeční zástavu. Příčina: vyčerpání a přepracování. Byl pohřben ve farním kostele pro německé přistěhovalce Sv.Petra Apoštola ve Philadelphii. 

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann - americký misionář, biskup a průkopník katolického školství v USA, je příkladem statečného člověka, který se nespokojuje s tím, že některé věci jsou neproveditelné, ale který hledá nové cesty k naplnění svých ideálů.

Sv. Jan Nepomuk Neumann nesl stejně jako Šimon Ježíšův kříž, nesl ho na samé hranice tehdejšího světa, aby všichni lidé poznali Krista...

Více informací najdete na stránkách


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

VEZA