Vakcíny Covid-19: etické, právní a praktické aspekty


 

Předkládám překlad dokumentu Rady Evropy, přijatý na jejím Parlamentní shromáždění - rozprava shromáždění dne 27. ledna 2021 (5. zasedání) (viz dokument 15212, zpráva Výboru pro sociální věci, zdraví a udržitelný rozvoj, zpravodajka: paní Jennifer De Temmerman). Znění přijaté shromážděním dne 27. ledna 2021 (5. zasedání).

Původní text v angličtině nebo francouzštině můžete vidět, pokud klepnete na níže umístěný řádek.

Proč jsem to celé překládal? Podívejte se do sekce 7.3 - zejména na odstavce 7.3.1 a 7.3.2.

 

Vlk Samotář


 

 

 

  1. Pandemie Covid-19, infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, způsobila v roce 2020 mnoho utrpení. V prosinci bylo na celém světě zaznamenáno více než 65 milionů případů a více než 1,5 milionu životů . Samotná pandemie spojená s chorobami, jakož i opatření v oblasti veřejného zdraví nutná k jejímu boji, devastovala globální ekonomiku, položila holé již existující hranice a nerovnosti (včetně přístupu ke zdravotní péči) a způsobila nezaměstnanost, ekonomickou úpadek a chudoba.

  2. Rychlé zavádění bezpečných a účinných vakcín proti Covid-19 po celém světě bude zásadní pro zvládnutí pandemie, ochranu systémů zdravotní péče, záchranu životů a pomoc při obnově globálních ekonomik. Ačkoliv nefarmaceutické intervence, jako je fyzické distancování, používání obličejových masek, časté mytí rukou, stejně jako odstávky a odstávky, pomohly zpomalit šíření viru, míra infekce nyní na většině zemí světa opět stoupá. Mnoho členských států Rady Evropy zažívá druhou vlnu, která je horší než ta první, zatímco jejich populace stále častěji zažívají „pandemickou únavu“ a cítí se demotivovány sledováním doporučeného chování k ochraně sebe i ostatních před virem.

  3. Ani rychle zavedené, bezpečné a účinné vakcíny však nejsou okamžitým všelékem. Po sváteční sezóně koncem roku 2020 a začátkem roku 2021, kdy se konají tradiční vnitřní setkání, bude míra infekce ve většině členských států pravděpodobně velmi vysoká. Kromě toho francouzští lékaři právě vědecky stanovili korelaci mezi venkovními teplotami a výskytem nemocí při hospitalizacích a úmrtích. Vakcíny bezpochyby nebudou dostatečné k tomu, aby letos v zimě významně snížily míru infekce - zejména když vezmeme v úvahu, že poptávka v tomto okamžiku daleko převyšuje nabídku. Zdání „normálního života“ tak nebude možné obnovit ani za nejlepších okolností nejdříve od poloviny do konce roku 2021.

  4. Aby byly vakcíny účinné, bude rozhodující jejich úspěšné zavedení a dostatečné využití. Rychlost, s jakou jsou vakcíny vyvíjeny, však může představovat obtížnou výzvu pro vybudování důvěry v ně. K zajištění účinnosti vakcíny je rovněž zapotřebí spravedlivé nasazení vakcín Covid-19. Pokud nejsou vakcíny dostatečně rozšířené v silně zasažené oblasti země, vakcíny se stanou neúčinnými při zastavení přílivu pandemie. Virus dále nezná hranice, a proto je v zájmu každé země spolupracovat na zajištění globální rovnosti v přístupu k vakcínám Covid-19. Váhavost vakcín a nacionalismus vakcín mají schopnost vykolejit dosud překvapivě rychlé a úspěšné úsilí o vakcíny Covid-19 tím, že umožňují mutaci viru SARS-CoV-2, a tím otupí dosud nejúčinnější nástroj na světě proti pandemii.

  5. K urychlení vývoje, výroby a spravedlivé a spravedlivé distribuce vakcín Covid-19 je proto nyní více než kdy jindy zapotřebí mezinárodní spolupráce. Plán přidělování vakcín Covid-19, známý také jako COVAX, je přední iniciativou pro globální alokaci vakcín. Tato iniciativa vedená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Aliancí vakcín (Gavi) a Koalicí za inovace epidemické připravenosti (CEPI) táhne financování od signatářských zemí na podporu výzkumu, vývoje a výroby široké škály Covid -19 vakcín a vyjednat jejich ceny. K bezpečnému a spravedlivému dodání vakcín proti viru bude rovněž zapotřebí adekvátní řízení vakcín a logistika dodavatelského řetězce, které vyžadují mezinárodní spolupráci a přípravy ze strany členských států. V tomto ohledu Parlamentní shromáždění upozorňuje na pokyny pro země týkající se připravenosti, provádění a rozhodování na úrovni zemí vypracované WHO.

