Jak se psávalo o svaté Ludmile ...

V prastaré knížce Obrázkový život svatých pro školu i dům, pocházející ještě z předminulého století, je dnu 16. září vyhrazena dvoustránka zasvěcená dnu Sv. Ludmily, vdovy.

Sv. Ludmila byla manželkou knížete českého Bořivoje. Když je sv. Method, náš apoštol slovanský, ve sv. křesťanské víře vyučil, dali se první od něho pokřtiť r. 873. Sv. Ludmila, jsouc upřímnou a rozhodnou katoličkou, vodila svého manžela často do chrámu Páně, modlit se, aby spravedlivě a moudře panovali. Pro velkou štědrost a lásku k chudině nazývána byla "matkou chudých".

Měla tři syny. Když Bořivoj a prvorozený syn Spytihněv umřel, vládl druhý syn Vratislav, jenž pojal za manželku Drahomíru, pohanku - a měl dva syny: Václava a Boleslava. Umíraje předčasnou smrtí, odporučil Vratislav syna svého, Václava, zbožné matce své a jeho babičce, Ludmile, na vychovanou. Ludmila měla také vládnouti, dokud by Václav nedospěl; i hleděla ovšem co nejvíce sv. víru rozšířiti. To se nikterak nelíbilo Drahomíře, která ji proto zcela nenáviděla a si bezbožně umínila, tchýni svou ze světa sprovodiť.

Svatá Ludmila poznala z vnuknutí Božího její nekalé úmysly; rozdala, co měla, chudým, posilnila se nejsvětější Svátostí oltářní a když se k ní ukrutní sluhové Drahomířini vloupali, nechala se jim svým závojem zardousiti r. 927. Tělo svaté mučednice po několika letech neporušené prý vnuk její, pozdější kníže, sv. Václav, do Prahy přenesl a slavně pochoval ve chrámě sv. Jiří.

Poučení: Svatá Ludmila, patronka země české, pokládala za největší radosť Bohu a chudým lidem sloužiti. Podporujme i my chudé, jsouce pamětlivi slov Páně: "Cožkoliv jste učinili jednomu z maličkých těchto, mně jste učinili."


Několik odkazů na články s informacemi o životě sv. Ludmily


Ludmila - mělnické víno

O tom, že Ludmila je také značka vína, zpívala již před lety písnička - ovšem není moc optimistická, protože se v ní zpívá Ludmila bílá, lásku mi zhatila ... . Ludmila je víno mělnické a dnes ji produkují Vinné sklepy Jiřího Lobkowicze s.r.o. Není to ale žádná samostatná odrůda vína - Ludmila bílá se připravuje z odrůdy Muller Thurgau a Ludmila červená z odrůdy Červený Portugal.


zpět na Rok na planetě Zemi

Zpět k Mostu ?

JL