Křesťanské modlitby o svátcích velikonočních

Velikonoce patří k nejstarším slaveným svátkům vůbec. V křesťanství jsou svátkem umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Modlitby, texty a písně spojené s těmito dny vypovídají o vztahu lidí k Ježíši - synu Boha, Spasiteli, Beránku Božímu, Vykupiteli. Oslavují v nich jeho činy, svěřují se mu se svým trápením i nadějemi.

 

 

Modlitba na Zelený čtvrtek

Pro tu nekonečnou lásku, kterou jsi o Ježíši můj, s apoštoly svými poslední večeři konal a při ní nejsvětější Svátost oltářní ustanovil, prosím Tebe, abys nasytil mne andělským tím chlebem, abys spojil sebe s duší mou a duši mou s Tebou, tak abych ve spojení tomto vždy svatě živ(a) býti mohl(a). Obzvláště Tě prosím, dej mi tu milost, abych před vykročením z tohoto světa Tebe v nejsvětější svátosti přijmout mohl(a), neboť pak budeš Ty vůdcem mým do ráje věčného, kde s otcem i Duchem svatým žiješ a králuješ na věky věkův. Amen.

Modlitba  na Velký pátek

Ukřižovaný Ježíši, v duchu poníženosti klekám dnes pod Tvůj svatý kříž a prosím, přijmi i mne do modlitby své, neboť i já nevěděl(a) jsem co činím, když jsem Tě hříchy urážel(a), žízni i také po spasení mém a přijmi mne co kajícího lotra do ráje svého, nech i mne býti synem bolestné Matky své, a až mne celý svět opustí a moje „dokonáno jest“ přijde, tu dej mi tu milost, abych v ruce Tvé poručiti mohl(a) ubohou duši mou. O to Tě prosím pro Tvé svaté drahé rány, Ježíši ukřižovaný. Amen.

Modlitba na Bílou sobotu

Po přestálém umučení odpočíváš nyní v hrobě, o Spasiteli můj, práce veliká jest dokonána, spasení naše pojištěno. O dej mi tu milost, abych i já jednou mohl(a) v tichém hrobě tak svatě si odpočívati jako Ty, dej mi milost, abych i já očekával(a) šťastné z mrtvých vstání a pak došel(a) radostného uvedení ve slávu věčnou jako Tebou vedeny byly tam duše zbožných v předpeklí na Tebe čekajících, kde bych s tebou radovati se mohl(a). Amen.

Modlitba na slavnost vzkříšení Páně

Alleluja! Kristus vstal z mrtvých, živý a oslavený, vstal vítěz nad smrtí a ďáblem. Rozlomena jsou pouta hříchu, přemožena jest zlost ďábla zlého a tak ujištěno jest učení, že Ty jsi opravdu Syn Boží a že pravdivé jest učení Tvoje. O nyní se nebojím smrti, nyní rád(a) vložím se v hrob, neboť vím, že Spasitel můj živ jest, že zase oděn(a) budu v kůži svou a že očima svýma uzřím Spasitele svého. Jen, můj Ježíši, dej mi milost, abych zanechal(a) za sebou vždy vazby hříchů, aby odvalen byl kámen nepravostí mých a já ve svatosti Tobě živ(a) byl(a), abych oslaven(a) a k slávě Boží upraven(a) z mrtvých vztáti mohl(a), což od tebe o vítězný Ježíši očekávám. Amen.

Agnus Dei

Nejsladší Beránku Boží, smiluj se nade mnou a dopusť mi všechny hříchy moje, zvláště ty, ke kterým nejvíce nakloněn(a) jsem! Nejnevinnější Beránku Boží, smiluj se nade mnou a pro zásluhy svého přehořkého umučení a bolestné smrti Své odpust mi všecky hříchy moje! Nejtišší Beránku Boží, smiluj se nade mnou a dejž mi svatý mír a pokoj svůj, udus nezřízené vášně mé a uveď mne v život věčný. Amen.

 

 

Pobožnosti o svátcích velikonočních

Kristus vstal z mrtvých! zvítězil lev z pokolení Judova. Nyní potřena jest hlava starému hadu. Díky za to Nejvyššímu, kterýž nám vítězství dal. Smrti,  kde jest nyní osten tvůj? Peklo, kde jest vítězství tvé? Kristus smrti odňal moc a nepomíjející život přivedl na světlo. Vzkříšený Pane! dárče nesmrtelnosti! oslaviteli člověčenstva! byl jsi mrtev a nyní živ jsi na věky věkův, chovaje klíče smrti i pekla. Nedopustil toho Bůh, aby Tvého ctihodného člověčenství porušení se dotklo, nýbrž udělil jemu slavné z mrtvých vstání. Alleluja! Odřeknu-li se nyní bídného dědictví Adamova, to jest hříchu, a uvěřím-li pěvně v Tebe, vzkříšení a živote: jsem tím jist(a), že se stanu nesmrtelným(ou) skrze Tebe, Ježíši Kriste. Alleluja!
Tvé z mrtvých vstání, ó všemohoucí křísiteli mrtvých! jest pečetí též mého z mrtvých vstání; neboť Ty sám vyslovil jsi jméno života: "Jsem vzkříšení i život; kdo věří ve mne, byť pak také umřel, živ bude. A každý, kdož jest živ a věří ve mne, neumře na věky." Alleluja!

