Kdo to vlastně byli druidové?

Právě se nacházíte na webové stránce, jež ve svém názvu nese označení Druidova mysteria.

Kdo byli ti Keltové, Galové a jejich druidi? Pokusím se to zde stručně osvětlit. Věřím, že na tyto webové stránky časem přibudou další články, neboť to je velice obsáhlé a zajímavé téma.

Kelti - nebo také Galové - bylo označení starověkých příbuzných etnických skupin indoevropského původu, které od poloviny 2. tisíciletí př.n.l. osídlili jižní části střední a západní Evropy – od Čech až po Francii. Jejich etnogeneze byla ukončena na přelomu 2. a 1. tisíciletí př.n.l.

Z jazykového hlediska měli spoustu společných znaků s Italiky na jihu a Germány na severu. Keltové byli nositeli laténské kultury.

V období 7. až 5. století př.n.l. se keltské osídlení rozkládalo od Francie až po Karpaty a to včetně Britských ostrovů, Španělska, severní Itálie a části balkánského poloostrova. Z 5. století př.n.l. pocházejí první písemné památky o Keltech a jejich úzkých kontaktech s Řeky, Etrusky a Římany.

Roku 278 př.n.l. se Keltové usadili i v malé Asii. V 1.století př.n.l. byly keltské kmeny pod římskou nadvládou, jejich území na sever od Dunaje obsadili Germáni.

Ve 3. a 2. století př.n.l. žil na území Čech keltský kmen Bójů, na Slovensku to byl v 1. století př.n.l. keltský kmen Kotínů.

Rozvinutý obchod s železem, solí a hospodářskými produkty jako i společenská organizace kmenů umožnily velmi rychlý rozvoj keltské civilizace po celém jimi osídleném území. Společnost Keltů tvořila vládnoucí vrstva, svobodní řemeslníci, rolníci a vojsko.

Do vládnoucí vrstvy patřili i osoby, jež měli označení druid.

DRUIDOVÉ nebyli jen kněžími starých Keltů v Galii a Británii – jejich společenské zařazení bylo daleko složitější.

Třebaže Plinius předpokládá, že název druid je odvozen od slova drysdub, což byl posvátný strom starých Keltů, je více než pravděpodobné, že slovo druid vzniklo z kmene dryod, což znamená „učený muž“.

Tímto názvem totiž byla označena celá keltská privilegovaná vrstva, určená vykonávat čelné funkce v kmenovém svazu, jako například sdělovat vůli boží, vyučovat a lid, léčit jej i jejich stáda dobytka. Druidové se zabývali také pozorováním nebes a podle poznatků pak sestavovali kalendář. Jejich výsadou byla také role soudcovská.Druidové se dělili na:

Druidi, kteří léčili a věštili obvykle obcházeli příbytky ve své osadě. Při věštění se většinou dostávali do transu pomocí bylin, jejichž účinky velmi dobře znali. Byli uctíváni se vší vážností a povoláváni panovníkem, aby se vyjádřili k závažné soudní při nebo k vedení války. Pravděpodobně také velmi dobře znali složení a funkce lidského těla, protože se dožívali dvakrát až třikrát delšího věku než bylo obvyklé. Možná jim k tomu napomohl i systém cvičení WYDA, který lze přirovnat k józe.

Druidi měli i své ženské protějšky v druidkách čili drusadách. Tyto ženy přebývaly na různých ostrovech a těšili se mimořádné vážnosti, neboť byly i strážkyněmi druidských tajemství.

Druidové své vědomosti a poznatky nezapisovali neboť tvrdili, že slovy se nedá vyjádřit všechno a z písemného záznamu se lehko stane dogma. O životě Keltů tak víme pouze z ústního podání zachovaných tradic nebo z písemných záznamů antických spisovatelů. Těžko posoudit nakolik jsou tyto záznamy věrohodné.

Je omyl domnívat se, že proslulé megalitické stavby, jako například Stonehenge a další kamenná seskupení typu kromlechů či menhirů, mají něco společného s druidy, nebo že dokonce byly na popud druidů zbudovány….

Když se objevili druidové, byly tyto stavby již dlouhá staletí v rozvalinách. Je jen přirozené, že i nový keltský kult je začal používat jako své svatyně.

V Čechách nám Kelty připomíná například známé oppidum Závist nad Zbraslaví u Prahy. K tomuto místu se vrátím v některém svém dalším článku.


VEZA

Zpět na stránku keltských tradic ...

Zpět k Mostu ?