Megality na Golanských výšinách

Golanské výšiny o rozloze asi 1 250 kilometrů čtverečních jsou důležitou pramennou oblastí, zásobující vodou čtyři státy. Nadměrná přítomnost statické elektřiny zde vyplývá z velkého počtu megalitických staveb. Zdejší kruhovou stavbu o průměru 159 metrů tvoří pět koncentrických kruhů vyskládaných z volně ložených kamenů o celkové hmotnosti asi 37 000 tun. Největší použité kameny váží kolem 20 tun. V okolí této stavby se nachází i na 8 500 dalších dolmenů a menhirů, z nichž největší váží 50 tun a jsou vysoké až 7 metrů.

Golanské výšiny z hlediska výzkumu statické elektřiny lze považovat za ojedinělou přírodní laboratoř, ze které lze získat důležité historické informace. Pro současnou vědu téměř neznámá statická elektřina byla v historii podstatná pro veškeré megalitické stavby vybudované na celé Zemi. Nové poznatky o vlastnostech statické elektřiny, které popisuji na svých stránkách, nabízejí pokračujícím výzkumem proniknout hlouběji do tajemství konstrukcí megalitických staveb s kombinacemi odlišných druhů hornin jako např. Stonehenge, Machu Picchu a mnohé další.

Megalitické stavby měly stejnou funkci, ve své hmotě akumulovaly statickou elektřinu, kterou získávaly z různých zdrojů. Na Golanských výšinách jsou zdrojem převážně podzemní prameny, od kterých získávají megality náboj statické elektřiny.

"Elektronika lidského těla" pro zajištění funkčnosti všech orgánů odebírá statickou elektřinu z buněčných membrán, kde ji neustále doplňují mitochondrie. Různými experimenty lze prokázat, že náboj lidského těla lze doplnit i jiným způsobem - pobytem v blízkosti většího náboje statické elektřiny, který samovolně předává energii buněčným membránám. Přesun energie probíhá pozvolna, v případě z horniny do lidského těla přibližně v desítkách minut. Z toho vyplývá, že megalitické stavby, a v pozdější době i sakrální stavby, byly budovány především pro zdravotní účely.

Golanské výšiny jsou velkou nápovědou, která vyžaduje rozsáhlejší výzkum. Mám na mysli získání statistických údajů o všech megalitech v této oblasti, především z jakých druhů hornin byly vybudovány jednotlivé dolmeny a jejich chemické složení. Nadměrný počet dolmenů v poměru k počtu obyvatel napovídá, že zde nemohlo jít pouze o doplňování tělesné energie. Z kombinací hornin u mnohých staveb tohoto druhu lze odvodit, že nebylo lhostejné, jakým druhem horniny statická elektřina prochází. Je pravděpodobné, že byla ovlivněna chemickými vlastnostmi horniny, které převáděla na buněčné membrány lidského těla. Pokud se prokáže kombinace rozdílných druhů hornin u dolmenů, logicky vyplyne, že byly cíleně budovány pro léčení různých tělesných anomálií.

Velká seskupení megalitů nejsou jen na Golanských výšinách, ale na různých místech po celé Zemi. Další statistické údaje z jiných míst by umožnily věrohodnější hodnocení technické úrovně dávných kultur a nové poznatky nejen z historie, ale také o statické elektřině. Z ekonomického hlediska může znovuobjevená energie přinést lidem v mnoha oborech četné motivace.


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

Miroslav Provod