Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a jeden zajímavý názor

Před časem jsem se na stránkách AENews setkal se zajímavým stanoviskem k očkování proti Covid-19. Byl zveřejněn dotaz čtenáře týkající se účinnosti vakcín na Covid-19 a odpověď, kterou z ministerstva po čase dostal.

Citace z výše zmínených stránek:

Ministerstvo šlo s pravdou ven, trvalo mu to měsíc a půl. Vakcína nezbaví člověka viru, jenom ho učiní rezistentním proti vážnému průběhu nemoci.

Na otázku “Pokud se nechám očkovat vakcínou proti covid-19, jsem chráněn proti nákaze od ostatních, kteří potenciálně mohou šířit nákazu?” tiskový odbor ministerstva odpověděl: NE (pouze před těžkým průběhem nemoci) 

a na otázku “Pokud se nechám očkovat vakcínou proti covid-19, chráním ostatní proti šíření nákazy” odpověděl odbor lakonickým konstatováním: NE! 

Přímo tiskový odbor ministerstva zdravotnictví tak oficiálně podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tak poskytl dvě naprosto brutální a šokující odpovědi, ze kterých mi doslova spadla brada a musíme si rozebrat, k čemu vlastně došlo a co to znamená pro celou českou populaci.

Problematika mě zaujala. Pokud nemá vakcinace vliv na šíření viru, proč ta hysterie s očkováním a potenciálním zaváděním Covid-pasů? Je pak věcí úvahy každého, zda se nechá očkovat v dobré víře, že mu to zajistí lehčí průběh nemoci po případném nakažení. Pomineme-li samozřejmě kolotoč peněz ve jménu fenoménu Big Pharma ...

Poslal jsem dotaz a dostal odpověď. Nebudu ji komentovat, obrázek si udělejte každý sám.

Vlk Samotář


Žádost o poskytnutí informací Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

V Brandýse nad Labem 3.3. 2021

Dobrý den,

jsem občan České republiky a jako takový se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí informací na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Prosím o informace - jednoznačné odpovědi na tyto otázky.

 1. Lze jednoznačně prohlásit, že preventivní vakcinace na Covid-19 zabrání s vysokou pravděpodobností možnosti nákazy virem Covid-19?

 2. Pokud je člověk očkován vakcínou na Covid-19, lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že on sám nebude již šiřitelem nákazy Covid-19?

 3. Lze tedy jednoznačně prohlásit, že očkováním proti Covid-19 se blokuje jeho další šíření?

 4. V jakém stádiu je poznání účinnost současných vakcín na mutace viru Covid-19?

 5. Z jakého důvodu se v ČR upřednostňuje vakcinace před aktivním léčením dostupnými léky, jako je Isoprinosine a Ivermectin a proč není zajištěna dostupnost (a případné schválení, pokud tomu tak již není) těchto léků pro veřejnost?

 6. Výrobci respirátorů třídy FFP2 upozorňují, že tyto respirátory nechrání proti průniku virů a baktérií. Jaké je stanovisko MZ?

Děkuji za zodpovězení těchto otázek a poskytnutí příslušných informací.

 

S pozdravem
Ing. Jiří Lapáček, Brandýs nad Labem


 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 3. března 2021, evidovanou pod č.j. MZDR 8896/2021-1/MIN/KAN, kterou jste požádal o následující informace:

 1.  Lze jednoznačně prohlásit, že preventivní vakcinace na Covid-19 zabrání s vysokou pravděpodobností možnosti nákazy virem Covid-19?
 2. Pokud je člověk očkován vakcínou na Covid-19, lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že on sám nebude již šiřitelem nákazy Covid-19
 3.  Lze tedy jednoznačně prohlásit, že očkováním proti Covid-19 se blokuje jeho další šíření?
 4.  V jakém stádiu je poznání účinnost současných vakcín na mutace viru Covid-19?
 5.  Z jakého důvodu se v ČR upřednostňuje vakcinace před aktivním léčením dostupnými léky, jako je Isoprinosine a Ivermectin a proč není zajištěna dostupnost (a případné schválení, pokud tomu tak již není) těchto léků pro veřejnost?
 6. Výrobci respirátorů třídy FFP2 upozorňují, že tyto respirátory nechrání proti průniku virů a baktérií. Jaké je stanovisko MZ?


Vám sděluji následující:

 

Ad 1, 2 a 3

Výzkum vakcín proti COVID-19 se zaměřuje na vyvolání odpovědi na celý protein (bílkovinu) (tzv. spike protein neboli protein S) na povrchu koronaviru, který je jedinečný pro virus způsobující nemoc COVID-19, nebo pro jeho část. Po očkování vakcínou se u dané osoby vyvolá imunitní odpověď. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, a protože již bude připraven proti němu bojovat, danou osobu před onemocněním COVID-19 ochrání. Žádné očkování nezabrání na 100 % všechny osoby, kterým je podán.

V současné době nejsou důkazy o tom, že osoba, která je naočkovaná 2 registrovanými vakcínami nemůže být přenašeč.

V každém případě, vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt). Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19. Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Ad 4

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Vaši žádost v tomto bodě nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Lze konstatovat, že požadovanými informacemi by mohl disponovat subjekt od ministerstva odlišný, a to příslušné laboratoře.