  6. Členské státy již nyní musí připravit své imunizační strategie pro přidělování dávek etickým a spravedlivým způsobem, včetně rozhodování o tom, které skupiny populace mají v počátečních fázích, kdy je nedostatek zásob, upřednostňovat, a jak rozšířit očkování jako dostupnost jedné nebo více 19 vakcín se zlepšuje. Bioetici a ekonomové se z velké části shodují na tom, že osoby starší 65 let a osoby mladší 65 let se základními zdravotními podmínkami, které je vystavují vyššímu riziku závažných nemocí a úmrtí, zdravotničtí pracovníci (zejména ti, kteří úzce spolupracují s osobami ve vysoce rizikových skupinách) ) a lidé, kteří pracují v zásadní kritické infrastruktuře, by měli mít přednost před očkováním. Nemělo by se zapomínat na děti, těhotné ženy a kojící matky, pro které dosud nebyla povolena žádná vakcína.

  7. Vědci odvedli pozoruhodnou práci v rekordním čase. Nyní je na vládách, aby jednaly. Shromáždění podporuje vizi generálního tajemníka Organizace spojených národů, že vakcína Covid-19 musí být globálním veřejným statkem. Imunizace musí být dostupná všem a všude. Shromáždění proto vyzývá členské státy a Evropskou unii, aby:

7.1 s ohledem na vývoj vakcín Covid-19:

7.1.1     zajistit vysoce kvalitní zkoušky, které jsou spolehlivé a jsou prováděny etickým způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (ETS č. 164, Úmluva z Ovieda) a jejího Dodatkového protokolu o biomedicínském výzkumu (CETS č. 195), a které postupně zahrnují děti, těhotné ženy a kojící matky;

7.1.2 zajistit, aby regulační orgány odpovědné za posuzování a povolování vakcín proti Covid-19 byly nezávislé a chráněné před politickým tlakem;

7.1.3 zajistit dodržování příslušných minimálních standardů bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcín;

7.1.4 zavést účinné systémy pro sledování očkovacích látek a jejich bezpečnosti po jejich zavedení do běžné populace, rovněž s ohledem na sledování jejich dlouhodobých účinků;

7.1.5 zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním;

7.1.6 věnovat zvláštní pozornost možnému obchodování zasvěcených osob ze strany farmaceutických manažerů nebo farmaceutických společností, které se neoprávněně obohacují na veřejné náklady, prováděním doporučení obsažených v rezoluci 2071 (2015) o veřejném zdraví a zájmech farmaceutického průmyslu: jak zajistit nadřazenost zájmů veřejného zdraví?

7.1.7 překonat překážky a omezení vyplývající z patentů a práv duševního vlastnictví, aby byla zajištěna rozsáhlá výroba a distribuce vakcín ve všech zemích a pro všechny občany;

7.2  s ohledem na přidělování vakcín Covid-19:

7.2.1 zajistit dodržování zásady spravedlivého přístupu ke zdravotní péči, jak je stanoveno v článku 3 Úmluvy z Ovieda v národních alokačních plánech vakcín, zaručující, že vakcíny Covid-19 budou dostupné obyvatelstvu bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, právní nebo socioekonomický status, platební schopnost, umístění a další faktory, které často přispívají k nerovnostem v populaci;

7.2.2 rozvíjet strategie pro spravedlivou distribuci vakcín Covid-19 v členských státech s přihlédnutím k tomu, že nabídka bude zpočátku nízká, a připravit se na to, jak rozšířit programy očkování, když se nabídka rozšíří; při vypracovávání těchto strategií postupovat podle doporučení nezávislých národních, evropských a mezinárodních bioetických výborů a institucí a WHO;

7.2.3 zajistit, aby se s osobami ve stejných prioritních skupinách zacházelo stejně, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější osoby, jako jsou starší osoby, osoby se základními podmínkami a zdravotničtí pracovníci, zejména ti, kteří úzce spolupracují s vysoce rizikovými osobami skupiny, stejně jako lidé, kteří pracují v základní infrastruktuře a ve veřejných službách, zejména v sociálních službách, veřejné dopravě, vymáhání práva a ve školách, a také ti, kteří pracují v maloobchodu;

7.2.4 podporovat rovnost v přístupu k očkovacím látkám Covid-19 mezi zeměmi podporou mezinárodního úsilí, jako je přístup k akcelerátoru nástrojů Covid-19 (ACT Accelerator) a jeho zařízení COVAX;

