Mezinárodní den památek a historických sídel

Osmnáctý duben je vyhlášen jako Mezinárodní den památek a historických sídel (International Day for Monuments and Sites). Tento svátek vyhlásilo UNESCO, na návrh ICOMOS International v roce 1982. Stalo se již tradicí, že u příležitosti tohoto dne jsou doporučovány náměty, ke kterým by měla být při této příležitosti upřena pozornost. V posledních letech byly mezi náměty témata historické vesnice; architektonického dědictví 20. století; podvodního kulturního dědictví; hliněné architektury či industriálního dědictví.

Letošní (2012) téma Mezinárodního dne památek a historických sídel bylo vybráno u příležitosti 40. výročí Úmluvy o světovém dědictví UNESCO, která byla přijata v roce 1972 a nese název Světové dědictví a udržitelný rozvoj. Úloha místních společenství. Pokrývá tedy rozsah zapojení místních společenství do nominačního procesu, managementu a zachování hodnot, až po jejich účast a sociálně-ekonomický prospěch ze zděděných tradičních znalostí.

Úmluva o světovém dědictví UNESCO doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých členských zemí. Směřuje k identifikaci, ochraně, obnově a prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly pracovat v roce 1976.

Spolupráce České republiky s UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je v kompetenci Ministerstva kultury. Jde především o naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Toto je mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. Na jeho základě je vytvářen Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami.

Pro tento seznam se v České republice často užívá poněkud nepřesný a zavádějící název Seznam památek UNESCO.

O zápisu do prestižního Seznamu světového dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Ve svých rozhodnutích se Výbor opírá o odborná stanoviska poradních organizací. V oblasti kulturního dědictví je tímto orgánem ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - Mezinárodní rada pro památky a sídla.

Úmluva byla akceptována ještě za ČSFR dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2. 1991. V dané podobě je platná i pro dnešní Českou republiku a její text je publikován ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb.

Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát by to měl zajišťovat při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spoluprací.

Bohužel jsme byli v poslední době často svědky, zejména co se historického jádra Prahy týče, že nám bylo ze strany UNESCO vyhrožováno pro chamtivost developerských společností, hrozících znesvěcením památkového jádra různými nepatřičnými stavbami, lokality ze seznamu vyškrtnout. Pokud dojde k naprosto bezprecedentní pitomosti ze strany politických uskupení a bude zkušeno Ministerstvo kultury, bude to další těžká rána snahám v popisovaných oblastech.

 

Praha

 

Česká republika má na Seznamu světového dědictví tyto lokality:

S využitím podkladů ze stránek Národního památkového ústavu

 

zámek Lednice Český Krumlov

Vlk Samotář

zpět na stránky Rok na planetě Zemi

 

Zpět k Mostu ?