Ad 5

Jak již bylo výše zmíněno, očkování je nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie onemocnění COVID-19. Jeho prostřednictvím lze dosáhnout zastavení a prevence šíření nákazy v populaci a ochrany jednotlivce. Hlavním cílem probíhající vakcinace proti COVID-19 je prevence onemocnění touto infekcí, prevence reinfekce, dlouhodobý protektivní účinek a účinnost pro případné další vlny pandemie.

Co se týká zajištění dostupnosti léčivých přípravků s obsahem ivermectinu, na základě kladného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo dne 3. 3. 2021 vydáno opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se povoluje distribuce, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HUVEMEC, s obsahem léčivé látky ivermectin. Přípravek HUVEMEC je určen pouze pro hospitalizované pacienty starší 18 let, je distribuován do lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která ho dále může poskytovat do nemocničních lékáren dalších poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče. Možnost použití přípravků s obsahem ivermectinu u ambulantních pacientů je aktuálně, a to ve spolupráci s odbornými společnostmi, řešena. Platí však, že v případě léčivé látky ivermectin použité při léčbě onemocnění Covid-19, se jedná o experimentální léčbu, která zatím není podložena dostatečným množstvím důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech.

Léčivý přípravek ISOPRINOSINE 500MG s obsahem léčivé látky inosinum pranobex je v ČR registrován a obchodován. Přípravek není dle souhrnu informací o přípravku (SPC) indikován k léčbě Covid-19. Jeho schválenými indikacemi jsou např. imunodeficitní stavy, herpetické infekce, cytomegalovirové infekce a infekce vyvolané lidským papilloma virem postihující sliznici děložního hrdla. Možné využití přípravku ISOPRINOSINE v léčbě onemocnění Covid-19 plyne z jeho farmakodynamických vlastností, v jejichž rámci může dojít k posílení imunitní odpovědi. Protože však nebyly provedeny klinické studie pro zjištění efektivity a bezpečnosti v případě onemocnění Covid-19, nelze o jeho účinnosti dělat konečné závěry.

Ad 6

Hlavním cílem používání respirátorů FFP2 je zpomalit a minimalizovat přenos více virulentních mutací SARS-CoV-2 v místech vyššího rizika kontaktu většího počtu osob, jako jsou veřejné prostory, veřejná doprava a pracoviště.

Respirátor FFP2 významným způsobem snižuje expozici uživatele velkým respiračním kapénkám a aerosolům. U dobře padnoucích a správně nasazených respirátorů FFP2 dochází k minimálnímu úniku kolem okrajů respirátoru. Celková účinnost respirátoru FFP2 je> 94 % viz Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Informace o ochraně dýchadel https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/04/Ochrana-y%CC%81chadel_v6.pdf .

Několik studií potvrdilo, že nošení roušek nebrání průniku kyslíku ani u dospělých a seniorů starších 65 let věku viz

Shaw K et al. Wearing of Cloth or Disposable Surgical Face Masks has no Effect on Vigorous Exercise Performance in Healthy Individuals. Int. J. Environ. Res. Public Health https://doi.org/10.3390/ijerph17218110

či

Chán NC. Peripheral Oxygen Saturation in Older Persons Wearing Nonmedical Face Masks in Community Settings. JAMA. 2020;324(22):2323- 2324. doi: 10.1001/jama.2020.21905.

Více informací naleznete v aktuálně platném mimořádném opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 s účinností od dne 1. března 2021 a také v materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu s názve “Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ dostupném

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jakozto-OOP-a-ZP.pdf.


S pozdravem
Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky

 


Postřeh přítele Zdeňka Smrčky

 

... díky za zprávu. Jen mi potvrzuje, co jsem se právě chystal napsat, a sice, že je to všechno vědomý vědecký podvod v režii vlády. Už loni na jaře jsem byl přesvědčený, že chování viru nelze žádným mocenským zásahem změnit. A vývoj reprodukčního čísla (viz Seznam Zprávy)

 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/reprodukcni-cislo-r-145111

za uplynulý rok mi dává za pravdu.  

Jak jsem se na ten graf pravidelně díval, napadlo mne jím proložit regresní rovnici. Dle mého pohledu má tato rovnice překvapivě jednoduchý tvar:

 R = 1.5 – (d/730)

kde d = daný den pandemie v Čechách (samozřejmě je nutné uvažovat integrované hodnoty pod/nad rovnicí, nikoliv konkrétní R pro ten který den).

Ona podivná sinusoida odpovídá zhruba míře restrikcí a jejich uvolňování (cosi jako utahování a povolování uzávěru na PET lahvi s kvasícím burčákem).  

Nyní jsme tedy téměř na den přesně na počátku druhého roku pandemie, takže R = 1.5 – (365/730) = 1.0 což ukazuje, že pandemie začíná přirozeně vyhasínat a do roka nebude po ní ani památky (tj. virus tu bude, ale bude způsobovat jen běžné lokální případy epidemií, jako jiné respirační viry).  

Je zajímavé, že R=1.0 bylo dosaženo zhruba ve chvíli, kdy je dle odhadů promořeno virem 50% populace. Domnívám se proto, že daný průběh čísla R podle uvedené rovnice je jevem přírodním, a většina opatření, včetně například uzavření škol, omezení pohybu osob a povinného nošení roušek a nyní dokonce respirátorů, na tom neměla prakticky vůbec žádný efekt (možná v něčem pozitivní, ale zároveň v něčem negativní, takže nula od nuly pošla...).

 Vlk Samotář a Zdeněk Smrčka

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?