Mumie egyptské královny Nefertiti objevena?

Busta NefertitiSlavná egyptská královna Nefertiti byla ženou faraona Amenhotepa IV. Měla s ním šest dcer a byla nevlastní matkou legendárního faraona Tutanchámona. Nefertiti byla jednou z nejmocnějších a nejkrásnějších žen starého Egypta.

Žila v tzv. amarnském období (cca 1381 - 1344 před Kristem), což je jeden z nejznámějších pojmů egyptologie označující souhrnně náboženskou a kulturní epochu egyptské historie druhé poloviny 18. dynastie. Hlavním představitelem tohoto období egyptských dějin je její manžel faraon Amenhotep IV., jinak též Achnaton (Echnaton).

Amehnotep IV., syn faraona Amenhotepa III. a královny Teje, se zpočátku jmenoval po svém otci Amenhotep (celým jménem Nefercheprure Vaenre Amenhotep), teprve později si nechal říkat Achnaton. Pocházel z mnoha sourozenců – jsou známi starší bratr korunní princ Thutmose a čtyři sestry: Sat-Amun, Isis, Henut-tau-nebu a Nebet-ah. Achnaton se narodil a žil v Thébách v královském paláci Malqata, ale na veřejnosti se objevoval jen sporadicky. Jeho uzavřenost se dnes mnozí archeologové snaží vysvětlit fyzickou, popřípadě duševní poruchou, která se u něj projevila už v dětství.

Amenhotep III. v třicátém sedmém roce své vlády umírá a jelikož jeho nejstarší syn Thutmose předčasně zemřel, nastupuje na trůn mladší Achnaton a zcela podle tradice se v Karnaku nechává korunovat na krále Horního a Dolního Egypta.

Kdy se Achnaton oženil s Nefertiti není známo. Jisté je jen to, že tento sňatek nebyl v souladu s tradicemi a Achnaton namísto aby se oženil se svou sestrou Satamun, bere si šlechtičnu nekrálovského původu.

V třetím roce vlády vysílá Achnaton velekněze Maie na expedici do wádí Hammamat ve Východní poušti. Tak se zbavil silného nepřítele, který mohl kazit jeho záměry. Jakmile je kněz odstraněn, dává Achnaton příkaz k výstavbě velkolepého chrámu boha Atona uvnitř karnackého chrámového komplexu. Chrám je postaven z kamenných bloků, stěny jsou opatřeny reliéfy. V chrámu nechává postavit své monumentální sochy. (Ty jsou dnes vystavené v Egyptském muzeu v Káhiře).

V pátém roce vlády Achnaton odjíždí z Théb na sever a zakládá nové město na nedotčené a nehostinné půdě východního břehu Nilu, přesně uprostřed cesty mezi Memphidou a Thébami. Město je vybudováno za necelé dva roky a je ohraničeno čtrnácti hraničními stélami. Text stély z pátého roku vlády vypovídá o stavebním projektu v Achet-Atonu a o Achnatonově nadšení, neboť v den založení města přijel na místo v nádherném voze a svému božskému otci (Atonovi) obětoval ty nejlepší pochoutky a vůně. Na stéle se dále uvádí, že to nebyl člověk, ale bůh Aton, kdo vybral místo pro novou královskou rezidenci. Achnatonův díl zásluhy pak spočíval v tom, že rozeznal Atonovo znamení.

Svému bohu staví Achnaton velký a malý chrám, své královské manželce pak sluneční kapli a dva "jubilejní" chrámy. Nechává postavit královský palác a palác pro Královnu. Ve východním pohoří u Achet-Atonu zřizuje Achnaton svou hrobku a rovněž i hrobku pro Nefertiti a Merit-Aton.

Text stély z šestého roku vlády spočívá v přísaze krále ochraňovat město Achet-Aton a dovídáme se z ní o dění ve městě, například že faraon odjel jižním směrem k jihovýchodní hoře Achet-Atonu, kde zůstal stát v žhnoucích paprscích slunce a vykonal při životě svého otce Atona, manželky a princezen Merit-Aton a Maket-Aton, přísahu o dobudování města.

Stela-vzyvani boha RE Achnatonem a NefertitiJiž jeho otec faraon Amenhotep III. v době své vlády navázal na tradici Staré říše, kdy panovník byl spojován s bohem Re. Jeho syn Amenhotep IV. přivádí tuto snahu do extrému a na místo boha Amona dosazuje boha Atona jako nejvyššího boha Egypta. Amonovy kněží I lid toto snášejí s velkou nelibostí.