 

 

O slavnosti na nebe vstoupení Páně

S největší láskou a milostí dokonal jsi vykoupení naše od hříchu a věčného zahynutí, a byls, abys za neposlušnost naši zadost učinil, až k smrti kříže poslušen! Tobě náleží sláva, čest a požehnání na zemi i na nebi! Zlomyslnost lidská pohřížila Tebe v potupu, smrt a hrob: spravedlnost Boží korunovala Tebe ctí a slávou. Jasný oblak s nebe přijal Tebe do lůna svého. Od země, kteráž  prve krev Tvou pila, povznesl jsi se vzhůru k otci a učenníci Tvoji padše k zemi, klaněli se Tobě.
Nebesa slavila příchod Tvůj a všickni řádové andělští v radostném prozpěvování volali: "Hodenť jest beránek, kterýž jest zabit, vzíti chválu a bohatsví, čest, slávu a moc na věky věkův." Amen

Modlitba
Všemohoucí Bože, pevně věříme, že dnešního dne jednorozený Syn Tvůj, Pán a Spasitel náš, na nebesa vstoupil! Uděl nám, prosíme, milosť tu, abychom i my již zde na zemi obcovali jako v nebesích a někdy tam blaženého příbytku nalézti mohli skrze téhož Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen.

 

 

Píseň velikonoční

Třetího dne vstal Stvořitel
z mrtvých náš milý Spasitel,
radujme se, veselme se!

Jenž před Pilátem odsouzen
a na kříži jest umučen,
s lotrem do ráje uveden.

Plačíce Jeho bolestí
ženy nesou drahé masti,
chtíce tělo jeho mazati.

Svatá Máří Majdaléna,
plačící, kající žena
Jakubova a Salome.

K nimžto anděl slavný vece:
Kohož vy paní hledáte,
toho již v hrobě nemáte.

Ale jděte a pospěšte
do Galileje se ptejte,
tam Ho zajisté uzříte.

Hned jsou ženy nemeškaly
do Galileje se braly
učenníkům pověděly.

Vesel se říše nebeská,
andělská a archandělská,
a všecka obloha zemská.

Když Pán Ježíš Kristus umřel
ihned jest nám ráj otevřel,
Svaté v temnostech navštívil

Pekelníci otevřete,
Stvořitele svého pusťte,
již žádné moci nemáte.

Jak jsou ten hlas uslyšeli
otcové svatí, v tu chvíli
převelmi se radovali.

Řkouc: Vítej, náš přežádoucí,
Spasiteli všemohoucí
Tebeť jsme z dávna žádali.

Král slávy peklo obloupil
po smrti do něho vstoupil,
Své vyvolené vysvobodil.

Raduj se všecko stvoření
na den Božího vzkříšení
chválíce jeho oslavení.

Chvalte již všickni stavové,
panny, vdovy i manželé,
z mrtvých vstání Spasitele.

Zpívejtěž všickni ptáčkové,
již veseleji než prve,
mocí svého Stvořitele.

Veselte se i zvířátka,
i všecka sprostá hovádka,
chvalte Pána Jezu Krista.

Pukejte se i stromové,
zelenejte se lesové,
louky kvítí vydávejte.

Hory také již plesejte,
pahrbkové poskakujte,
zahrady užitek dejte.

Rosa padej na vinice,
úrodu dejte chmelnice,
vydej ovoce štěpnice.

Prš tichý déšť na osení,
beř mocnosť všecko koření
oskřívej všecko stvoření.

Všickni lidé se veselte,
alleluja prozpěvujte,
česť, chválu Bohu vzdávejte.

Vzdejmež chválu Tvůrci svému,
Jezu Kristu nebeskému,
milému Duchu svatému.

Vše jednomu Hospodinu,
ať nám všem odpustí vinu,
popřeje v nebi příbytku.

Kriste, pro Tvé oslavení
dejž nám hříchův odpuštění,
s Tebou věčné přebývání.

 

 

Zdroj církevních textů - Modlitební knížky (vydané okolo roku 1923) naší babičky Ludmily.


Zpět na stránky Rok na planetě Zemi

 

Zpět k Mostu ?

VEZA