Jak se o Cyrilu a Metodějovi psalo před sto lety

Převzato z knihy Obrázkový život svatých pro školu a dům vydané v Mnichově roku 1896 nákladem autora P. Viléma Auera.

Pátého července je den sv. Cyrilla, biskupa a Methoda, arcibiskupa, apoštolů našich slovanských

Cyrill (= velebný) a Method (= pořádku milovný) byli bratřií ze vznešené rodiny soluňské; vědám se učili v Cařihradě. Cyrill vstoupil do kláštera; za nedlouho následoval ho i Method. Když slavné moravské kníže, Rostislav, žádal o missionáře znalé jazyka slovanského, poslal císař Michael sv. Cyrilla a Methoda. Sv. Cyrill vynalezl abecedu slovanskou a přeložil na jazyk slovanský písmo sv.

Od papeže Mikuláše I. byli povolání do říma. Nenalezli ho však už mezi živými, nýbrž jeho nástupce Hadriana II. Ten je přijal slavně a velmi vlídně a vysvětil na moravské biskupy; sv. cyrill však zemřel 14. února r. 869 v Římě ve věku teprve 42 let. Methoděj kázal sv. víru v Bulhařích a v Uhrách.

Papež Jan VIII povolal jej opět do Říma a když se Method ospravedlnil z křivých obžalob německých biskupů, povýšil jej na arcibiskupa.

Sv. Methoděj zvěstoval sv. evandělium i jiným národům slovanským, zvláště v krajinách mezi řekamo Drávou a Sávou. Památno je také, že r. 884 posvětil nynější stoliční chrám sv. Petra a Pavla v Brně. Zemřel pak na Velehradě dne 6.dubna r. 885. Svátek obou sv. bratří byl dne 6. března; sv. Otec Lev XIII. ustanovol ho pro celou Církeb na den 5. července.

Poučení

Pověsť vypravuje, že byl sv. Method malířem a nakreslil obraz posledního soudu; ukázal ho bulharskému králi, Borisovi, a zároveň vyložil. Tím prý byl král tak mocně dojat, že přijal víru křesťanskou a s ním celý národ. Užitek z nábožných obrazů jest veliký; neboť se jimi velmi účinně podporuje kázání sv. evandělia. Proto se zobrazuje tak mnoho posvátných dějův (a proto byla také tato kniha ozdobena tak mnohými obrazy, aby její četba tím mocněji působila.

Další články o Cyrilu a Metodějovi a o Janu Husovi


Zpět na Milníky v řece času

 

Zpět k Mostu ?

JL