Znovuzrození Čimického údolí

Je jaro roku 2008. Po roce se vracím na místo, jež nabízí iluzi tajemna a člověk se zde cítí báječně. V loňském pozvání na procházku k slovanskému hradišti Zámka se jen lehce zmiňuji o Čimickém údolí. Když jsem tudy procházela loni bylo zarostlé keři a připomínalo místy pralesní divočinu. Letos však překvapuje svoji novou krásou, kdy křoviska podél Čimického potoka byla vymícena, jívy a další statnější stromy jsou prořezány a potůček má vyčištěné a prohloubené korýtko.

 

 

Přírodní památka Čimické údolí se rozkládá v mělkém údolí Čimického potoka v místech, kde na povrch vystupují skalky, tvořené pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Ty byly později ve čtvrtohorách překryty štěrkopískovými usazeninami, které sem přinesla Vltava a které byly později opět erodovány vodou - jejich zbytky lze najít dodnes. Území bylo člověkem osídleno už v době kamenné a později využíváno převážně zemědělsky. Svahy, skalní výchozy a údolní niva sloužili coby pastviny. Jižní svahy území byly v pozdější době přeměněny na sady a nejvýchodnější skalka byla na začátku dvacátého století využívána jako lom.Odtěžený kámen byl použit mimo jiné na stavbu silnice spojující Čimice  s Dolními Chabry.

 

 

V současné době na skalách a v mělkých půdách kolem nich roste v teplomilných trávnících s kostřavou waliskou a žlábkovitou, řada vzácných rostlin, jako je křivatec český, koniklec luční český, bělozářka liliovitá a modravec tenkokvětý. Na některých místech skalek roste vřes obecný. Zajímavá jsou v létě a na podzim společenstva hub s převládající jednou čirůvkou fialovou. Žije zde teplomilný hmyz - především mandelinky, nosatci a dřepčíci.
Kromě bezlesých skalních výchozů, jsou v území místy rozšířené přírodní lesní porosty - dub zimní a javor klen. Na svazích pod skalami roste hloh obecný a skalník obecný. Velká část území byla v minulosti zalesněna smrkem a ponejvíce zde nepůvodním trnovníkem akátem. Hnízdí zde šoupálek krátkoprstý, žluva hajní, linduška lesní, stehlík obecný a oba druhy budníčků. Z méně se vyskytujících druhů drobných zemních savců je tu např. rejsec vodní. Myslivci byla několikrát ulovena kuna skalní i lesní. 

Čimický potok kdysi pramenil nad Čimickým rybníkem a protékal celé Čimické údolí. Vlivem výstavby vilových čtvrtí a sídliště (včetně podzemních sítí) v katastru obce Čimice v sedmdesátých letech dvacátého století došlo ke ztržení pramenů a vyschnutí potoka.
Při rekonstrukci Čimického rybníka v roce 2006 se podařilo většinu původní vody vrátit a ze zcela napuštěného rybníka začala voda opět proudit po mnoha desítkách let do Čimického údolí.

 

 

Koncem roku 2007 bylo provedeno pročištění zcela zaneseného a místy zmizelého původního koryta potoka. Trvalo dost dlouho, než si voda našla cestu až ke spodnímu rybníčku zvanému místními Kostoprďák. Na podzim už se vodní režim tak stabilizoval, že na několika místech bylo koryto potoka rozšířeno a vzniklo tu několik tůněk pro vodní potvůrky, jako jsou ropucha obecná a skokan hnědý. Můžeme tu spatřit čolka obecného a užovku obojkovou nebo párky divokých kachen.

 

 

V současné době stále probíhají práce na pročištění tohoto chráněného území, sečení nivy, odstraňování nepůvodních dřevin. Tůňky by měly být teď zjara osázeny mokřadní vegetací. V letních měsících jsou místa s původní vegetací spásána stádem ovcí a koz. Podél potoka lze projít po modré turistické trase, která Čimickým údolím prochází.
Správcem Čimického potoka je Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, údržbu zajišťují Lesy hl. m. Prahy.

 

 

Čimický potok od rybníka Kostoprďák pokračuje úzkou stružkou k romantickému zátiší s vrbičkami - chybí zde jen vodník. Z mokřadu podtéká polní cestu a míří doleva - do tichého Zámeckého údolí, kde protéká pravděpodobně v malé podzemní štole pod územím bývalé Dynamitky. Ústí štoličky je přístupné na vltavském břeh v Zámcích a zde potok po pár metrech vtéká do Vltavy.

Těm, kdož si chtějí dopřát pohodovou procházku - nyní mezi rozkvetlými stráněmi - doporučuji tuto zatím dosti klidnou odlehlou lokalitu matičky Prahy. Jak se sem dostanete:
Z konečné autobusu 152 Čimicích (Praha 8) můžete příjemnou procházkou projít Čimickým údolím až k rozcestí u Kostoprďáku.
Na rozcestí u rybníčku se dostanete také pěšinou od vchodu na zvířecí hřbitov na Draháni (vpravo od brány starého Bohnického hřbitova). Půjdete po cestě mezi plotem a polem směrem k navážce hnoje (pod vysokým napětím), kterou projdete a pokračujete po vyšlapané cestičce po okraji pole dolů do údolí.
Sejít k rybníčku můžete i alejí z rozcestí na konci ulice U Draháně. Zde i před zvířecím hřbitovem můžete zaparkovat auto.
Protože se jedná o oblíbenou trasu zdejších pejskařů, mileneckých i důchodcovských dvojic, tak se zde neztratíte, každý vám rád ukáže kudy-tudy.


Zpět na Tajemná místa plná síly

 

Zpět k Mostu ?

VEZA