Bůh slunce měl v Egyptě vždycky zvláštní postavení, které jeho - boha životadárce - nadřazovalo nad bohy ostatní. Od dob faraona Chufua pojili králové své jméno s bohem Re a považovali se za jeho syny, čímž zdůrazňovali svůj božský původ a tedy i nárok na trůn. V období páté dynastie zažívá kult boha slunce svůj rozkvět a bůh Re z Heliopolis je povýšen nad ostatní bohy - ti jsou však nadále uctíváni, nehledíc na Achnatonovu reformu náboženství. Aby kněží posílili pozici Amona a zároveň příliš nepopřeli úlohy ostatních bohů, spojují boha Amona s bohem Re a vzniká jediný bůh Amon-Re.

Na rozdíl od svých předchůdců, kteří se cítí být součástí stvořitelova záměru a jsou jím dosazeni jako králové, považuje se Achnaton za syna, pro kterého bylo to vše stvořeno a kterému to bylo dáno.

Achnatonova radikálnost spočívající v upřednostnění jediného boha přivedena do extrému skrze založení nového města, které muselo stát na doposud neposkvrněné půdě, měla své katastrofální důsledky.

Královnin profilEgyptský lid byl připraven o své tradiční bohy, kteří chránili je i jejich příbytky. Namísto sošek bohů nyní lidé v Achet Atonu zdobili své domovní oltáře vyobrazením královské rodiny při uctívání a obětování Atonovi nebo výjevy z jejich rodinného života. Královská rodina tak na sebe převzala obdobu mytologické božské rodiny, kdy například Nefertiti převzala úlohu Isis, Hathor a dalších, zatímco malé princezny představovaly kněžky, které obveselují boha hudbou a zpěvem.

Nefertiti byla a zůstává ztělesněním ženské krásy. Samo jméno Nefertiti by se dalo přeložit jako „a přišla nádherná žena“. Její podoba je známá vápencová busta, kterou lze dnes spatřit v Egyptologickém muzeu v Berlíně - Charlottenburgu. Bustou královny Nefertiti našel roku 1912 v Tell el-Amarně Němec Borchardt a přivezl ji do Berlína. Když v roce 1935 egyptský král Fuád požádal o její vrácení, německá strana odpověděla, že kancléř Adolf Hitler se do ní zamiloval a nedokáže se s ní rozloučit.

Achnaton a NefertitiNa mladou ženu v té době byla Nefertiti velmi průbojná, odvážná a především vzdělaná. Její původ není znám, vedou se o něm spory. Podle jedné z hypotéz byla Nefertiti mitannijská kněžna Tadukhepa, jež  byla původně zaslíbena Amenhotepu III., ale nakonec se provdala za jeho syna Achnatona. Podle druhé hypotézy Nefertiti byla dcera Amenhotepa III. a jeho konkubíny. Fakt, že by Achnaton a Nefertiti byli příbuzní se zdá málo pravděpodobný, protože v tom případě by podle tehdejšího práva měla Nefertiti nárok na titul “Dcera faraona” a toho ona nikdy neužívala.

Podle třetí hypotézy jejími rodiči byli Ti a Ai. V tom případě by její otec byl nejvyšším úředníkem u faraonova dvora a později důvěrníkem Achnatona. Tato hypotéza připadá egyptologům nejpravděpodobnější.

Další záhada je domněnka, že Ti nebyla biologická matka krásné královny, ale jak ukazují prameny, její babička.

Nefertiti už v mládí upoutala pozornost svého okolí nejen krásou, ale především svým chováním. Když se provdala za čtrnáctiletého Amenhotepa IV. (ve čtvrtém roce jeho vlády) bylo jí 15 let. V prvním roce panování coby vládkyně nosila paruku a modrou korunu, zdobila se peřím a vším, co je typické pro kult bohyně Hathor. Přes deset let byla nejvlivnější ženou, která se významně podílela na společenských událostech a změnách ve starém Egyptě a hrála mimořádně významnou úlohu v upevňování Atonova kultu. Byla milující matkou šesti dcer – ze dvou – Merit-aton a Anchesenpa-aton se později staly královny.

 Sám Achnaton nebyl krasavec. Dlouhou dobu byly pochybnosti, zda-li je skutečně mužem! Zejména z chrámů v Luxoru a Karnaku jsou známá Achnatonova vyobrazení s neobvykle protáhlou tváří a ženskou postavou. Za jeho vzhled však mohla hormonální porucha. Achnaton trpěl tzv. "Marfan-syndromem (Morbus Marfan)". Charakteristickým znakem tohoto syndromu je úzká protáhlá tvář, výrazně dlouhé a hubené ruce, hluboko posazené oči a tzv. "trychtýřovitá" hruď. Syndrom je dědičný, čímž by se dalo vysvětlit, proč i dcery Achnatona jsou vyobrazením podobny otci.

