Klanění Tří králů

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu. To uslyšev Heródes, král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním. A proto svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi. Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka: A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vzejde vévoda, kterýž pásti bude lid tvůj Izraelský.
Tehdy Heródes tajně povolav mudrců, pilně se jich vyptával, kterého by se jim času hvězda ukázala. A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, vyptejte se pilně na to děťátko a když naleznete, zvěstujte mi, ať i já přijda, pokloním se jemu. Oni pak vyslyvševše krále, jeli.
A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přešedši, stála nad místem, kdež bylo děťátko. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou. I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií, matkou jeho a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato, kadidlo a mirru.
A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Heródesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.
Když pak oni podjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi děťátko i matku jeho a utec do Egypta a buď tam, dokud nepovím tobě, neboť bude Heródes hledati děťátka, aby je zahubil. Kterýž vstav v noci, vzal děťátko i matku jeho a odšel do Egypta. A byl tam až do smrti Heródesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého.

 

 

Kristus syn Boží,
narodil se nyní
z života panenského,
vtěliv se pro člověka hříšného.

Žádost prorokův,
prvních svatých otcův
Bůh Otec splnil mile,
dalť nám Syna svého, této chvíle.

Proto mu každý
děkuj křesťan věrný,
z toho daru drahého,
chvále bez přestání jméno jeho.

Neb překrásný dar
v dnešní den je seslán
z milosti Pána Boha,
jímžto lesť ďáblova jest zklamána.

Mnozí králové,
zbožní prorokové,
z dávna toho žádali,
chudí pastýřové se dočkali.

Svatí andělé,
nebeští měšťané. Chvalte Boha na nebi,
zjednejte nám pokoj zde na zemi.

 

 

Svátek Tří králů (6.ledna) - Kašpara, Melichara a Baltazara - připomíná událost, kdy tři králové (mágové) přišli z východu uctít v Betlémě právě narozeného Ježíše Krista. Samozřejmě, že nepřišli s prázdnýma rukama, ale na koních a velbloudech dovezli dary, z nichž nejcennější zlato, kadidlo a myrhu složili malému Spasiteli k nohám. K tomuto dni se v Čechách tradovala veselá tříkrálová obchůzka domácností. Domy se za zpěvu a modlitby vykuřovaly kadidlem a vykrápěly svěcenou vodou, nade dveře se bílou křídou psalo K+M+B, což je zkratka latinského textu (Kristus Mansionem Benedicat), česky pak: Kriste žehnej tomuto domu.

 

 

Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Dítě se nám narodilo,
proroctví se vyplnilo,
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Izaiáš prorokoval,
anděl Gabriel zvěstoval,
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Že se narodilo dítě
v Betlémě, v tom malém městě;
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Že přijeli tři králové,
nesouce dary veliké;
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

V hospodě místa nemělo,
mezi hovádky leželo;
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Kriste, pro tvé narození
dej nám hříchův odpuštění;
radujme se,
veselme se
v tomto narození.

Ať nás nezže věčný plamen,
uchovej nás Kriste. Amen.
Radujme se,
veselme se
v tomto narození.

 

 


Zpět na stránky Rok na planetě Zemi

 

Zpět k Mostu ?

VEZA