Keltská osada na Šumavě

Na úvod si přečtěte několik údajů, jak šel čas ... a co za tu nedlouhou dobu vzniklo, bylo uspořádáno a proběhlo ....

Jak šel čas ...

Archeopark Prášily

O čem to vlastně hovoří krátké zprávičky, převzaté z celé řady článků na stránkách Keltoi ? Popisují se zde akce, které probíhaly v poměrně nové keltské osadě v Archeoparku Prášily. Jak jméno napovídá, ocitáme se v kraji svatého Vintíře, poblíž znovuzrozeného městečka Prášily ... Zde, na levém břehu Prášilského potoka v malém údolí, kde silnice od Hartmanic či Železné Rudy přichází do městečka, vyrostla - a stále roste - keltská osada.

 

 

Vstupní brána a ukázka opevnění

Vstupní brána s částí opevnění působí neobyčejně mohutným dojmem. Jako ostatní stavby, tak i tato je replikou skutečné stavby - v tomto případě podle nálezu z oppida Nevězíce. Půdorys brány je čtvercový, o straně pět metrů. Základem opevnění o celkové délce 60 m je hliněný val, jehož obranyschopnost je zvětšena na sucho lícovanou kamennou zdí. Ta je vyztužena  tesanými trámy. 

Vlastní objekt brány je tvořen třemi řadami kůlů, zapuštěných 80 cm do země  po obvodu půdorysu. Kůly jsou propojeny dřevěným roštěm s lícovanou kamennou zdí a hliněným valem. Kůly jsou ve výšce tří metrů vzájemně spojeny věncem; na něm je položena podlaha. a podlahou. Konstrukce sedlové střechy objektu je založena na věnci a tvoří ji smrkové latě o průměru 10 až 15 cm. Krytinou jsou dřevěné šindele. Všechny konstrukční prvky - tedy trámy, latě i šindele - jsou spojeny pouze dřevěnými kolíky, bez použití hřebíků i jiných kovových spojovacích materiálů. Boční stěny objektu brány jsou tvořeny lícovanou zdí se svisle postavenými kůly. Přední stranu bránu uzavírají dvoukřídlá vrata.

Vlastní opevnění je vytvořeno z hliněného valu a na sucho pokládanými kameny vyztuženými dřevěným roštem a tesanými kůly. Hliněný val je do výšky 3 m. Tesané kůly jsou spojeny tesanými prkny jako ochrannou zdí. Lícovaná zeď vytvořená z na sucho položenými kameny je silná 70 - 100 cm, rošt je vytvořen z podélných a příčných kůlů spojených dřevěnými hřeby. Lícovaná zeď je celkové délky 40 m.

Druhou částí ukázky opevnění je hliněný val opatřený palisádou. Hliněný val má výšku 2,5 m a šířku 3 m. Na jeho horní ploše je vztyčena palisáda z kůlů o výšce tří metrů.

Dobře si následující obrázky prohlédněte - jedná se o největší rekonstrukce keltské vstupní brány ve Střední Evropě.

 

 

Obytný srub

Obytný srub byl první obytnou stavbou v keltské vesnici vystavěnou. Je postaven na obdélníkovém půdorysu 4.87 na 3,25 metru. Je to roubený srub z tesaných trámů se sedlovou střechou. Jeho stěny jsou tvořeny na sebe skládanými tesanými trámy. Smrkové kmeny byly na místě přitesávány a pasovány do vznikající stavby. V rozích jsou trámy spojené překladem a zajištěné dřevěnými kolíky. Na trámových stěnách je vztyčen krov; střecha je pokryté rákosem.

Vnitřní expozice je uspořádána tak, aby co nejvíce odpovídal realitě tehdejší doby a přitom byla plně funkční. Najdete tu  pec, ohniště, prostor pro spaní, ukázky keramiky i další vybavení

 

Panský dům

Panský dům je replikou skutečného nálezu z oblasti Mšeckých Žehrovic. Stavba byla dokončována v průběhu července 2006, aby již uvnitř mohla proběhnout akce Lughnasad z cyklu Historické víkendy.

Půdorysem domu je nepravidelný čtyřúhelník o stranách s délkou 10,5 -  9,9 - 13,5 - 13,5 m. Stěny jsou zhotoveny z tesaných kůlů; střecha je valbového typu a je kryta rákosem. V interiéru jsou zastoupeny i obytné prvky - je zde funkční ohniště, prostory pro spaní, ukázky keramiky a další vybavení odpovídající realitě tehdejší doby. Pro informaci návštěvníků jsou zde osazeny popisné panely

Konstrukce stěn je z  pěti řad kůlů, zapuštěných do hloubky 80 cm s mezerami vymazanými jílem. Kůly jsou v horní části spojeny věncem. V dolní části, zasahující pod zem, jsou kůly opáleny jako ochrana proti hnilobě. Veškeré spoje jsou i zde dobové - tvoří je překlady a dřevěné kolíky. Na věnci je založena konstrukce střechy ze smrkových  latí o průměru 10 cm. Krytinou je 10 cm silná vrstva rákosu. Také spoje mezi latěmi a trámy jsou Zajištěny dřevěnými kolíky. Rákosová krytina je připevněna koženými řemínky.

 

Všimněte si detailů spojování částí konstrukce domu pomocí lýkových a kožených pásků. Je zde vidět i detail výmazu spár jílem.

 

Interiér panského domu s ohništěm, prostorem na spaní a rozdělanými "domácími pracemi"

Přístřešky a dílny

S výstavbou konstrukce budoucí dílny na vypalování keramiky bylo započato na podzim roku 2005. Dílna je zastřešena lehkou konstrukcí střechy z dřevěných "tašek" - došků, vyrobených ze smrkového dřeva. Uvnitř je postavena  dvoukomorová pec na výpal keramiky a prostor pro její vysoušení.

V prostoru vesničky je rozmístěno několik přístřešků, které slouží při ukázkových akcích k demonstracím způsobu života Keltů - provozování typických řemesel, jako je pečení chleba, tkaní nebo činění kůží. Jednotlivé přístřešky jsou obvykle označovány jako přístřešek na řemeslo - a využívají se podle potřeby k různým účelům; příklady jsou na následujících obrázcích.

 

Přístřešek pro tkaní

Přístřešek na vypalování keramiky

Přístřešek na činění kůží

Pokusná pec

 

Ohniště a poradní kruh

Na odvodněném pozemku za vesnicí je vytvořen velký kruh s ohništěm a obětním kamenem. Zde se odehrávají akce a rituály. Kdy a co se zde bude konat, to se dozvíte s dostatečným předstihem na stránkách Archeparku, na stránkách Keltoi nebo na stránkách Boiohaemum. Z nich také byly čerpány faktografické údaje potřebné pro sestavení tohoto článku

 

 

A na závěr jedna důležitá informace - provozní doba Archeoparku je  každoročně od 1.5.do 31.10. Vstupné bylo 35 Kč - v roce 2007.

 


JL

Zpět na stránku keltských tradic ...

Zpět k Mostu ?