Později si Achnaton za svou ženu vzal i svou dceru Anchesen-amon (v jejích dvanácti letech), kterou provdal i za svého spoluvládce a nástupce Semench-ka-rea, avšak ten předčasně zemřel násilnou smrtí. Nakonec se ve svých třinácti letech stala manželkou faraona Tutanchamona ( - původně Tutanchaton).

Jaký osud potkal královnu?

Okolo roku 1336 před Kristem Nefertiti prostě z historie zmizela – bylo jí něco kolem třiceti let.

Po mnoho let byli badatelé přesvědčeni, že Nefertiti upadla v nemilost, byla vyloučena z královské rodiny Achnatona a že hlavní příčinou toho bylo, že mu neporodila syna.

Podle jiné hypotézy královská rodina a vše, co připomínalo ji a kult Atona bylo zničeno ihned po nástupu Tutanchamona na trůn v roce 1333 před Kristem. Avšak v hrobě v Achet-Aton byly nalezeny předměty spojené výlučně s osobou Achnatona. Nefertiti zde tedy pravděpodobně pohřbena nebyla. Žádná stéla se také o její smrti nezmiňuje a ani nebyl nalezen žádný oficiální zápis smrti královny.

Nebo se snad královna ujala vlády po Achnatonovi?

S jednou ze svých vedlejších žen, jež měla titul “Milovaná manželka”– Kiou - měl Achnaton syna Tutanchamona. Proč tedy označil jako svého nástupce Semench-ka-re se neví. Tento regent je zcela neznámá osoba, avšak někteří egyptologové se domnívají, že jeho matkou byla také Kia. Jiní soudí, že Semench-ka-re byl Achnatonův vlastní bratr, nebo prostě člen královské rodiny. Fakt, že Semenchka-re i Nefertiti měli shodné své druhé jméno „Neferneferuaton” jež používali, svádí k docela šílené dedukci, že Nefretiti Achnatona přežila a v roce 1336 před Kristem nastoupila na trůn pod jménem Semench-ka-ré.

Existují však jisté důvody, které nasvědčují tomu, že Nefertiti zemřela ve čtrnáctém roce panování svého muže Achnatona na epidemii...

Konec jedné epochy

Odpor k reformám a novému kultu náboženství, narůstající neshody uvnitř země, díky Achnatonovu nezájmu o vnitřní i vnější politiku, byl tak velký, že v sedmnáctém roce vlády je Achnaton zřejmě násilnou smrtí odstraněn z trůnu. Příslušných poct se mu pravděpodobně nedostalo ani při pohřbu. Jeho hrobka byla nalezena zdemolována a jeho podoby byly zčásti zničeny vysekáním tváře, což znamená, že měl být zcela vymazán z dějin.

Po Achnatonově smrti - v roce 1336 před Kristem - se město Achet-Aton vylidnilo a zpustlo - později bylo využito jako zdroj stavebního materiálu, což mělo za následek naprostou likvidaci města, z něhož zbyly jen základy.

Záhadná mumie číslo 61072

Tři mumieV Údolí králů v Luxoru, v zapečetěné postranní komoře královské hrobky (KV35) odpočívají tři mumie (žena, chlapec a dívka). Hrobka byla pro bádání naposledy otevřena v roce 1898 a v roce 1907 byla opět zazděna. Do katalogu byla zanesena mimo jiné i mumie "Nr. 61072".

Tým britských egyptologů, který v současné době zkoumá nalezené ostatky, identifikoval tuto mumii jako pravděpodobné pozůstatky slavné královny Nefertiti. Z egyptologického hlediska je případný objev hrobky legendární vládkyně Egypta přímo senzace, protože všechny památky na tuto dobu byly úmyslně a systematicky nástupci faraona Achnatona ničeny. Že se zachovalo mumifikované tělo takovéto významné historické osobnosti je skoro neuvěřitelné.

Tisková zpráva

 Digitální rentgenové zařízení společnosti Canon odhalilo tajemství starověkého Egypta

Expedice televizního kanálu Discovery Channel použila při svém výzkumu první přenosný digitální radiografický (DR) systém na světě, který vyvinuli specialisté ze společnosti Canon. Zařízení CXDI-31 je unikátní svou mobilitou a bylo jediným systémem na světě, který egyptologům, pod vedením doktorky Joann Fletcherové, umožnilo probádat vnitřní prostor hrobky bez hnutí se zkoumanými objekty a přímo na místě okamžitě zhotovit snímky nalezených mumií.