7.2.5 upustit od hromadění vakcín Covid-19, které podkopává schopnost jiných zemí obstarávat vakcíny pro jejich populaci, zajistit, aby se hromadění zásob nepřeneslo na zvyšující se ceny vakcín od těch, kteří si hromadí zásoby až po ty, kteří nemohou, provést audit a náležitou péči rychlé zavedení vakcín při minimálních nákladech na základě potřeby, nikoli tržní síly;

7.2.6 zajistit, aby každá země byla schopna očkovat své pracovníky ve zdravotnictví a zranitelné skupiny před zavedením očkování do nerizikových skupin, a zvážit tedy darování dávek vakcín nebo přijmout, aby byla dána přednost zemím, které dosud nebyly učinit tak s ohledem na to, že spravedlivé a spravedlivé globální rozdělení dávek vakcín je nejúčinnějším způsobem, jak překonat pandemii a snížit související sociálně-ekonomickou zátěž;

7.2.7 zajistit, aby vakcíny Covid-19, jejichž bezpečnost a účinnost byla stanovena, byly přístupné všem, kteří je budou v budoucnu požadovat, a to v případě potřeby prostřednictvím povinných licencí výměnou za platbu licenčních poplatků;

7.3  s ohledem na zajištění vysoké absorpce vakcín:

7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí;

7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;

7.3.3 přijmout včasná účinná opatření proti dezinformacím, dezinformacím a váhání ohledně vakcín Covid-19;

7.3.4 šířit transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín ve spolupráci s platformami sociálních médií a jejich regulací, aby se zabránilo šíření dezinformací;

7.3.5 transparentně komunikovat obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovat je pro parlamentní a veřejnou kontrolu;

7.3.6 spolupracovat s nevládními organizacemi a / nebo jinými místními snahami o oslovení marginalizovaných skupin;

7.3.7 spolupracovat s místními komunitami na vývoji a provádění strategií na míru pro podporu zavádění vakcín;

7.4, pokud jde o očkování dětí Covid-19:

7.4.1 zajistit rovnováhu mezi rychlým vývojem očkování dětí a náležitým řešením otázek bezpečnosti a účinnosti a zajištěním úplné bezpečnosti a účinnosti všech vakcín poskytovaných dětem se zaměřením na nejlepší zájem dítěte v souladu se Spojenými státy Úmluva OSN o právech dítěte;

7.4.2 zajistit vysoce kvalitní zkoušky s náležitou péčí o příslušná ochranná opatření v souladu s mezinárodními právními normami a pokyny, včetně spravedlivého rozdělení přínosů a rizik u studovaných dětí;

7.4.3 zajistit, aby byla přání dětí náležitě zohledněna v souladu s jejich věkem a vyspělostí; pokud nelze dát souhlas dítěte, zajistěte, aby byl souhlas poskytován v jiných formách a aby byl založen na spolehlivých a věkově vhodných informacích;

7.4.4 podporovat UNICEF v jeho úsilí dodávat vakcíny od výrobců, kteří mají dohody se zařízením COVAX, těm, kteří je nejvíce potřebují;

7.5 s ohledem na zajištění sledování dlouhodobých účinků vakcín COVID-19 a jejich bezpečnosti:

7.5.1 zajistit mezinárodní spolupráci pro včasnou detekci a objasnění veškerých bezpečnostních signálů prostřednictvím globální výměny údajů o nežádoucích příhodách po imunizaci v reálném čase (AEFI);

7.5.2 používat osvědčení o očkování pouze k určenému účelu sledování účinnosti vakcíny, potenciálních vedlejších účinků a nežádoucích účinků;

7.5.3 odstranit veškeré mezery v komunikaci mezi místními, regionálními a mezinárodními orgány veřejného zdraví, které zpracovávají údaje AEFI, a překonat nedostatky ve stávajících sítích údajů o zdraví;

7.5.4 přiblížit farmakovigilanci systémům zdravotní péče;

7.5.5 podporovat vznikající pole výzkumu adversomiky, který studuje interindividuální variace odpovědí na vakcíny založené na rozdílech vrozené imunity, mikrobiomů a imunogenetiky.

  1. S ohledem na rezoluci 2337 (2020) o demokraciích, které čelí pandemii Covid-19, shromáždění znovu potvrzuje, že jakožto základní instituce demokracie musí parlamenty za pandemických okolností i nadále plnit svoji trojí úlohu: zastoupení, legislativu a dohled. Shromáždění proto vyzývá parlamenty, aby tyto pravomoci podle potřeby uplatňovaly rovněž v souvislosti s vývojem, přidělováním a distribucí vakcín Covid-19.
Vlk Samotář

Zpět na stránky Doba Covidová

 

Zpět k Mostu ?