Mumie Nefertiti?Dr. Fletcherová V minulosti bylo obvykle nutné mumie z hrobek vyjmout a převést je do nemocnice, kde byly zrentgenovány klasickou metodou, při které se nejdříve vyvolal rentgenový film a poté byl snímek vyhodnocen. Nové rentgenové zařízení s plochou obrazovkou umožnilo rentgenologům a vědcům podílejícím se na tomto projektu okamžitě vytvořit trojrozměrnou kostru mumifikovaného těla a zároveň provést animaci, která umožnila náhled do vnitřku mumie. To egyptologům a specialistům na lidské ostatky poskytlo nové možnosti zkoumání těchto tajemných objektů. Tým expertů z oboru soudního lékařství měl vysoce kvalitní digitální snímky k dispozici na řídícím počítači pouhé tři sekundy po snímání. Díky zařízení se mohla doktorka Fletcherová a tým složený z radiologů, expertů na zkoumání starověkých lidských ostatků, archeologů, chemiků a specialistů na konzervaci, zaměřit na oblasti zvláštního zájmu, jako byly šperky a nepatrné trhlinky a poté je zvětšit a provést zdokonalení obrazu bez viditelné ztráty detailů. Byl odhalen malý počet zlatých korálků v dutině prolomeného hrudního koše. Korálky byly odlité ve tvaru typickém pro příslušníky královského rodu (ke kterému patřila Nefertiti). Má se za to, že korálky upadly, když vykradači hrobek z jejího těla šperky strhávali. Anatomie pánve prokázala, že jde o ženu a rentgen páteře odhalil přítomnost skoliózy v bederní oblasti. Skutečnost, že jde o dospělého jedince, dokazují srůsty všech epifyzárních spojů.

„Dokončili jsme rentgenové snímkování u všech tří mumií nalezených v hrobce a budeme tedy moci vyjasnit jejich příbuzenské vztahy, choroby, zdravotní stav, zranění a možná i příčiny jejich smrti“, řekla doktorka Fletcherová. „Rentgenování mumie, o které se domnívám, že jde o Nefertiti, nám také poskytuje jedinečnou příležitost provést rekonstrukci jejího proslulého obličeje.“

Discovery Channel financoval a zdokumentoval v letech 2002 a 2003 expedici egyptoložky Joann Fletcherové, členky Výzkumného týmu mumií univerzity v Yorku, jejímž cílem bylo najít a identifikovat Nefertiti. Doktorka Fletcherová, specialistka na staroegyptské úpravy vlasů, objevila v muzeu v Káhiře nubijskou paruku, jakou nosila pouze Nefertiti a členové její rodiny. Tato paruka přesně padne na lebku mumie údajné Nefertiti.

Pro identifikaci je důležitá i poloha pravé paže, jež je vztyčena nahoru včertně palce - to byla výsada pouze členů královské rodiny. Na vyholené lebce se našly otlaky po královské čelence a dvakrát propíchnuté ušní lalůčky - to byla výsada pouze dvou královen - jednou z nich byla Nefertiti.

Přes všechny tyto důkazy zůstává tři tisíce let stará mumie číslo 610072 nadále hádankou. Definitivní identifikace by byla možná pouze testem DNA. Ještě však nebyly nalezeny ostatky Nefertitiných dětí, takže genetické porovnání zatím není možné.

Nakonec si zde dovolím použít jedno přirovnání, kterí se mi velmi líbí a s nímž souhlasím, totiž že “Nefertiti je záhadná egyptská Mona Lisa”….

Discovery Channel dokument o expedici odvysílal v minuém týdnu, kdo neměl možnost tento kanál kabelové televize sledovat může se podívat na webové stránky:

 Tutanchamon

Tutanchamon nebyl žádný válečník ani se neproslavil stavbami chrámů. Vládnout začal ve svých devíti letech, když mu vznikl nárok na trůn po smrti Semench-ka-ré. O chod Egypta se stejně jako za Achnatona, starali více hodnostář Aje a generál Haremheb. V té době se oslabení Egypta snaží využít i nepřátelé a za jeho hranicemi se pomalu připravují k boji. Tutanchamon je tedy jen lidská loutka, která není a ani nemůže být ve svém věku schopna řídit stát. Dochází tak k upevnění moci Amonových kněží a i k zajištění určité stability v Egyptě. Tutanchamon je přesto po necelých deseti letech vlády odstraněn, snad že pocházel z Achnatonovy rodiny. Je však možné, že o smrt Tutanchamona se nepostarali ani tak kněží, jako jeho horlivý nástupce Aje s Haremhebem. Údolí králů

 Použité zdroje

VEZA